สุขภาพ

เกิ ดเป็นผู้หญิง อย่ าหยุดทำ 12 สิ่งต่อไปนี้ เพราะ

“เป็นผู้หญิง…อย่ าหยุด”

อย่ าหยุด..คบเพื่อน

โดยเฉพาะเพื่อนเก่าที่ดีๆจงพย าย ามหาเวลาไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ

ได้พูดคุยรำลึกความหลังอย่ างมีความสุขกันเพราะจะทำให้เราไม่พล าดความ

ประทับใจกับความสุขบางเรื่องไป

อย่ าหยุด..ฉลาด

จงอย่ าหยุดอ่ าน เขี ยน เรียนรู้พย าย ามหาความรู้ใหม่ๆทุกวัน เพราะความรู้ทำให้เราองอาจ

อย่ าหยุด..สวย

จงสวยตามวัย ใส่ใจตัวเองเสมออย่ าได้ปล่อยตัวเอง โ ท ร ม

จนกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านเด็ ดข าด

อย่ าหยุด..ทำบุญสร้ างกุศล

เพราะจะทำให้จิตใจเราผ่องแผ้วเบิกบานและส่งผลให้เรามีความสุขมาจากข้างใน

อันเป็นความสุขที่แท้จริงของชีวิต

อย่ าหยุด..ทำงาน

มาเป็นแม่บ้าน ตามคำขอร้องของสามีเพราะชีวิตเราจะค่อยๆดูไร้ค่า ไปทีละน้อยๆ

กว่าจะรู้ตัว บางเรื่องก็ส ายไปเสี ยแล้ว

อย่ าหยุด..กตัญญู

คนที่สำเร็จในชีวิต มักเป็นคนกตัญญูรู้คุณคน และคนกตัญญูรู้คุณคน มักจะประสบความสำเร็จ

อย่ าหยุด..หาเงิน

พย าย ามให้มีประตูมากกว่าหนึ่งบานให้เงินไหลเข้ามาเพราะถ้าบานหนึ่งปิดก็ยังมีบานอื่นเปิดอยู่ นอกจากนั้น

ชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได้จะรู้สึกว่าตนเองมีค่ามากยิ่งขึ้นด้วย เมื่อหาเงินใช้ได้เอง

อย่ าหยุด..ท่องโล กกว้าง

นอกจากความสุขที่ได้บินออกไปนอกรัง สู่โลกกว้างแล้วความรู้ใหม่ๆจากการได้พบเห็นยังมากขึ้นอีกด้วย

เสมือนหนึ่งเป็นการเติมไฟให้กับชีวิตและใจเราเอง

อย่ าหยุด..หาของอร่อยกิน

การหาของอร่อยกิน ไม่จำเป็นต้องอ้วนเสมอไปเพราะเรารู้จัก เ ส พอย่ างมีความสุข ตราบใดที่ลิ้ นยังรับรสได้อยู่

อย่ าหยุด..ออม

ไม่ว่าจะออมด้วยวิธีไหน ก็ต้องรู้จักออมทั้งซื้อพั นธบัตรรั ฐบ าล ซื้อหุ้ น ฝากธนาค าร

ออมผ่านบริษัทกันชีวิต หรือจะซื้ อทอง ซื้อที่ดินก็จงรีบออมตั้งแต่เนิ่นๆอย่ ารอ

พึ่งคนอื่นย ามเดื อดร้ อนเพราะเขาก็มีภาระเหมือนกัน

อย่ าหยุด..ทำสิ่งที่ชอบ

เพราะไม่รู้จะได้ทำได้อีกนานถึงเมื่อไหร่เมื่อมีโอกาสทำได้ ก็ให้รีบทำเสี ยเถิ ด

อย่ าหยุด..เล่นกีฬา ออกกำลังกาย

เพราะจิตใจที่ดี ควรอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงเราจะได้มีชีวิตอยู่เป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรง

และไม่เป็นภาระกับลูกหลาน

 

ขอบคุณ : ดร.พนม ปีย์เจริญ