ข้อคิด

คนที่ชอบเป็น เมียน้อย ส่วนมากแล้วจะมีนิสั ย 5 อย่ างในตัวเสมอ

1. ดูเจี ยม ตัวทำตัวน่าสงส าร

เมียน้อยส่วนใหญ่ มักพูดเสมอว่าพอใจอยู่ในที่ของตนยอมรับสภาพได้ ไม่คิดระรานเมียหลวง

ไม่อย ากสร้างความร้านฉานให้ครอบครัวคนอื่น

ขออยู่เงียบๆ แต่บา งคราว ก็โทรหาสามีคนอื่นบ่อยๆ

เวลาเขาอยู่กับครอบครัวหรือบางคราวก็แกล้งโทรผิ ดเข้าเบอร์เมียหลวง ถ่ายรูปคู่กับสามีคนอื่นโ พ สลงในเ ฟ สบุ๊ คแล้วเปิดสาธารณะบ้างก็เท่านั้น

2. เก่งเ รื่ อ ง บ น เ ตี ย ง

เรื่องนี้คงไม่ต้องอธิบาย เมียน้อยที่มัดใจสามีคนอื่นได้อยู่มัดเพราะเ รื่ อ ง บ น เ ตี ย ง

นั้นเด็ดถึงทรวงชนิด ลืมกันไม่หลง และคุณผู้ชายที่ลุ่มหลง ก็ย ากยิ่งที่จะถอนตัว

เมียน้อยนั้นไ ร้ศี ลธร รม ไร้ความละอายต่อบ าป

ทำให้ปัญหาครอบครัวเรื่องเมียน้อยแ พร่ขย ายกันไปวงกว้างและผู้ชายหลายคน กลับมองว่าเรื่องการมีภรรย าหลายคนเป็นเรื่องปกติ

3. ปากหวาน พูดจา ไพเราะน่าฟัง

เอาใจเก่งโดยเฉพาะ กิริย าออดอ้อน และทอดสะพานคุณผู้ชายทั้งหลายมักตกเป็นเหยื่อคำไพเราะ รวมถึง

การเอาอกเอาใจ เชื่อฟังว่าง่าย

ดูเข้าใจโลกและน่ารักอ ยู่ตลอดเวลา ไม่เหมือนภรรย าที่บ้านที่มักโดนเปรียบเทียบในแ ง่ร้ า ยเสมอ

4.สร้างภาพให้ ตัวเองดูดี

มีศี ล ธร รม ย้ำบ่อ ยๆ ว่าไม่สนคนมีภรรย าแล้วแต่ถ้าสามีคนอื่นโทรหาจะรีบรับรีบคุยส่งข้อความแ ช ท ก็รีบตอบกลับ นัดเจอก็ไปที่ใดไม่หวั่น  แต่ปากก็ยังยืนยันว่าไม่สนไม่เคยคิด

อย ากได้ขอ งคนอื่น เขามายุ่งเอง เขาติดต่อมาเอง vี้เกรงใจ เป็นคนป ฏิเส ธคนไม่เป็น

5.ขอแค่สนุกเป็ นครั้งคราว

ไม่มีผูกพัน พอใ จก็มา เบื่อแล้วก็ไป ง่ายๆ ชิวส์ๆแต่ถ้าวันใดสามีคนอื่นไม่มาหามักกระวนกระวาย

โทรอ้อน เช้า สาย บ่ายค่ำ แสดงอาการเหมือนอยู่คนเดียวแล้วจะต า ย

เมื่อผู้ชายเริ่มออก ห่าง เริ่มมีข้อแม้ด้วยข้ออ้างว่าขอเวลาทำใจ

รักมากตัดขาดกันไม่ได้ ต้องใช้เวลา พฤติก ร ร มกลับไม่ง่ายไม่ชิวส์เหมือนอย่ างที่พูดเลย

ซึ่งปัญหานี้จะไม่เกิ ดขึ้นเลย ถ้าคุณผู้ชายรู้จักพอ

รู้จักระงับยับยั้งความต้องการ และซื่อสัตย์ต่อคู่ของตน..