ข้อคิด

9 สัญญาณที่ดี นี่แหละคือเนื้อคู่ที่เราตามหา

หลายๆ คนเฝ้าตามหามาทั้งชีวิต บางคนก็ได้พบโดยบังเอิ ญตอนที่เดินสวนกันไม่อย ากปล่อยให้ใครคนนั้นหลุดมือไป

มาดู 9 สัญญาณที่บ่งบอกได้ว่า เราเจอเขาคนนั้นเข้าแล้วล่ะ

1. เค าร พ ความเป็นส่วนตัวของกันและกัน

ไม่ค่อยเก็บความใ นใจต่อกัน บางครั้งเขากับเราก็รู้สึกได้ถึงคว ามเชื่ อมโยงบางอย่ างระหว่างกันแต่ถึงอย่ างนั้น

เราก็ไม่ได้สู ญเสี ยความเป็นตัวของตัวเองและเค าร พ ความส่วนตัวของคนๆ นั้น

2. ไม่กลั วที่จะถกเถี ยงกัน

สำหรับคนที่เป็นคู่ชีวิต เราจะตรงไปตรงมาไม่เ ส เเ ส ร้ งและบอกเล่าความรู้สึกในใจให้กันและกันฟังได้เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ

หรือเรื่องใหญ่ๆ นั่นก็เพราะเรารู้ว่าการถกเรื่องราวต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตบางครั้งอาจมีคิดเห็นไม่ตรง

กันบ้างแต่สุดท้ายเราก็จะพูดคุยและปรับจูนเข้าหากันได้เหมือนเดิม

3. ยอมรับข้อบกพร่องของ กันเเละกันได้

ไม่มีใครที่เกิ ดมาพร้อมความเ ฟ อร์เฟ็ ค เราต่างก็มีข้อบกพร่ องที่บางครั้งก็ย ากจะเก็บซ่ อน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง

เมื่อต้องอยู่ร่วมกันแล้วข้อบกพร่ องหลายๆ อย่ างก็มักจะเปิดเผย ออ กมาจนได้ แต่คนที่เป็นเนื้อคู่ของเรา

จะเข้าใจและยอมรับทั้งความบกพร่ อง รวมไปถึงความอ่อนแอนี้

4. ไม่เอาเปรียบคน รักของตัวเอง

ความสัมพันธ์เป็นเรื่องของ การเค าร พซึ่งกันและกัน

คนที่เป็นคู่ชีวิตจะสามารถละทิ้ งอีโ ก้ส่วน ตัวไปได้เพราะเขารู้ว่าการรักษาความสัมพันธ์เอาไว้เป็นเรื่องที่

สำคัญกว่าการดึ งดันและมีทิฐิต่อกันหากว่าเราทำทุกอย่ างที่คิดว่าเป็นการช่วยเหลือและดีต่อคนรักของเราแต่คนๆ

นั้นยังไม่เคย ทำแบบเดียวกันสักครั้ง แสดงว่าเขายังไม่ใช่คู่แท้ของเรา

5. พอใจที่จะอยู่เงี ยบๆ ด้วยกัน

เราจะรู้สึกสบายใจเมื่อได้อยู่ข้างๆ กันทุกอย่ างจะไหลไปอย่ างเป็นธรรมช าติหากเรารู้สึก

ไม่ค่อยสบายใจเมื่อต้องอยู่ลำพังกับเขาสองคน

ก็ขอให้ลองท บทวนดูอีกทีว่ามีตรงไหนที่ผิ ด พล าดไปหรือเปล่า

6. เราและเขามักจะอยู่ในที่ๆ เดียวกัน

ถึงจะฟังดูอธิบายได้ย าก แต่ลองสังเกตดูสิ เราอาจเรียกมันว่า

ความบังเอิ ญอันน่าประหลาดแต่บางครั้งคนที่เป็นเนื้อคู่ของเราก็มักจะมาปร าก ฏตัวอยู่ในสถานที่เดียวกับเราแบบที่ต่างฝ่ายต่างก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัว และมักจะมารู้หลังจากได้รู้จักกันแล้ว นี่อาจเป็นแ ร งดึ งดูดของ คนเป็นเนื้อคู่ก็ได้นะ

7. เริ่มคิดและอย าก ทำอะไรคล้ ายๆกัน

เนื้อคู่ตัวจริงมักจะมีเป้าหมายชีวิต ที่ใกล้ เคียงกัน หรืออย่ างน้อยๆ ในแผนการของเขาก็มีเร าร่วมทางอยู่เราทั้งคู่จะมีความสนใจความคิด

และความเชื่อที่ไม่ขั ดแ ย้ง กันหรือถึงจะไม่ได้เหมือนกันม ากมายแต่เวลาที่เราพูดถึงเรื่องที่เราสนใจเขาก็จะคล้อยตามและสนใจที่จะเรียนรู้ไปด้วยกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน

8. ไม่มีคำว่าอิ จฉ าใ นความสัมพันธ์

คู่รักที่แท้ทจริง จะไม่ค่อยมีการอิจฉ ากันและกัน อย่ างดีก็แค่ล้อเล่นกันเองอย่ างไม่จริงจัง

ความเชื่อมั่นที่เราและเขามีต่อกันมีมากเกินกว่าที่คำว่าอิจฉาจะ มาแ ท รก กลางได้ยิ่งกว่านั้นเรายังไม่มีเหตุผลอะไรให้อิจฉา

เพราะทั้งเราและเขาต่างก็ไม่อย ากให้ใครต้องเ จ็ บ ป ว ด นั่นเอง

9. ใส่ใจและเ ข้าใจความ เ จ็ บ ป ว ดของกันและกัน

ความเข้าอกเข้าใจ คือกุญแ จสำคัญของความสัมพันธ์ที่แนบ

แน่นและมั่นคงลองสำรวจตัวเองดูว่าเราและเขากำลังรู้สึกเข้าอกเข้าใจกันอยู่หรือเปล่าหากเราและเขาเข้าใจ

ก็จะง่ายที่จะเข้าถึงภายในใจของกันและกันนั่นก็คือพลั งที่ชื่อว่าความรักความเข้าใจ ที่คนเป็นเนื้อคู่เท่านั้นถึงจะรับรู้และสัมผัสได้ค่ะ