เกร็ดความรู้

ผู้หญิงแกร่งและเก่งจริงดูไม่ย าก 9 ลักษณะหญิงเก่งจริง

คนฉลาดมักแ ก ล้ งโ ง่ คนอวดเก่ง อวดฉลาดมักไม่ฉลาดจริงแต่คนเก่งจริงและฉลาดจริง

มักมีคุณสมบัติ 9 ประการ ดังนี้

1. มีความรู้หล ายด้าน

มากกว่าอาชีพ ที่ทำและมักจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

คนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเองและจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่าเพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้าอย่ างมั่นคงแข็งแรงจะไม่ปล่อยให้สู ญเสี ยโอกาส

2. กลับมายิ้มได้ อย่ างรวดเร็ว

แม้จะมีสิ่ง เล ว ร้ า ยเข้ามาในชีวิตก็ต าม คนเก่งและฉลาดจะสามารถลุ กขึ้นสู้ได้ทุกครั้ง

ย าม เมื่อล้ มลงไม่มีใครไม่เคยผิ ด พล าดหรือผิ ดหวังเพียงแต่เขาจะไม่จม กับความทุ กข์ตลอ ดเวลาแต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ ได้ทุกครั้ง

3. ไม่ต้องเป็นผู้นำ

แต่สามารถ ดึงความสามารถ ของคนในทีมมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุดได้

คนเก่งและฉลาด มักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อยต าม ในแนวทาง และความคิดของเขาไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โตแต่มีคนให้เกียรติและนับถือ

จากความรู้ความสามารถวิธีคิดและการกระทำที่เป็นเสมือนกระบอ กเสียง ให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้า

4. รู้ว่าตัวเองมีความสามารถ

แต่ไม่เคยเสี ยเวลาภูมิใจกับความสามารถของตนเอง คนเก่ง และฉลาด

มักจะเป็นคน มีความมั่นใจ  เพราะเขาจะเปิดรับฟังความคิดคนรอบข้างไม่ตัดสินคนอื่น ด้วยมุมมอง ของตนเอง และทุกครั้งที่เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำเขาจะมีเวลา

ดีใจไม่นานเพราะความสำเร็จนั้นเป็นอ ดีตไปแล้ว

5. จัดสรรเวลาอย่ างมีประสิทธิภาพ

มีสมดุลในชีวิ ตระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว

และเต็มที่กับทุกเรื่องที่ทำ คนเก่งและฉลาดมักจะเลือ กบริห ารเวลาได้อย่ างสมดุล

ในช่วงเวลางานก็จะเต็มที่กับสิ่งที่ทำตรงหน้าเช่นกัน

6. ไม่อยู่หน้าจอโ ท รศั พท์อยู่ตลอ ดเวลา

ใช้รับข้อมูลที่สนใจและส่งต่อความคิดดี ๆให้กับคนอื่นเสมอคนเก่งมักจะเลือ กเส พแต่ข้อมูลดี ๆ ที่เป็นประโยชน์

ต่อชีวิ ตของเขาเองเพื่อนำไปประยุ กต์ ใช้ในการทำงาน หรือการบริหารชีวิ ต

7. เป็นคนพูดเก่ง แต่ไม่พูดมาก

เค้าจะฉลาดขึ้นได้ด้วยการฟังคนเก่งจะฟังเยอะเพราะการฟัง

มักจะได้สิ่งใหม่ ๆ เข้าตัวอยู่เสมอและจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูดนั้นมีประโยชน์และสร้างสรรค์มากกว่าพูดในเ ชิ งลบและไม่สร้างสร รค์

8. ไม่อวดความสามารถ

คนเก่งและฉลาด มักเป็นคนถ่อมตนไม่โ อ้อวดในความสามารถ เกินงามแต่จะใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสู จน์ตนเอง อยู่เสมอและ เมื่อถึงเวลาที่เกิ ดปัญหาเขาเหล่านั้น

มักจะแสดงวิสั ยทั ศน์จนเราต้องตะลึง และทึ่งใน ความสามารถ

9. ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกโ ง่

เมื่อเค้าทำผิ ด พล าดแต่ให้โอกาส ให้คำแนะนำและให้กำลังใจเสมอคนเก่งและฉลาดมักเป็นผู้ให้โอกาส

คนอยู่เสมอ ให้เขาเหล่านั้นสะท้อนความผิ ด ของตนเอง ให้เกิ ดการยอมรับ และพัฒนาตนเอง

 

ขอบคุณ : khoddeeja