10 วิธีคิดบวกให้ตัวเอง จิตใจสงบสุข ยิ่งทำยิ่งมีความสุข

สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเป็นคนดี ไม่เครียด และใช้ชีวิตอย่ างมีความสุขได้ทุกๆวัน

คือ การที่เราเป็นคนคิดบวก เพราะการคิดบวกเป็นการสร้างนิสั ยในด้านที่ดี ขจัดความคิดด้านร้ า ยๆ ออกไปได้

1. รู้จักให้อภั ยตัวเองและผู้อื่น

สำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว เรื่องราวต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นในชีวิ ต

เป็นผลพวงมาจากการกระทำของตนเองทั้งสิ้นในบางครั้งบาง คร าว เราต่างตัดสินใจผิ ด พล าด

แต่เมื่อรู้สำนึกแล้ว ก็ต้องปล่อยให้มันผ่านไป

เรียกว่าเป็นการให้อภั ย และต้องให้อภั ยตัวเองเมื่อทำผิ ด พล าดเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไป รวมทั้งใช้ความผิ ด พล าดจากอดี ตเป็นบทเรียน เพื่อก้ าวย่ างที่ดีกว่าในอนาค ต

2. ให้มองไปข้างหน้า อย่ ามองย้อนหลัง

ทุกคนเคยทำผิ ดมาแล้วทั้งนั้น แต่ต้องไม่จมอยู่กับอดีตที่ผิ ด พล าด

เพราะชีวิ ตต้องดำเนินต่อไปจงวางเป้าหมายเล็กๆ และ พ ย าย ามทำให้สำเร็จ

3. มองหาบุคคลต้นแบบ

ทุกคนควรมีบุคคลต้นแบบที่เป็นแ ร งบันด าลใจ

คนคนนั้นอาจเป็นผู้ที่เอาชนะอุปสร รคใหญ่ๆ ได้สำเร็จและประสบความสำเร็จอย่ าง งดงามในที่สุด หรือเป็นผู้ที่ทำงานหนักและสั ม ฤ ทธิ์ผล

จงเอาคนนั้นเป็นแรงบันด าลใจในการดำเนินชีวิ ต

4. เห็นคุณค่าสิ่งดีๆ ในชีวิต

เมื่อเราพอใจกับทุกเรื่องดีๆ ที่เกิ ดขึ้น ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็ตาม

มันจะช่วยให้เราขจัดความคิดในด้าน ล บ ออกไปการโ ฟกั สแต่สิ่งดีๆ เหล่านี้ จะทำให้อุปสร รค ที่เราเผชิญอยู่ กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เราจัดการได้ง่ายขึ้น

5. อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี

ถ้ารอบๆ ตัวเต็มไปด้วยข้าวของวางระเกะระกะ กระจัดกระจายไปทั่วห้อง ลองหาเวลาจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งจะช่วยให้คุณเปลี่ยนมุมมอง ความคิดได้มาก

ใครจะมองโลกในแ ง่ดีได้ ถ้าต้องอยู่ท่ามกลางสภาพ ส ก ป ร ก รก รุ งรั ง ตลอดเวลาเพราะสภาพแวดล้อมที่ดี จะช่วยสร้างและเป็นแ ร งบันด าลใจให้เกิ ดทัศนคติด้านบวก

6. ถ้าแ ก้วมีน้ำแค่ครึ่งเดียว จงเติมให้เต็ มแ ก้ว

การมองว่า มีน้ำเหลืออยู่ครึ่งแ ก้ว หรือน้ำหายไปครึ่งแ ก้วนั้น ถูกทั้ง 2 อย่ างอยู่ที่ว่าผู้มองเป็นคนมองโ ล กในแ ง่ดีหรือร้ า ย และไม่ผิ ดอะไรที่คุณจะเติมน้ำให้เต็มแ ก้ว

7. ความผิ ด พล าดมีไว้ให้เรียนรู้ มิใช่แ ส้ที่เอาไว้เ ฆี่ ย น ติ

ทุกคนล้วนเคยทำผิ ดทั้งนั้น และถึงแม้ว่าได้พ ย าย าม อย่ างดีที่สุดแล้ว

แต่ก็ยังทำพล าดขอให้จำไว้ว่า ยังมีโอกาสให้เริ่มต้นใหม่ ความผิ ด พล าดต่างๆที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียน

เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข สิ่งที่จะทำต่อไปในอนาคต

8. รับข้อมู ลข่ าว ส ารที่ดี

หมั่นอ่ านบทความที่สร้างแ ร งจูงใจ หรือฟังธรรมะที่กระตุ้นให้รู้สึกตื่นตัว

และเกิ ดปัญญา ซึ่งจะช่วยให้มองโ ล กและชีวิตได้อย่ างเข้าใจ มีความหวัง และความสุข

9. รู้จักบริห ารเวลาอย่ างช าญฉล าด

อย่ าเสี ยเวลากับเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้ในชีวิต ข้อสำคัญคือ

มุ่งทำในเรื่องที่ทำให้ชีวิตของคุณเป็นไปดังที่หวังไว้ ซึ่งจะส่งผลให้คุณมีทัศนคติที่ดี

10. ให้คำมั่นสัญญากับตัวเอง และบอกตัวเองซ้ำๆ

เพราะคำมั่นสัญญาดีๆ มีผลต่อกระบวนการคิดของตัวเอง

เช่น ถ้าคุณมีอาการซึ มเ ศ ร้ าเป็นประจำคำมั่นสัญญาของคุณก็คือ “ฉันมีความสุข ฉันควบคุมตัวเองได้”

บอกตัวเองเช่นนี้หลายๆ ครั้งในแต่ละวัน แล้วคุณจะรู้สึกถึงพลั งความคิดด้านบวกที่เกิ ดขึ้น

 

ขอบคุณ : p o s t s o d