ข้อคิด

คุณผู้ชายระวั ง อย่ าทำให้ผู้หญิงหม ดใจ…ต่อให้คุณง้ออย่า งไรเธอก็ไม่มีวันกลับมา

6 สัญญ าณเ ตือ นคุณผู้ชายว่าถ้าเธอทำแบบนี้นี่คือเธอหม ดใจกับคุณแล้ว

1. ถ้าเธอไม่มีแพลนแลกเปลี่ยนชีวิตกับคุณ

ไม่มีแผนระยะย าวร่วมกัน คุณไม่ใช่ส่วนหนึ่งในชีวิตเธอแล้วล่ะ

ผู้หญิงที่ไม่แสดงความรู้สึ กของตัวเองต่อคุณ นั่นเป็นเพร าะเธอเฝ้ารอที่จะมอบความรู้สึ กเหล่านั้นให้คนอื่น

ถ้าเธอไม่แลกเปลี่ยนเรื่องราวใดใดในชีวิตกับคุณ ไม่มีการพูดถึงอนาคต ไม่มีการวางแผนจริงจัง ในบทสนทนาต่อกัน นั่นแปลว่า รักเรามันจื ดแล้วล่ะคุณ

2. ถ้าเธอไม่ปริป ากอะไรเลย

แปลว่าเธอ ปฏิ เส ธ ที่จะรักษ าความสัมพันธ์นั้นแล้วทำไมต้องท ะเ ล า ะ

กับคนที่เราไม่ได้ต้องการจะอยู่ด้วยกันต่อ ทำไมจะต้องเสี ยเวลาและเปลืองน้ำต าให้กับคนที่เราไม่แคร์เขาแล้ว

ถ้าเธอเฉยชากับคุณในทุ กๆ เรื่องนี่คือสั ญญ าณเ ตื อ นว่าคุณไม่ใช่คำตอบของเรา คนเราไม่มีทางเพิ กต่อความสั มพั น ธ์ ที่เราต้องการรั กษ าและสร้างความผูกพันกันไปได้หร อก

เว้นเสี ยแต่ว่า เราอย ากจะ ทิ้ งมันไปแล้ว

3. ถ้าเธอมีความสุข ยิ้มแย้มตลอดเวลา

ยอมให้คุณในทุ กๆ เรื่อง ไม่ทุ ก ข์ ไม่ร้ อ น ในเรื่องที่เกี ยวกับคุณ นั่นแปลว่า

เธอมีที่หมายใหม่แล้ว การเป็นโสดนี่มันเป็นอะไรที่เพอร์เฟ็กท์สุดๆ

ผู้หญิงที่ไม่เคยห วี ด ร้องใส่หน้ าแฟน เธอเก็บซ่อนอะไรเอาไว้ลึกๆ แน่ๆ บ อ กได้เลยว่า มันมีสิ่งผิ ดปกติเกิดขึ้น ยิ่งเธอยิ้มแย้มแจ่มใสมากเท่าไหร่ นั่นยิ่งผิ ดปกติเท่านั้น

4. ถ้าเธอปล่อยให้อะไรจะเกิด มันก็ต้องเกิดไป

นั่นแปลว่า เธอพร้อมจะปล่อยคุณ ไปไหนก็ไป ผู้หญิงที่มีรัก

จะสู้จนกว่าจะถึงที่สุด ถ้าเธอไม่เห็นด้วย เธอจะไม่เห็นด้วย และ คั ดค้ านอย่ างหั ว ชนฝา ไม่มีวันปล่อยคุณไปไหนก็ไป

เด็ ดขา ดผู้หญิงเมื่อเธอไม่รักในสิ่งไหนเธอจะปล่อยๆมันไป gช่นเดียวกับ ถ้าเธอหม ดใจ แฟนเธอจะไปไหนก็ไป เพร าะเขาไม่สำคัญสำหรับเธออีกต่อไปแล้ว

5. ถ้าเธอแค่เพียงมองคุณเฉยๆ ปล่อยให้คุณทำอะไรต ามใจชอบ

นั่นคือ เธอกำลังจะทิ้ งคุณ เวลาที่ผู้หญิงเราพูดถึงอะไร

นั่นเพร าะเราอย ากจะให้คุณได้ยินในสิ่งที่เราพูด ที่เราบ อ กกับคุณ มันมีเห ตุผ ลค่ะ และมันเป็นประโยชน์สำหรับคุณแน่ๆ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

6. ถ้าเธอไม่จริงจังกับอะไรสักอย่ างในความ สั ม พั น ธ์ กับคุณ

จงร ะวัง แฟนสาวที่ไม่เคยเผยให้คุณเห็นถึงตัวตนที่แท้จริงของเธอ คุณอาจจะคิดว่าเธอเป็นคนสบายๆ แต่จริงๆ แล้ว คุณไม่ได้ถูกจัดอยู่ในชีวิตของเธอต่ างหาก

 

ขอบคุณ : bangpunsara