ข้อคิด

อย่ าคิดว่าชีวิต จะสนุกสนานเสมอไป เพราะเมื่อเรา ไม่เหลือใคร

“อย่ ารักใครมาก จนกลายเป็น ห ล ง

อย่ าคิดว่ารักจะมั่นคง จนไม่เผื่ อใจไว้

อย่ าคิดว่าชีวิต จะสนุกสนานเสมอไป

เพราะเมื่อเรา ไม่เหลือใคร

ก็ต้องเรียนรู้ให้ได้ จะอยู่เพี ยงลำพั ง”

ถ้าทุกคนแ ข็งแ ก ร่ ง กล้าห าญ วิก ฤ ติ ที่เจอก็คือโอกาสยึดในอั ต ต า อาจนำให้หลงทาง ยึ ดในผู้อื่น

บางทีมันอาจทำให้หมดความเป็นตัวไปให้กำลังใจตัวเอง มุมานะไว้นะ พึ่งพาตัวเองได้

ทุกสิ่งจะเป็นของคุณ เ ข้ ม แ ข็ งไว้ แม้ไ ร้เสี ยงปรบมือจากใครๆ ตัวคุณนั้นย่อมภูมิใจ การหัดให้ตัวเองได้ลองอยู่ตัวคนเดียวดูบ้าง มันก็ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ไม่ว่าใครต่างก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือ

1. ใครกัน..ที่จะอยู่กับได้ตลอด

เวลามักจะพร า ก ใครหลายๆคน ที่อยู่รอบๆตัวเรา

ให้เดินออกไปจากชีวิต โดยที่เราไม่ทันตั้งตัวเลย

จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในบางครั้ง ความรู้สึกเ ค ว้ ง คว้ าง จะก่อตัวขึ้นภายในจิตใจ จนทำให้รู้ถึงความอ่อนแอในใจ

ฉะนั้น การใช้ชีวิตคนเดียวได้ คือเรื่องที่ดี อีกเรื่องหนึ่งที่คนเราจะต้องหัดเรียนรู้ไว้

ไม่ใช่ว่าทุกสิ่งบนโ ล กใบนี้จะสาม า ร ถคงอยู่ได้ตลอดไป รวมถึงเราด้วย

2. ทำในสิ่งที่ตัวเองอย ากทำได้เต็มที่

การได้ทำอะไรแค่เพียงคนเดียวด้วยตัวเอง มักจะทำให้เรารับรู้ถึงความเป็นอิสระ

และสาม า ร ถใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการได้อย่ างเต็มที่

และไม่ต้องกั ง ว ลว่าใครจะรู้สึกยังไง นับว่าเป็นการสร้างความสุขง่ายๆ ให้กับตัวเองได้อีกทางหนึ่ง โดยที่ไม่ต้องทำให้ใครลำบ ากด้วย

3. ความไม่แน่นอนของใจคนอื่น

เพราะใจคนเรา แปรเปลี่ยนได้เสมอ เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้

และเราไม่มีทางที่จะรับรู้ได้เลยว่าเมื่อถึงจุดๆ หนึ่งของชีวิ ต

ใครกันที่จะยังคงอยู่กับเราบ้าง การเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย

จึงมีส่วนช่วยให้สิ่งที่ต้องเ ผ ชิ ญหน้านั้น ไม่ใช่เรื่องย า ก ต่อไป

4. ไม่ต้องเป็นภาระ ไม่สร้างความเดื อ ด ร้อนให้ใคร

ในความเป็นจริงคือ คนเราควรหัดใช้ศั ก ย ภ าพที่มีอยู่ในตัวเองให้ได้อย่ างเต็มที่เ สี ย ก่อน

และเมื่อไม่ไหวหรือคิดว่าทำไม่ได้ ค่อยหาที่พึ่งพาจากผู้อื่น

ซึ่งการกระทำอย่ างนี้ จะทำให้เรารู้สึกถึงได้ถึงคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเอง

เพราะการ ห ลี กเลี่ ยงเป็นตัวภ าระ หรือการสร้างปัญหาให้กับคนรอบข้างลดน้อยลงไงล่ะ

5. เข้ ม แ ข็ ง มากขึ้น

เราจะรู้สึกว่าตัวเองสาม า ร ถ มีชีวิตอยู่ได้ดี และเ ข้ มแ ข็ งมากขึ้นนั้น

เมื่อได้ก้ าว ผ่ า น อุ ป ส ร ร คและปัญหาต่างๆ

ไปด้วยตัวเอง บางทีการอยู่ตัวคนเดียว การใช้ชีวิตคนเดียวได้

มันก็ดีเหมือนกัน มันไม่ใช่เรื่องที่ดูแ ย่ เสมอไป เพราะในบางครั้งบทเรียนทั้งหลายนั้น ก็อาจจะได้มันมาจากประสบการณ์ตรงนี้

 

ขอบคุณ : forlifeth