ข้อคิด

คนบางคนปล่ อยให้เขาอยู่ใจใจดีแล้ว อย่ าให้เขาอยู่ในชีวิตจริงเลย

เมื่อเรายังเล็กๆ ไปทะเลเมื่อไร ฉันชอบที่จะเก็บเอาเปลื อ ก หอยกลับบ้านเสมอ

เพื่อนำมาใส่โหลแก้วเก็บไว้ดู ตอนนั้นก็คิดแค่ว่ามันสวยดี

พอเติบโตขึ้นจึงรู้ว่า เปลื อ ก หอยจะสวยงามได้ดีและมีคุณค่าที่สุดก็ตอนที่มันอยู่บนผืนทราย

และฉากหลังเป็นผืนน้ำสีครามนั่นเอง…

ก็คงเหมือนคนบางคน ให้อยู่ในใจดีแล้ว อย่ าอยู่ในชีวิตจริงเลย

หากการได้ครอบครอง เป็นเจ้าของกัน แล้วมันอึดอัด

ทางเลือกที่ดีที่สุด คงต้องปล่อยไป

ให้ต่างคนต่างใช้ชีวิตของตนเอง มันอาจจะดีกว่าเนอะ

เค้ าตื่นก่อนเรา เวลาเขาจึงมีเวลามากกว่า เขาทำมากกว่าเรา เขาจึงได้ผล ต อบแทนมาก

เขารับผิ ดชอบมากกว่า ตำแหน่งงานเขาจึงสูงกว่าเรา เขา พ ย า ย าม มากว่าเรา

ความสำเร็จของเขาถึงได้ยิ่งใหญ่กว่าเรามากมายเท่านั้นเอง

แท้จริงชีวิตคนเรามันก็เท่านี้แหละนะ ไม่มีอะไรซั บซ้อนหรอก

โ ล กจ่ าย ผล ต อ บแทน ตามความสามารถ ตามความพ ย าย าม

“ทำมากกว่า ก็ต้องได้มากกว่า” ให้คิดไว้แค่นี้

คุณค่าลูกปั ด พ ล าสติ ก จะเห็นสีสันได้ทันที

แต่กลับไม่มีคุณค่า เท่าไหร่

ส่วนเพชร หรือพลอยไม่ได้งดงามแต่แรก เพราะต้องผ่านสายตาของผู้ชำน าญ

และทนผ่านการ เจี ย ระไนก่อน จึงจะเปล่งประกายออกมา

ความดีที่มีค่า อาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกพบเห็นได้ง่าย

เพราะหลายคนมักเลือกที่จะมอง ภายนอกที่สวยงามก่อน แต่หากสามารถยืนหยัด มุ่งมั่นรักษาความดีไม่ดูแค่ เ ปลื อ ก นอก สุดท้ายจึงจะเป็นผู้ที่งดงามและมีคุณค่าอย่ างแท้จริง

 

ขอบคุณ: สิริทัศน์ สมเ ส งี่ ย ม