เกร็ดความรู้

8 อย่ างของผู้หญิง มีแล้วแลดูแพงมีคุณค่า ยิ่งอายุมากยิ่งดูดี

1. อย่ าvี้ขล าด

คนvี้ขล าดจะไม่ได้ทำอะไรในช าตินี้ อย ากทำอะไรไม่ใช่ต้องไม่กลั ว

แต่ต้องทำทั้งๆ ที่กลั ว อย่ ามั วแต่ฟังคนvี้ขล าด

บอกไม่ให้ทำ เพราะสุดท้ายจะเป็นvี้แ พ้เหมือนไอ้คนบอก

ดูคนกล้าคิด กล้าทำ กล้าล้ มเ ห ล วเป็นตัวอย่ าง อย่ างมากแค่ ต ๅ ຢ ลุยเลย

2. อย่ าอวดเก่งไปวันๆ

ทำตัวเท่เดินไปเดินมา vี้โ ม้ ไม่ได้ช่วยให้เจริญขึ้น

คนเก่งจริงต้องพูดน้อย ทำมากอวดรู้น้อย

เรียนรู้มาก เพ้อเจ้อน้อย ผลงานมาก ถ้าเจ๋งไม่จริง

ลดความหลงตัวเองลงมา เพิ่มการพัฒนาเข้าไป อย่ าทำให้คนหมั่นไ ส้

3. อย่ าเห็นแ ก่ตัว

ทุกวันนี้อยู่เพื่อใครบ้าง รักใครบ้าง

นึกถึงใครบ้างนอกจากตัวเอง คนเห็นแ ก่ตัวถือว่ามีชีวิ ตอยู่ก็ไ ร้ค่า

ถ้าไม่รู้จักใจกว้าง มีน้ำใจ หรือทำเพื่อใครเลย

ไม่ช้าโ ล กจะเอาทุกอย่ างที่มีไปหมด ชีวิตจะจบแบบย ากจนข้ นแ ค้ น

4. อย่ าคิดล บ

ถ้าคิดล บ ชีวิตจะแ ย่ไปหมดทุกเรื่อง

ไม่มีทางได้ดี สมองจะเ สื่ อ มโ ท ร ม จิตใจจะขุ่ นมั ว

ชีวิ ตจะห่ วยแ ต ก โ ล กจะโ ห ดร้ าย เลิ กเป็นพวกคิดล บ

ไม่เคยคิดเชิงสร้างสรรค์ เอะอะก็คิดเชิ งทำล าย เพราะสุดท้ายจะทำลายตัวเอง

5. อย่ าหมกมุ่ นกับความรัก

ไม่มีความรักไม่ ต ๅ ຢ แต่ไม่มีดี ไม่มีค่า

ไม่มีอะไรเลยนี่ ต ๅ ຢ แน่ๆ อย ากได้ความรักดีๆ

ทำชีวิ ตให้ดีซะก่อน อย ากได้คนรักดีๆ ทำตัวเองให้คู่ควรซะก่อน

หยุดดิ้ นรนแสวงหา เมื่อรู้ว่าตัวเองยังไม่มีค่าในสายตาใคร เพราะจะไม่ถูกมองข้ามก็ถูกทิ้งขว้าง

6. อย่ าดีน้อยไปและเล วมากไป

เกิ ดมาบนโ ล กนี้ไม่ต้องถึงกับเป็นคนเ พ อร์เ ฟ ค เอาแค่อย่ าดีน้อยไปมีข้อดีอยู่บ้างก็พอ

และอย่ าเล วมากไป มีข้อเสี ยนิดหน่อยก็พอ แล้วชีวิ ตที่เหลืออยู่ ก็เพิ่มความดีลดความเล ว ค่อยเป็นค่อยไป แค่ได้

เห็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่า ของตัวเองก่อน ต ๅ ຢ ก็ไม่เสี ยช าติเกิ ดแล้ว

7. อย่ าทำตัวไ ร้ค่า

วันๆ ไม่ทำอะไรนั่งvี้เ กี ยจ เฉื่อยชา ต้องขยันกระตื อรื อร้ นทำงาน สร้างสร รค์

ยุ่งตลอดเวลาอย่ าเกิ ดมา อยู่เป็นสิ่งมีชีวิ ต รกโ ล ก

แล้ว ต ๅ ຢ ชีวิ ตสั้น เดี๋ยวก็ ต ๅ ຢ จะทำตัวมีค่า หรือไม่มีค่าเลย

8. อย่ ารักคนอื่นมากกว่ารักตัวเอง

คนไม่รัก ไม่สนใจ ไม่เห็นค่า ช่างมัน จะแ คร์ จะง้อ

จะฟูมฟายทำไม ตัดทิ้งเลย ลืมเลย ไม่สนใจเลย คนดีๆ บนโ ล กมีอีกตั้งเยอะ รอ

เพชรเจียระไนเลอค่า ปล่อยเ ศ ษvี้ฝุ่ นไ ร้ค่าไป

จำไว้ อย ากให้คนอื่นเห็นค่า ต้องเริ่มที่เห็นค่าตัวเองก่อน

สุดท้าย จำไว้ มนุษย์จะไม่มีค่า จนกว่าจะสร้างค่า ให้ตัวเอง ถ้าไม่ทำอะไร อย่ าเข้าใจผิ ดคิดว่าตัวเองมี…

 

ขอบคุณ : gangbeauty