ข้อคิด

จะไปต่ออย่ างไร หากเราต้องเจอคนที่ใช่ ในเวลาที่ผิ ด

การมีคู่รักที่ดี ย่อมถือเป็นความโชคดีอย่ างหนึ่ง แต่ถ้าหากเรามีคู่รักอยู่แล้วแต่ดันไปเจอคนที่ใช่กว่า

เราจะทำอย่ างไรจะจัดการกับความรู้สึกของเราอย่ างไรดี เจอคู่บุญตัวจริง

แต่ติดที่มีคู่ครองอยู่แล้วการที่เราจะพบเจอใครสักคนไม่มีความบังเอิ ญมีเหตุชักจูงมาแน่นอน ต้องมี ก ร ร ม ที่สัมพั นธ์กันถ้าหากจะเป็นคู่กันก็ต้องไม่พ้ นเคยเกื้ อกู ลกันมาทั้งในอดี ตช าติ

และในปัจจุบันช าติ เรียกว่า..”บุพเพสั นนิว าส”แต่ถ้าหากการคิดจะนอกใจคู่ครองแล้วอ้างเหตุผลว่า..

เป็นบุพเพสั นนิว าส นั้นคงไม่น่าจะใช่แต่เป็นเพราะก าม ร าคะที่ซ าบซ่ านอยู่ใน ก ม ล สั น ด านของสั ตว์โ ล ก

โดยทั่วไปเป็นแ ร ง ผลั กดันให้อารมณ์เ ต ลิ ดไปกับกามคุณ เพลิดเพลิน ติดใจ ยินดีอะไรที่ยังไม่เคยได้ก็อย ากใคร่ได้ ใคร่สัมผัส

เ ส าะหาช่ อ งซ่ อ ง เ ส wโดยไม่คำนึงถึงความผิ ดชอบ

ชั่ วดีแล้วคู่บุญนี่ต้องมาในเวลาที่ใช่เวลาที่ใช่ คือ ทั้งสองพร้อมที่จะเคียงคู่กันโดยต่างฝ่ายต้องไม่มีพั น ธะ

ผูกพั นกับใครต้องมาเพื่อเกื้ อกู ล ส่งเสริมกันให้เจริญขึ้นไปไม่ใช่เข้ามาแล้วกลายเป็นให้เราผิ ดศี ล ผิ ด ธร ร มนำพากันและกันให้ร่วงลงต่ำถ้าอย่ างนั้น

คงเป็นคู่เ ว รกันเสี ยมากกว่า แล้วคู่ลักษณะนี้ จะมีแ ร งดึ งดูดระหว่างกันมากจนเผลอทึกทักไปว่าคนนี้

คือ คู่แท้ของตัวเอง นั่นเป็นเพราะก ร ร ม เขาจัด ส ร รให้ต้องมาเจอกันเพื่อชดใช้ก ร ร มที่มีต่อกัน

ทำอย่ างไรถึงจะต้ านความอย ากที่มันรุ มเร้ าได้การจะต้ านกระแ สกิเ ล สจะยั บยั้ งได้ก็ต้องมีกำลังสติที่มากพอตัวพิจ ารณาให้เป็นโ ท ษภั ยที่จะตามมาแล้วเด็ ด ข าดกับความรู้สึกของตัวเองเมื่อรู้ว่า

ช่องทางไหนจะเป็นทางให้เรามีโอกาส พล าดท่าเสี ยที กิ เล ส ตน

ก็พ ย าย าม อย่ าเปิดช่องให้ตนเองได้สบโอกาส..แล้วรู้ได้อย่ างไรว่า..ถ้าเราเลิ กกับคนเก่าไปอยู่กับคนใหม่มันจะมีความสุข

มันจะสวยงามไปได้อีกกี่มากน้อย สุขชั่ ว ค ร าว

แต่ความทุ กข์ใจที่ส าหั ส อ าจ จะตามมาก็ได้อย่ าอาศัยแ ค่ความอย ากเป็นตัวชั กนำให้ล่ ว ง ละเมิ ดเพราะในท้ายที่สุดเราก็วนเวียนอยู่ในวงจรช้ำรักแบบไม่มีวันจบสิ้น

 

ขอบคุณ : postsod