ธรรมะ

ยิ่งใส่ใจเรากลับยิ่งดูไ ร้ค่า ปล่อยให้ไปตาม ก ร ร มเขาเถอะ

ปล่อยให้คนแบบนี้ไปตาม ก ร ร ม ของเขา ยิ่งใส่ใจเรากลับยิ่งดูไ ร้ค่า

ชอบโยนความผิ ด

ถ้าคนธร รม ดาทำผิ ด ก็จะรับและใช้เป็นบทเรียนพร้อมปรับปรุงแก้ไขในวันต่อไ ปไม่ให้ผิ ดอีก

แต่ถ้าผิ ดแล้ว โยนความผิ ดให้คนอื่นเรียกว่า “ไม่ฉล าด”

แค่นี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองผิ ดแค่นี้ก็ไม่กล้าปรับปรุงก็เลยเป็นอยู่อย่ างนั้นซ้ำๆซ ๅกๆ ถ้าเจอค นแบบนี้

อย่ ารู้จักจะดีกว่าเนอะปล่อยเขาไปตามเ ว ร ตาม ก ร ร มเถอะ

ทำตัวเหนือตลอด

มองว่าตั วเองดีกว่าคนอื่น เสีย ดสี ติติ งคนอื่นให้ตัวเองดูดีตัดสินโดยมีความลำเอี ยงเ ก าะติดตลอด

มีวิจั ยว่าพวกไอคิ วต่ำจะรับอะไรได้ย าก เข้าใจอะไรย าก

ไม่เหมือนพวกฉล าดที่พร้อมจะเข้าใจเห็นใจทำอะไรให้ใ ครช่วยเหลือใครก็ไม่หวังผล

แต่คนไม่ฉล าดจะไม่เ ข้าใจเรื่องแบบนี้ เพราะมีอัตตาสูงเมื่อ

ให้แปลว่าต้องได้รับตอบแทน ก็คนอย่ างฉันอุ ตส่าห์ให้คนอย่ างเธอประมาณนั้น เมื่อเจอ แบบนี้วิธีที่น่าจะดี คือเงียบ

ก้าวร้าว เพื่อกลบเกลื่อน

มีการวิจั ยมาว่าพวกฉลาดน้อย จะก้ าวร้ าวมากกว่ าเมื่อคุมสถานการณ์ไม่อยู่เหตุการณ์ไม่เป็นดั่งที่คิด

จะมีอาการโ มโ ห ก้ าวร้ าวกลบเกลื่ อนหวังสยบให้ จบข่าวเจอไม้นี้

ให้เดินหนีทันทีค่ะ ไม่ต้องพูดอะไรต่อทั้งนั้น คนพวกนี้จะรู้สึกค้างคาใจ

เพราะเหมือนเ ค ลี ยร์ไม่จบแล้วอาจจะรู้สึกอึดอัดจนทนไม่ได้ไปเอง

มองว่าตัวเองถูกเสมอ

คิดว่าตัวเองถูกตลอดสังเกตุได้ว่าเวลามีข้อขั ดแ ย้ งจะเ ถี ยงแบบจริงจังไม่มีฟังชาวบ้าน

ใช้ ต ร ร กะวิ บั ติ เหตุผล วิบั ติไปเรื่อยๆแถๆ ข้างๆ คูๆ เพื่อเอาชนะเราก็เท่านั้น เจอคนแบบนี้เงียบดีกว่าค่ะ จำไว้ว่าเสือ ไม่มีวันลดตัวไปกัดกับ หม า ฉันใดก็ฉันนั้น เจ้าค่ะ

มันไม่มีประโยชน์อะไรกับกา รเถี ยงกับคนโ ง่ ถ้าต้องคุย

ก็เอาเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวให้ตรงประเด็น หรือ หยุดได้ ก็หยุดดีกว่า

เล็งจังหวะที่ควรจะหยุดอย่ าพ ย าย ามเอาชนะ เพราะจะ

ไม่มีวันชนะคนแบบนี้ และยิ่งบ้าด้วยนี่ ต้องปล่อยให้เ ป็นไป ตาม ก ร ร ม จะใช้เหตุผล หลักฐานอะไรมา ให้ดูก็ค งไม่สน พบเจอคนแบบนี้ควรวิ่งห นีไปให้ไกลดีกว่าค่ะ