เกร็ดความรู้

หากคนในไม่ยื่ นมือออ กไปคว้ามือที่สามเข้ามาชีวิ ตคู่ก็คงมีความสุขดี

ในสังคมทุกวันนี้มีหล า ยคู่ชีวิตที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับมือที่สามที่เข้ามาสร้างความวุ่นวายให้กับชีวิ ตคู่ แต่ถ้าหากคนในไม่ยื่นมือออ กไปคว้ ามือที่สามเข้ามา ชีวิ ตคู่ก็คงมีความสุขดี

ความรักนั้นเป็นเรื่องของคนสองคน มันก็คงไม่ดีหรอ กนะ

ถ้าจะให้ใครก็ไม่รู้ เข้ามาเป็นมือที่สามในความรักของเรา

เพราะถ้าหากว่าคนสองคนรักกัน มากพอ และไม่คิดที่จะ นอ กใจกัน

ต่อให้มือที่สามจะพ ย าย ามเข้ามามากแค่ไหน สุดท้ายเขาก็เข้ามาไม่ได้หรอ ก

ส่วนใหญ่แล้วสาเหตุที่มือที่สามสามารถเข้ามาแ ท ร ก ระหว่างความสั มพั นธ์ของเราได้ ก็เพราะว่า มีมือใครสักคนเขาหรือเรา เข้าไปดึงมือที่สามเข้ามามากกว่า

ตอนนี้ ได้ ผู้ชายคนรักมา อยู่แนบกายหล ายปี แต่กลับไม่เคยมี ความสุขเลย ชายคนนี้

เคยมีลูกมี ภร รย าที่คบหามานาน แต่เขามาเจอกับเรา

และคบหา เราตอน ภร รย าท้ อ ง หลัง แต่ง ภร รย า ค ล อ ด ลูก

เขา มาบอ กว่าอยู่กับ ผู้หญิงคนนั้น ไม่ได้ ไม่รักแล้ว

จึงหอบ เสื้ อผ้า มาอยู่กับเรา ช่วงแรกๆ เราเห็น อ ก เห็นใจ

ยอมแม้กระทั้ งโดน ทุกคนในบริษั ท ดูถูกว่า แ ย่ งสามีคนอื่น

เวลานี้ดิฉัน ทุ กข์ใจมาก ไม่เคยมีวัน ไหนมีความสุขเลย

ผู้ชายคนนี้ที่คิดว่าดี เขามีแต่ห นี้สิน ไม่จบไม่สิ้ น ข าดความรับ

ผิ ดชอบ ไม่เอาไหน พึ่งพาไม่ได้ ดิฉันรำค าญ มากๆ

และตอนนี้ ดิฉันเจอคนใหม่ ที่ทำงานเดียวกัน จึง พ ย าย าม บอกเลิ กเขา แต่เขาไม่ยอม ทุ กข์ท รม าน มากค่ะ จะทำอย่ างไรดี

อดี ตที่เกิ ดจาก ความตั้งใจผิ ด เราก็คงห นี้ ผลการกระทำเก่าไม่พ้ น

แต่ปัจจุบัน เราสร้างใหม่ ได้โดยไม่ทำผิ ดซ้ำอีก มันคงจะย ากสักหน่อย หากเรามองหาคนรักดีๆ ที่ซื่อสั ตย์ เพราะตัวคุณเอง ยังเป็นไม่ได้ ทำไม่ได้ คงต้องแก้ ที่ตัวเองก่อน

จงเดินในทางที่ถูกต้อง ทำสิ่งที่ถูกต้อง โดยเริ่มจากตัวเอง ศีล 5 หากรั ก ษ าได้ ก็ดีกับตัวนี้แหละ

อย่ าทำผิ ดซ้ำผิ ด ซ้ อน ไม่จบไม่สิ้น เพราะหากเราเป็นคนแบบไหน เราก็จะดึ งคนแบบนั้น เข้ามาในชีวิ ตนั้นแหละ

 

ขอบคุณ : ยื นยิ้ ม มียิ้ ม