ข้อคิด

จำ 5 ข้อนี้ให้ขึ้นใจ หากวันใดรู้สึกท้อให้คิดแค่นี้พอ

เข้มแข็งไว้นะ พึ่งพาตัวเองได้ แม้ไ ร้เสี ยงปร บมือจากผู้คนแต่ตัวคุณย่อมภูมิใจ พึ่งพาตัวเองได้

คือ คนจริง การหัดให้ตัวเองได้ลองอยู่ตัวคนเดียวดูบ้าง

จึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ว่าใครต่างก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือ..

1. ไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอดไป

ปฏิเส ธไม่ได้ว่าเวลา มักพร ากใครหลายๆ

คนให้เดินออกไปจากชีวิตในแบบที่เราเองก็ไม่ทันได้ตั้งตัวกันอยู่เสมอ

จึงไม่ใช่เรื่องแปล กที่ในบางที ความรู้สึกเ ค ว้ งค ว้างทั้งหลายจะก่อตัวขึ้นภายในจิตใจ

จนทำให้รับรู้ได้ถึงความอ่อนแอที่มีดังนั้นการใช้ชีวิ ตคนเดียวให้เป็น คือเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่คนเราจะต้องหั ดเรียนรู้เอาไว้

เพราะไม่ใช่ที่ว่าทุกสิ่งบนโลกใบนี้จะสาม า ร ถคงอยู่ได้ตลอดไป ไม่เว้นแม้แต่ตัวของเราเองด้วยก็ตาม

2. เอาแน่เอานอนไม่ได้กับใจของคนอื่น

เพราะใจคนเราสาม า ร ถ เปลี่ยนไปอย่ างเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ในทุกวินาที

และเราไม่มีทางที่จะรับรู้ได้เลยว่าเมื่อถึงจุดๆ หนึ่งของชีวิต

ใครบ้างที่จะยังคงอยู่เ คี ย งข้างกันไปตลอด การเตรี ยมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหลายๆ

อย่างจึงอาจมีส่วนช่วยให้สิ่งที่ต้องเผชิญหน้านั้น ไม่ใช่เรื่องย าก เกินรับมือไหว

3. ไม่ต้องเป็นภาระหรือสร้างความเดื อดร้ อนให้กับใคร

ในแง่ของความเป็นจริงคือ คนเราควรหัดใช้ศั กย ภ าพที่มีอยู่ในตัวเอง

หรือช่วยเหลื อตัวเองให้ได้อย่ างเต็มที่เสี ย ก่อน และเมื่อไม่ไหว

หรือคิดว่าทำไม่ได้แล้ว ค่อยหันหน้าไปพึ่งพาความช่วยเหลือจากคนอื่นซึ่งการกระทำเช่นนี้

จะทำให้เรารู้สึกถึงได้ถึงคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะการหลี กเลี่ ยงเป็นตัวภาระ หรือการสร้างปัญหาให้กับคนรอบข้างลดน้อยลง

4. เข้ มแ ข็ง มากขึ้นกว่าเดิม

คนเราจะรู้สึกว่าตัวเองสาม ารถมีชีวิ ตอยู่ได้ดี

และเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นก็ต่อเมื่อได้ก้าวผ่ านอุ ปส ร รค และปัญหาต่างๆ ไปด้วยตัวเองแค่เพียงลำพัง

5. ทำในสิ่งที่ต้องการได้อย่ างเต็มที่

การได้ทำอะไรด้วยตัวเองแค่เพี ยงคนเดียว มักจะทำให้เรารู้สึกได้ถึงความเป็นอิสระ และสาม า ร ถใช้ชีวิ ตในแบบที่ต้องการได้อย่ างเต็มที่

และไม่ต้องเป็นห่วงหรือเป็นกังวลว่าใครจะรู้สึกอย่ างไร

ถือเป็นการสร้างความสุขง่ายๆให้กับตัวเองได้อีกในอีกหนทางหนึ่ง โดยที่ไม่ต้องเดื อดร้ อนใครอีกด้วย

บางทีการอยู่ตัวคนเดียว หรือใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้ จึงอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดูแ ย่มากเสม อไป

เพราะในบางครั้งบทเรียนทั้งหลายของชีวิ ต ก็อาจจะได้มันมาจากประสบการณ์เหล่านี้

 

ขอบคุณ : lamunlamai