ข้อคิด

อย่ าลองเสี่ ยงเด็ ดข าด ถ้าเรายังไม่มั่นใจในสิ่งที่มันจะเกิ ดขึ้น

เราอย่ าคิดว่าถ้าเราทุ่ มเ ททั้งหมดให้เขาไปแล้ว เขาจะกลับมาทุ่ มเ ทให้เราเหมือนที่เราทำ

เพราะว่าบางครั้งนั้น “ใจแลกใจ” มันก็ไม่ได้ผลหรอกนะ บางคนนั้นเราทุ่มเทให้กับเขามากเท่าไหร่

เขากลับเ ททิ้ งมากเท่านั้น ยิ่งเราทำดีกับเขามากเท่าไหร่ คนที่จะต้องเสี ยใจก็คือเรา


เพราะว่า “ใจแลกใจ” มันใช้ใม่ได้กับทุกคน บางคนเรารักเขามาก

ก็ใช่ว่าเขาจะรักเราตอบ เราซื่อสั ตย์กับเขา ก็ใช่ว่าเขาจะซื่อสั ตย์กับเรา

บางครั้งแม้แต่ทำดีก็ไม่ได้ดีมีถ มเ ถไป ใจแลกใจเลยอาจจะใช้ไม่ได้

มันขึ้นอยู่กับคนด้วยแหละนะ ว่าเราทุ่ มเ ทไปให้กับคนแบบไหน

ถ้าคนที่เขารักเรา เราทุ่ มเ ทไป เราก็ได้กลับมา มันก็แฮปปี้มีความสุข

แต่ให้คนที่รักแต่ตัวเอง มันก็จะเจ็บหน่อยๆ ที่เราทุ่ มเ ทไปแล้วไม่ได้อะไรกลับมา

เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทุ่ มเ ททั้งหมดให้ใคร เราต้องมั่นใจเสี ยก่อน

อย่ าลองเสี่ ยงเด็ ดข าด ถ้าเรายังไม่มั่นใจในสิ่งที่มันจะเกิ ดขึ้น ไม่อย่ างนั้นเราอ าจจะต้องเสี ยใจไปตลอดชีวิตก็ได้

 

ขอบคุณ : yousuna