เกร็ดความรู้

อยู่ที่ไหนใจก็เป็นสุข 5 วิธีคิดแบบคนอยู่เป็น

ความสุข ไม่ใช่ การมีเงินเก็ บเยอะ แต่หมายถึง การมีเวลาได้ทำในสิ่งที่ชอบ

ความสุข ไม่ได้อยู่ที่ การมีบ้านหลังใหญ่ แต่อยู่ที่ ในบ้านนั้นมีรอยยิ้มเสี ยงหั วเ ร าะ

ความสุข ไม่ใช่ ย ศ ฐ า บรร ด าศั กดิ์ แต่เป็นใครๆก็บอกว่า คุณเป็นคนที่มีศั กดิ์ศรี น่าเ ค าร พนับถือ

ความสุข ไม่ใช่ รถคันหรู แต่คือ การขับรถถึงบ้านปลอดภั ย

ความสุข ไม่ใช่ การได้กินอาหารดีใช้ของแ พ งๆ แต่คือ การมีสุขภาพร่างกายแข็งแ ร ง

ความสุข ไม่ใช่ คนรักเราสวยหรือหล่อ แต่คือ การได้เห็นรอยยิ้มของคนที่เรารักได้บ่อยแค่ไหน

ความสุข ไม่ใช่ ตอนประสบความสำเร็จมีคนยินดี แต่เป็นตอนผิ ดหวัง แล้วมีคนคอยช่วยเหลือและให้กำลังใจ

2. ปล่อยมันไป อย่ าเสี ยเวลากับสิ่งที่ผ่านมาแล้ว

อะไรผ่านแล้วให้ผ่านไป อย่ าจ มปลั กกับเรื่องที่เกิ ดขึ้นแล้ว

มันแก้ไขอะไรไม่ได้ และ เวลาก็ยังเดินต่อไปไม่เคยหยุด หรือ เดินช้าลงเลย จบไปแล้ว ทิ้ งเป็น อดี ต ไปเลย

เราต้องอยู่กับปัจจุบัน จะได้ทำอนาค ตให้ดีที่สุด

ทุกวินาทีที่เราจมอยู่กับอดี ต จมอยู่กับความทุ กข์เราแค่อยู่เพื่อ ห ายใจ ทิ้ งไปวันๆ ไม่เรียกว่าการใช้ชีวิ ต การใช้ชีวิ ต คือ อยู่แล้วต้องอยู่แบบ มีความสุข

1. เลิ กแ คร์ เลิ กใส่ใจ ในบางสิ่งที่ไม่จำเป็น

ไม่แ คร์อะไรที่ไม่จำเป็น คนจะมองเรายังไง จะคิดว่าเราเป็นยังไง

จะพูดถึงเรายังไง จะวิจ ารณ์การใช้ชีวิตของเรายังไง

ไม่จำเป็นต้องแ คร์ไปซะทุกเรื่องหรอกชีวิตมันสั้นเกินกว่าเราจะเสี ยเวลาไปกับอะไรที่ทำให้ไม่มีความสุข จำไว้

ใช้ชีวิตให้เป็น ของขวัญ อันล้ำค่า อย่ าเสี ยเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่ คนที่ไม่ใช่

4. ทำตามความต้องการของคุณมากความค าดหวังของคนอื่น

ทำตามหัวใจเรียกร้ อ ง อย ากเป็นแบบไหนก็ทำ อย า กเรียนอะไร อย าก ประกอบอาชี พแบบไหน อย ากกินอะไร อย ากเที่ ยวที่ไหน

จงทำในสิ่งที่ตนเอง ห ล งไ ห ลไม่ใช่สิ่งที่คนรอบข้าง หรือ สังคมบอกว่าดี

เพราะ บางอย่ าง อ าจจะดีสำหรับคนอื่น แต่อ าจไม่ใช่สำหรับเรา

3. ก้าวต่อไปไม่ว่าจะเกิ ดอะไรขึ้น ก้าวต่อไปข้างหน้า

ไม่ว่าอะไรจะเกิ ดขึ้น จะผิ ดหวัง จะสู ญเสี ย

เราต้องก้าวต่อไปข้างหน้าได้เลยทันที ไม่มีเสี ยเวลาค ร่ำคร วญ มุ่งไปที่สิ่งที่เราต้องการในชีวิ ตต้องไม่มีอะไร หยุด หรือ ขวางหน้า เราได้

5. คิดบวกเข้าไว้ เชื่ อมโยงทุกอย่ างกับความคิดบวก

ทุกเ ห ตุก ารณ์ที่เกิ ดขึ้น ล้วนเอาความคิดบวกมาเชื่ อมโยงได้

หาเหตุผลที่ทำให้เรา ขอบคุณ ที่มันเกิ ดขึ้น มองให้ทะลุถึง สิ่งที่ดีที่สุด ที่เราจะเรียนรู้จากมันได้

 

ขอบคุณ : b i t c o r e t e c h