เกร็ดความรู้

คุณควรขอบคุณ คนที่เคยหั ก ห ลั งเพราะเขาคุณจึงเกิ ดการเปลี่ยนแปลง

พวกเขาเปรียบเสมือนครูที่สอนคุณให้รู้ว่าโล กใบนี้ ไม่ได้มีแต่ด้านสว่าง

ด้านบวกยังมีด้านมื ดและ ด้านลบ ที่ให้เราต้องเรียนรู้อีกมาก

ขอบคุณ ไม่ได้แปลว่า ยอมจำนนต่อคนที่ทำไม่ดีกับเรา

ขอบคุณ ไม่ได้หมายถึง ยอมทนให้เขาทำไม่ดีต่อไปแต่คำว่า

ขอบคุณ เปรียบเสมือนการฝึกจิตใจหากมีใครสักคนหนึ่งเคย ท ร ย ศ คุณคุณต้อง

ขอบคุณ เขาคนนั้นเพราะเขาคุณจึงเกิ ดการเปลี่ยนแปลง

เพราะเขาคุณจึงคิดหาวิธีเอาตัวรอดเพราะเขากำลังสอนให้คุณได้เรียนรู้ด้านมืดของอีกคนการ ท ร ย ศ คุณ คือ

ของขวัญที่คนนั้นหยิบยื่นให้แบบไม่รู้ตัวในขณะที่เขากำลังดีใจ

คิดว่าเขาทำให้คุณลำบ ากได้ขณะเดียวกันคุณกำลังเรียนรู้และก้ าวผ่านคนแบบนั้นทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำ เรียกว่า เติบโตทำในสิ่งที่คุณไม่อย ากทำ เรียกว่า

เปลี่ยนแปลงหากคุณอ้อนวอนขอให้สิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ช่วยนั่นแปลว่า

ณเชื่อมั่นศรัทธาในพุทธานุภาพแต่หากอ้อนวอนแล้วแต่สิ่ง

ศั กดิ์สิ ทธิ์ไม่ช่วยนั่นแปลว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมั่นในศักยภาพ ของคุณหากเปรียบชีวิตเหมือนการเดินทางไปในที่ใดสักแห่งชีวิตก็คนเปรียบเหมือนการเดินทางขึ้นเขาซึ่งการเดินทางย่อมมีทั้งขาขึ้น และ ขาลงขาขึ้นมักเหนื่อย

และลำบ ากแต่มันพาให้คุณไปสู่จัดที่สูงกว่าคุณจึงสามารถสัมผัสได้ว่าการยืนอยู่บนยอดเขานั้นมันวิเศ ษเพียงใดอาจเหนื่อยหน่อยให้

พักสักครู่ แต่อย่ าละทิ้ งกลางคันเพราะในขณะที่คุณรู้สึกเหนื่อย

คุณกำลังอยู่ใกล้ยอดเขาแล้วในขณะที่คุณกำลังพย าย าม

คุณกำลังเข้าใกล้ความสำเร็จเข้าไปทุกทีไม่มีใครสมหวังในทุกเรื่อง

และไม่มีใครสมหวังทั้งชีวิตเมื่อเจอความทุ กข์ความไม่สมหวังคำตอบที่ดีที่สุดก็คืออดทน

 

ขอบคุณ : verrysmilejung