อย ากเห็นลูกได้ดี..ต่อให้เป็นเศรษฐี คุณก็ต้องเลี้ยงลูกแบบติดดิน

พ่อและแม่หลายท่านแน่นอนว่าเคยผ่านความย ากลำบ ากกันมาอยู่บ้าง

คนที่เคยลำบ ากมาก่อนหลายคนจึงพย าย ามเลี้ยงลูกให้สบายที่สุด

อย ากได้อะไรก็ต้องซื้อและหามาให้ลูกได้ อยากให้ลูกมีมากว่าเพื่อนวัยเดียวกัน

เพื่อนมีกระเป๋าใหม่ ต้องมีใหม่กว่าเพื่อน อย ากินอะไรก็ต้องได้กิน

เลี้ยงลูกแบบอย่ างกับเป็นเทวดา

ด้วยความคิดผิ ดๆ ที่ว่าไม่อย ากให้ลูกลำบ ากเหมือนเราตอนเด็ก

เมื่อคุณเลี้ยงลูกแบบไข่ในหินเช่นนี้ ลูกของคุณเองนั่นแหละที่จะทุ กข์ใจมากที่สุด

จนตอนนี้มีโ ร คใหม่ บัญญัติขึ้นนั่นคือ โ ร คไม่รู้จักความลำบ าก

โ ร คใหม่ที่เกิ ดขึ้นกับเด็กในปัจจุบันเพราะ..

เกิ ดจากพ่อแม่ไม่สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกตั้งแต่ยังเล็กๆ ไม่ได้ให้ลูกออกไปเ ผ ชิ ญโ ล กของความจริงที่ว่า

ในชีวิตคนเราจะร ว ยหรือจ น ทุกคนก็ต้องพบกับความลำบ ากกันทั้งนั้น

ไม่มีหรอกคนที่จะสบายไปตลอดชีวิตจริงไหม?

พ่อแม่บางคน ไม่กล้าใช้ลูก ไม่กล้าให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเอง

ลูกมีหน้าที่เรียนหนังสือเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วในสังคมปัจจุบันเรียนเก่งอย่ างเดียวมันไม่เพียงพอในการดำเนินชีวิต

ยกตัวอย่ างคุณพ่อท่านหนึ่งที่ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักความลำบาก ไม่เคยห่างอกพ่อแม่เลยมีหน้าที่เรียนอย่ างเดียว

คุณพ่อท่านนี้ส่งลูกไปเรียนมหาวิทย าลัยชื่อดังในเมืองหลวง

อยู่ในคอนโดหรู ค่าเช่า ค่ากิน ค่าอยู่ พ่อออกให้ทั้งหมด แม้ทางบ้านฐานะจะไม่ค่อยดี แต่คุณพ่อท่านนี้ก็ยอมเพื่อไม่อย ากให้ลูกลำบาก

เมื่อลูกโทรมาหาครั้งใดคำแรกที่ได้ยินคือขอเงินเพิ่ม เงินไม่พอ ต้องทำกิ จ ก ร ร มซึ่งคุณพ่อท่านนี้ก็ส่งเงินให้อยู่ร่ำไป ลูกอย ากได้ก็ซื้อให้หมด แม้แต่รถยนต์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้

จนในที่สุดความจริงก็เปิดเผยว่าที่ลูกมาขอเงินเพิ่มในทุกเดือนนั้น

ไม่ได้เอาไปจ่ายค่าหน่วยกิจหรือค่ากิ จกร ร มที่บอกพ่อ

แต่เอาไปสำมะเ ท เ ม าตามผั บ บ าร์คนเป็นพ่อเสี ยใจอย่ างยิ่ง ได้แต่โ ท ษตนเองที่

ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักความลำบ าก ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักหาเงินเอง

มีอะไรก็ประเคนให้ตั้งแต่เล็กจนโต จนบ่ มเพาะนิสั ยแ ย่ๆ

หลายอย่ างทั้งนี้จึงขอเป็นกระบอกเสี ยงเตือนคุณพ่อคุณแม่มือใหม่

แม้คุณจะรวยล้ นฟ้ามาจากไหนก็ขอให้เลี้ ยงลูกแบบสมถะ เรียบง่าย

และสอนให้เขาผิ ดหวัง ให้รู้จักความลำบ ากบ้างลูกของคุณจะได้เติบโตอย่ างเข้มแข็งและเป็นกำลังที่ดีของประเทศ ช าติต่อไปค่ะ