ผู้หญิงที่เก่งและฉลาดจริง เธอจะไม่ทำตัวโอ้อวดใคร

ทุกวันนี้ดูคนย าก ไม่รู้ว่าใครเก่งจริง หรือแค่สร้างภาพ… แต่คนเก่งจริง และฉลาดจริง เธอจะมีคุณสมบัติ 7 ประการ ดังนี้

1. เป็นคนพูดเก่ง และก็ไม่พูดมาก

เขาจะฉลาดขึ้นได้ ด้วยการฟังคนเก่ง จะฟังเยอะ

เพราะการฟังมักจะได้สิ่งใหม่ ๆ แล้วจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูดนั้นมีประโยชน์ มากกว่าพูดในเชิ งลบ ที่ไม่สร้างสรรค์

2. ไม่อวดความสามารถที่แท้จริง

ว่าเก่งแค่ไหน แต่จะพิสูจน์ได้เสมอ เมื่อถึงเวลาต้องใช้

เป็นคนถ่อมตนไม่โ อ้อ วด ในความสามารถเกินงามแต่จะใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสู จน์

และเมื่อถึงเวลาที่เกิ ดปัญหาเขาเหล่านั้นมักจะแสดงวิสัยทัศน์จนเราต้องทึ่งในความสามารถเลยล่ะ

3. จัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

มีสมดุลในชีวิตของตัวเอง ระหว่างเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว ทุกเรื่องเต็มที่เสมอ

คนเก่งและฉลาดมักจะเลือกบริหารเวลาได้อย่ างสมดุล

ในช่วงเวลางาน ก็จะเต็มที่กับสิ่งที่ทำ เมื่อหมดเวลางานก็สามารถให้เวลาสร้างความสุข ให้กับตนเองอยู่เสมอและครอบครัวได้

4. กลับมายิ้มได้อย่างรวดเร็ว

แม้จะมีสิ่ง เ ล ว ร้ า ย เข้ามาในชีวิต คนเก่งและฉลาด จะสามารถลุกขึ้นสู้ได้ ทุกครั้งย ามเมื่อล้ มลงไม่มีใครไม่เคยผิ ดพล าด

เพียงแค่เขาจะไม่จมกับความทุ กข์นาน แต่จะลุกขึ้นสู้ ได้ทุกครั้งที่ล้ มลง

5. ไม่ใช้ S o c i a l M e d i a พร่ำเพื่อ

แค่ใช้รับข้อมู ลที่สนใจ และส่ งต่ อความคิดดี ๆ ให้กับคนอื่นๆ ก็พอ ยุค นี้เป็นยุค

ของข้อมู ลข่ าว 24 ชั่ วโมงคนเก่งมักจะเลือก เส พ แต่ข้อมูลดี ๆ สิ่งดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเองเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

หรือการบริหารชีวิตและเป็นนักแบ่ งปั น เพื่อให้คนอื่น ๆ ได้สิ่งที่ดีที่คัดสรรมาแล้ว

6. มีความรู้หลายด้านมากกว่า อาชีพที่ตนทำ

เธอมักจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ คนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเอง

ก้ าวไปข้างหน้า อย่ างมั่นคงแข็งแร งจะไม่ปล่อยให้โอกาสสู ญเสี ย โดยเฉพาะเวลาที่ใช้เพื่อ

เดินไปข้างหน้าและไม่ย้อนกลับ

7. ไม่เคยทำให้คนอื่น รู้สึกโ ง่

พอเขาทำผิ ดพล าดแต่ให้โอกาสคำแนะนำ และให้กำลังใจ

คนเก่งและฉลาด มักเป็นผู้ให้โอกาสคนถ้าเขาเหล่านั้น

ทำความผิ ดเธอก็และพร้อมจะแนะนำ ชี้ช่องทางให้เขาเพื่อสะท้อนความผิดของตน ให้เกิดการยอมรับที่ดี และพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นไป

 

ขอบคุณ : san-sabai