เกร็ดความรู้

15 คำสอนของแม่ นำไปสอนลูก อย ากให้ลูกได้เข้าใจ

เมื่อครั้งที่คุณเป็นเด็กเคยจำได้ไหมว่าแม่เคยสอนหรือพูดอะไรบ้าง

มีประโยคไหนที่คุณจำและเก็บใส่ใจมาโดยตลอดและในวันที่คุณเป็นแม่คุณเคยพูดอะไรกับลูก หรือว่าเคยนำคำสอนของแม่ไปสอนลูกบ้างไหม

15 คําสอนของแม่ ที่กลั่ นออกมาจากใจที่สามารถนำไปสอนลูกได้

1. ลูกเอ๋ยเจ้าจงฟัง

แม่คนนี้ไม่มีสมบัติอะไรให้กับลูกเลย นอกเสี ยจากความรู้และความดีจง

จำไว้ว่าสิ่งเหล่านี้นี่แหละจะคอยอยู่ติดตัวลูกของแม่ตลอดไป

2. ธรรมะ

จงจำไว้ว่าธรรมะมีไว้ให้ปฎิบัติ ไม่ได้มีไว้ให้ลูกได้รับรับเฉยๆ

ถ้าลูกไม่ปฎิบัติธรรม แล้วลูกจะเข้าใจธรรมได้อย่ างไร

3. พี่น้อง

จำไว้นะลูก สิ่งที่แม่ของลูกเสี ยใจมากที่สุดก็คือ ลูกของแม่เกิ ด คลานตามกันมานั้นไม่รักกันลูกมีกันแค่พี่น้อง

ลูกอย่ าเห็นคนอื่นดีกว่าพี่น้องเด็ ดข าด และอย่ าอิ จ ฉ าซึ่งกันและกัน

4. อย่ าลืมตน

หากวันหนึ่งในอนาคตลูกได้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสี ยงเงินทองมากมาย จงจำเอาไว้นะลูก ว่าเรามาจากพื้นดิน จงอย่ าลืมดินที่เราเ ห ยี ยบ มาเด็ ดข าด

5. รู้จักเสี ยสละ

เมื่อลูกโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ลูกต้องอยู่ในสังคมให้ได้

แม่ไม่อย ากให้ลูกนึกถึงแต่ตัวเองจนลืมเรื่องของส่วนร่วมลูกต้องเสี ยสละส่วนตัวเพื่อคนอื่นบ้าง

6. ใจเขาใจเรา

จงอย่ าเห็นความทุ กข์ของคนอื่นเป็นเรื่องตลก

หากเขาเดือดร้อนก็จงให้ความช่วยเหลือหรือเป็นที่ปรึกษาที่ดีจงอย่ าซ้ำเติมเมื่อเขาทำผิ ด ให้ลูกระลึกเสมอว่าใจเขาใจเรา

หากวันหนึ่งลูกเดื อดร้อน ลูกจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียว

7. ของขวัญให้แม่

ไม่ว่าจะเทศกาลอะไรก็แล้วแต่ แม่ก็ไม่เคยต้องการสิ่งใดนอกจากลูก

แต่ถ้าลูกอย ากจะให้อะไรแม่คนนี้จะไม่ขออะไรมาก

นอกจากขอให้ลูกออกห่างจาก อบ าย มุ ขอย่ าขับรถประม าท อย่ าสร้างความเดื อดร้ อนให้ผู้อื่น และจงใส่ใจครอบครัว

8. เพื่อน

เรื่องเพื่อนเป็นเรื่องที่แม่ห่วงมากที่สุด ลูกจงเลือกคบแต่เพื่อนที่ดีจง

ระลึกไว้เสมอว่าเพื่อนนั้นมีหลากประเภท หากได้เพื่อนดีก็จะนำพากันไปในทางที่ถูกที่ควร

9. ลิ้ มรสทุกช่วงเวลา

ลูกจงจำไว้ ไม่มีใครมีความสุขได้ตลอดเวลา

ในบางครั้งเราต้องเจอกับอุปสรรคความไม่สมหวัง และความเสี ยใจ บ้าง ลูกจงก้ าวผ่านความทุ กข์ย ากนี้ไปให้ได้ และเก็บมันเอาไว้เป็นบทเรียน

10. รู้จักขอโท ษ

ลูกจงจำไว้ ถ้าลูกทำผิ ดอย่ าพ ย าย ามแก้ตัว อย่ าโยนความผิ ดให้ผู้อื่น อย่ า กลบเกลื่อนโดยเฉพาะเรื่องที่ทำให้ผู้อื่นต้องเดื อนร้ อน แต่จงกล้าที่จะพูดขอโท ษออกมา

11. อย่ าหยุดเรียนรู้

ลูกจงรักในการอ่ า น การอ่ า นไม่ใช้เรื่องน่าเบื่ อแต่เป็นโอกาสที่ทำให้ลูกได้เรียนรู้และเดินตามความฝัน

เป็นร าก ฐ านที่ช่วยให้ลูกประสบความสำเร็จในอนาตได้

12. การอ่อนน้อมถ่อมตน

ลูกจงจำไว้ สองมือของลูกไม่ได้มีไว้เพียงแค่เขียนหนังสื อ หรือหยิบจับสิ่งของเพียงอย่ างเดียวแต่มือของลูกเปรียบเสมือนพลั งแห่งความรัก

ความเมตตาจงเป็นคนอ่อนน้อมถ่อนตนเจอใครก็ต้องยกมือไหว้ ผู้ใหญ่จะได้รักและเอ็นดู

13. ต่างคนต่างความคิด

ทุกคนต่างมีความคิด ความต้องการที่ต่างกันลูก อย่ าพ ย าย ามบังคับให้คนอื่น

ทำตามใจลูกหรือทำตามความคิดเห็นของลูกโดยไม่รับฟังคนอื่น

14. ทุกอย่ างมีสองด้านเสมอ

ลูกจงจำไว้ว่าเหรียญนั้นมีสองด้าน สิ่งใดที่พ่อหรือแม่ของลูกได้ทำผิ ด พล าดไปจงรับรู้และเรียนรู้ความผิ ด พล าดเหล่านี้ เอาไว้คอยเตือนใจลูกว่าอย่ าทำตามเด็ ดข าด

15. จงกล้ าที่จะฝัน

หากลูกมีความฝันที่อย ากจะทำอะไร อย ากจะไปอะไร

อย่ าหยุดคิด หยุดทำ และหยุดฝันง่ายๆจงตั้งใจและมุ่งมั่น แม่คนนี้จะเป็นทั้งกำลังและแร งพลั กดันให้กับลูกด้วยสองมือของแม่แล้วสำหรับคุณล่ะ

จำได้ไหมว่าคำสอนอะไรของแม่ที่ยังจำได้ถึงทุกวันนี้ ลองเอามาเเ ช ร์กันหน่อยนะคะ

 

ขอบคุณ : th.theasianparent