ข้อคิด

วิธีคนฉลาด คิดเมื่อเจอคนที่ไม่ชอบหรือคนเขาที่ไม่ชอบเรา

เ ก ลี ยดก็อย่ าไปมอง ไม่ชอบก็อย่ าไปดู หากไม่ใส่ใจคนอื่นเกินไปก็ไม่มีใครมาทำร้ ายจิตใจเราได้ชีวิ ตเราในแต่ละวัน อาจต้องพบเจอผู้คนมากมาย

คนที่เราพบ อาจเป็นคนที่ไม่ชอบหน้า ไม่ถูกชะตาคนเหล่านี้ อาจเป็นต้นเหตุให้เราอารมณ์เสี ย

โ ก ร ธ ห งุ ด ห งิ ด อิจ ฉ าซึ่งเป็นอารมณ์ด้านลบของจิตใจบางครั้งก็มากจนเกินจะทนไหว

อย ากจะหนีไปให้ไกลแต่หากเราลองตรองดูดีๆ

บุคคลต่างๆ ที่เราพบเจอไม่ได้มีใครเ ล วร้ ายจนเกินจะพูดคุยด้วยดีแต่ เป็นเพราะเราเก็บเอาความเ ล วร้ ายหรือ พ ฤติกร รม ด้านลบของเขามาใส่ใจ

ปรุงแต่งมากจนเกินไปจนมองข้ามสิ่งดีๆ ที่เขาเหล่านั้นมีอยู่หากเรา

ยิ่งเ ก ลี ย ด ยิ่งเฝ้ามองยิ่ง ไม่ชอบยิ่งจับผิ ด

เฝ้ามอง พ ฤติกร รม ของเขา แบบนี้

เรานั้นแหละที่ไม่ปกติแล้วไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ อย ากรู้ อย ากเห็น ไปทุกสิ่ง

พอได้รู้ ได้เห็น ก็รู้สึกขั ดหูขั ดต า ชวนให้หงุ ด หงิ ด หากเห็นเขาทำดี ก็คอยจับผิ ดว่าสร้างภ าพหรือป่าวเขาคงเป็นคนที่ไม่ใช่ในสายต าของคุณซึ่งคุณก็อาจเป็นคนไม่ใช่ในสายต าของใคร เหมือนกัน

คนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิ ด แล้วท้ายที่สุดก็เป็นที่เราเองที่รู้สึกฟุ้ งซ่ าน หงุ ดหงิ ดไม่สบายใจ

กับการกระทำของเขาหากอย ากอยู่อย่ างสบายใจ อย ากมีชีวิ ตที่สงบสุขมากต้องฝึกใจ

เลิ กเผื อก เลิ กมอง รักษาระยะห่างเท่าที่เราสบายใจเรียนรู้ที่จะ

ไม่ใส่ใจคนอื่นจนเกินไปเกลี ยดก็อย่ าไปมอง ไม่ชอบก็อย่ าไปดู

หากไม่ใส่ใจคนที่อื่นจนเกินไป ก็ไม่มีใครมาทำให้เราหงุ ดหงิ ดได้ลองท่องไว้ ไม่โ ก ร ธ ไม่ กลี ยด และ ไม่เฉี ยดเข้าไปใกล้แค่นั้นเอง…

 

ขอบคุณ : verrysmilejung