ข้อคิด

หากมีคนดูถูก จงอย่ าได้โกรธเขา ให้เก้บเอามาเป็นแร งพลักดันในตัวเอง

เวลาที่ถูกเ ห ยี ย ด ห ย าม โดนดู ถู ก โดน ปร าม าส ถูกมองข้ามอย่ างไ ร้ตัวตนต่างๆ

นานา ให้เข้าใจไว้ว่าท้ั้งหมดเป็นเรื่องธร รม ช  าติที่แสนจะปรกติธรรมด าอย่ าไปรู้สึกรู้สาอะไรให้เปลืองเวลาและหัวใจ

คนโ ง่เท่านั้นที่จะซ้ำเติมตัวเองด้วยการเอาเรื่องราวดังกล่าวเหล่านั้นมาบั่ นเ ฉื อ น

ตัดทอนกำลังใจตัวเองให้ แ ห ล ก ละเอียดไม่มีชิ้นดีเหมือนเอาข ย ะมาค ลุ กเ ค ล้ าพลอยทำให้

เ น่ าเ ห ม็ น สกป ร กเ ป ร อ ะเ ปื้ อ นนิสั ยที่ชอบดู ถู กคนอื่น

ชอบค่อนขอดคนอื่น ทั้งๆที่หากพิจารณาดูเราจะพบว่า คนที่ชอบดู ถู กคนอื่นคนนั้น

มีความสามารถ และสติปัญญาด้ อ ยกว่าคนที่เขาไปดู ถู กเสี ยอีก ที่คนด้ อ ยสติปัญญาเหล่านี้ ชอบดู ถู กคนอื่นก็เพราะว่า…

1. เอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้ง มองคนที่คิดต่างจากเขาเป็นคนโ ง่ไปเสี ยทั้งหมด

และมักจะให้ราคากับคนสอ พลอที่เออออกับเขาโดยไม่ได้คิดไม่ได้ไ ต ร่ ต ร อ งอะไร

เลยทำให้เขาหลงลำพอง ยึดมั่นถือมั่นกับชุดความคิดบิ ดเบี้ ยว โดยที่ไม่เ ฉ ลี ย ว ใจว่าตนเองต่างหากที่เป็นคนที่เข้าใจผิ ดๆ

2. ไม่ยอมเปิดรับมุมมองอะไรใหม่ๆ ไม่ชอบเรียนรู้อะไรด้วยตนเอง

ยึดมั่นถือมั่นกับชุดความรู้ที่เคยเรียนมาเมื่อนานมาแล้ว

ยึดติดกับวิธีการเดิมๆ ที่เคยทำให้ตนเองประสบความสำเร็จในอดีต คือ ชุดความรู้เดิมๆ มันไม่ใช่ว่าผิ ดหรอกนะครับ มันอาจจะถูก แต่มันถูกในอดี ต แต่มันไม่ถูกอีกต่อไปแล้วในปัจจุบัน

3. คนที่มีเงิน เข้าถึงท รั พย ากร และมีเครือข่ายอุปถั มภ์ที่มากกว่าคนอื่นๆ

สิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้เขาประสบความสำเร็จขึ้นมา ทั้งๆ

ที่เขาไม่ได้มีความรู้ หรือความสามารถอะไรมากนัก

ความสำเร็จที่เกิ ดขึ้นมันอาจจะมากกว่าความสำเร็จที่เขามีอยู่ในมือตอนนี้ก็ได้ ความได้เปรียบทางสังคมของเขานี่เอง เป็นปัจจัยที่ทำให้เขาหลงตัวเอง คิดว่าตัวเองเป็นคนฉลาดเหนือใครไงล่ะครับ

 

ขอบคุณ : liekr