เกร็ดความรู้

10 ม าร ย าททางสังคม ที่คนอยู่เป็นชอบใช้

ม าร ย าททางสังคม ที่คนอยู่เป็นชอบใช้ คนสุภาพจะเป็นคนที่มีจิตใจสูงเชื่อมั่นในตัวเอง

เพราะคนที่มีอะไรในตัวเองแล้วจึงจะสุภาพอ่อนน้อมได้ ความสุภาพอ่อนน้อมมิได้เกิ ดจากความเ ก ร ง กลั ว แต่ถือว่าเป็นความกล้า

1. อย่ าฝากความลั บไว้กับสายลม เพราะลมจะพั ดกระพื อให้มันไปทั่วผืนป่า

2. ใช้คำ ว่า ขอบคุณนะ แทน คำว่า ขอบคุณ แม้จะต่า งกันเพียงแค่คำเดียว แต่คนฟังรู้สึกได้ว่าแ ต กต่างกัน

3. อย่ า ทำตัวสนิท สนมกับใครให้มั นเร็วจนเกินไป

อย่ าคิดว่าคุยถูกคอ ก็คือมิตรแท้สหายจริง เพิ่งเริ่มรู้จัก บางคนยังไม่ออกลายเท่านั้นเอง

4. เวลาไป พักแรม กับคนอื่น เมื่อมีใครสักคนหนึ่งในห้องนอนหลับ

ก็ต้องรู้จักหยุดพูดคุยหัวเราะเสี ยงดัง หากมีเรื่องจะคุยกัน ก็ออกจากห้องพักไปคุยข้างนอก

5. เวลาทำผิ ด อย่ าพ ย าย ามหา ข้อแก้ตัวหรือแ ถจนสีข้างถ ล อก ผิ ดก็คือผิ ด

ยอมรับผิ ดแบบแมนๆ เขาก็ให้อภั ยได้ง่าย ไม่ยอมรับผิ ดแถมม าพ าลใส่ รู้ไหม มันน่าหมั่ นใ ส้

6. สิ่งที่ไม่ ควรพูดต่อหน้าคนอื่น ก็ไม่ควรพูดลั บหลั งคนอื่นเช่นกัน

สิ่งไหนที่เร าไม่ชอบให้คนอื่นทำ ก็อย่ าทำสิ่งนั้ นกับคนอื่นด้วย เช่นกัน

7. เวลาได้รับข้อความ แ ช ท อย่ าอ่ านแต่ไม่ตอบ ต่อให้ไม่อย ากเ ส ว นาด้วย หรออาจจะไม่ว่างตอบ

แต่ถ้าเปิดอ่านแล้ว อาจจะส่งสติกเกอร์ หรือ อิโมชั่ นไปก็ยังดีการไม่ตอ บข้อความไม่ใช่การแสดงถึงการถือไพ่เหนือกว่าหรือ

แสดงว่าเป็นคน สำคัญกว่าคนอื่น ที่ทุก คนจะมาสนใจ แต่มันห มายถึงไม่เคยได้รับการอบรมสั่งสอน ทำแบบนี้บ่อยๆ สักวันอาจไม่มีใครแ ช ท หาอีกก็ได้

8. เวลาโ มโ ห อย่ าพ่ นคำพูดที่ไม่ดีรั ว ใส่ฝ่ายตรงข้ าม เพราะ เมื่อส ง ค ร าม สงบ เรื่องจบแต่แ ผ ลไม่มีทางลบไปจากใจเขา

9. ต่อให้ใ ครยินดีให้ยืมโ ท รศั พท์ ใช้แล้วก็รีบส่งคืน และ หากใครเปิ ดรูปในโ ท รศั พท์ให้ดู

ดูรูปนั้นเสร็จ ก็ส่งคืน อย่ าเสี ย ม ารย าทเลื่อนดูรูปอื่นๆ ต่อ เหตุผลเดียวกันหากใครมายืมโ ท รศั พท์คุณ คุณก็ไม่ชอบให้ใครมายุ่ งเรื่องส่วนตัว ใช่ไหม

10. ให้เกี ยรติพนักงานบริการที่คุณไปใช้บริการ คุณอย ากได้รับการบริการที่ดี

เขาก็อย ากเจอลูกค้าที่นิสั ยดี ใจเขาใจเรา หากคุณเลือกงานได้ คุณก็คงทำงานอย่ างอื่นแทนเหมือนกันจริงไหม

 

ขอบคุณ : lamunlamai