ข้อคิด

7 วิธีสังเก ตุจับ พิรุ ธผู้ชาย หากเขาได้แอบมีใครซุ กซ่ อนเอาไว้

ศีลธร รมในใจคนทุกวันนี้มันต่ำลงทุกที จะหาคนรักที่จริงใจ ซื่อสั ตย์ รู้จักพอสักคนนั้นย ากมากยิ่งเดี๋ยวนี้สิ่งล่อต าล่อใจมันเยอะ ถ้าคุณมั วแต่เชื่อใจคนผิ ด

อาจกลายเป็นคนโ ง่ที่ถูกนอกใจนอกกายโดยไม่รู้ตัว

มีวิธีจับพิรุ ธของผู้ชายเมื่อเขาแอ บนอกกา ยคุณ มาบอกกันไปดูพร้อมกันเลย

1. กลับบ้ านผิ ดเวลา

ทั้งที่เมื่อก่อนจะกลับบ้านตรงแต่พักหลังกลับดึก

กลับเช้าอ้ างว่าติดประชุม งานยุ่ง กินเลี้ ยงที่บริษั ท นัดกับลูกค้ากลายเป็นคนเอาการเอางาน

หรือแอบไปเอาใครกันแน่

2. ลีล าใหม่ๆ บน เ ตี ย ง

คนเคยๆ คุณย่อมรู้ดีที่สุดว่า แฟนของคุณเวลาบร ร เ ล ง เ พ ลง รักบนเ ตี ย ง

เขามักจะชอบแบบไหน แต่ไม่รู้พักหลังเขาไปเรียนรู้ตำราใหม่จากใครมาท่วงท่าลีลาจึงผิ ดเ พี้ ย นไปจากเดิม

3. ทำดีผิ ดจนผิ ดสังเก ต

เรียกอีกอย่ างว่าทำดีกล บเ ก ลื่ อน หรือทำดีเพราะรู้สึกผิ ดนั่นแหละค่ะ

อยู่ๆก็มาพูดดี ทำดี อย ากได้อะไรก็หามาให้ กลับช้าก็มีของมาขอโ ท ษหรือเขากำลังเบี่ ยงเบนความสนใจ แล้วแอ บนอกกายแบบเนียนๆ

4. ดูดีขึ้นผิ ดหูผิ ดตา

อยู่ๆ แฟนของคุณก็ลุกขึ้นมาอั พ ลุค ดูแลตัวเองดีจนผิ ดหูผิ ดตา

ซื้อเสื้ อผ้าใหม่ยกตู้ฟิ ตหุ่นให้ดูดีตัดผมทรงใหม่ไม่รู้ว่าจะทำไปมั ดใจสาว หรือเอาใจที่ไหนนะ

5. ชอบบ่ นว่าเหนื่ อย

ไม่รู้ไปทำอะไรมา งานก็ทำเหมือนเดิม แต่เดี๋ยวนี้เขากลับชอบบ่ นว่าเหนื่ อย เ พ ลี ยง่าย ชอบหนีหลับก่อน ไม่ยอมทำการบ้านกับคุณ

หรือว่าเขาแอบไปลงสน ามกับใครมาก่อนแล้ว

6. ไม่มี มู ล ห ม าไม่vี้

เวลามีใครมาพูดมาบอกอะไรเกี่ ยวกับแฟนคุณให้ฟัง

ก็รับฟังไว้บ้างไม่ใช่หลับหูหลับตาเ ชื่อเเต่แฟน

ไม่มีมู ล ห ม าไม่vี้เขามายุแล้วจะได้อะไร ยิ่งถ้ามีหลายๆคนมาพูดว่าเห็นแฟนคุณไปที่ไหนต่อไหนกับคนอื่น ตามไปจับให้ได้คาหนังคาเขาเลยค่ะ

7. ชอบทำลับๆ ล่อๆ

คนทำผิ ด ต่อให้ใครไม่รู้เขาก็รู้อยู่แ ก่ใจ และกลั วว่าคุณจะจับได้

อาการร้อนตัวเวลาคุณถาม โ มโ ห กล บเ ก ลื่ อนหรือชอบแอบไปคุ ย แอบไปแ ช ทลั บๆ ล่อๆ แบบนี้มีแววว่าซุ กใครไว้แน่ๆ ค่ะ

รักกันต้องเชื่ อใจ แต่ถ้าพิรุ ธมันเยอะขนาดนี้ก็อย่ าให้รักมันทำให้คุณกลายเป็นคนโ ง่นะคะ