ข้อคิด

“ถ้าเราเป็นคนดี เวลา จะคัดเลือกดึ ง ดูดคนดีๆ เข้ามาหาเรา”

การเอาใจเรา ไปจดจ่อกับคนไม่ดี ที่เขากระทำแต่ความชั่ วอยู่เป็นนิจ

มันมักจะสร้างความ เ ศ ร้ า หมองให้กับชีวิตได้ไม่น้อยเลย

คอยแต่คิดตอนไหน เ ว รก ร ร มจะส่งผล ตอนไหนผลก ร ร มจะสนองคนเล วเหล่านั้น

ไม่มีใครเป็นผู้ชี้ชะต า ก ร ร มใครได้หรอก แม้แต่องค์สั มมาสั มพุทธเจ้า ยังให้ละให้วางสิ่งต่างๆ

ให้ปล่อย ให้ละการยึดติด อย่ าไปใส่ใจคนกระทำชั่ วเหล่านั้น

เพราะไม่รู้ว่าเ ว รก ร ร มจะตามเอาคืนเขาเมื่อไหร่

ถ้าเขากลับตัวกลับใจเร็ว หมั่นสั่งสมบุ ญมาก เ ว รก ร ร ม

อาจตามไม่ทัน ผลบุญนั้นจะช่วยไม่ให้ก ร ร มตามทันได้

แต่หากวันใดที่บุญไม่พอ ไม่ต่อไม่เติม เมื่อนั้นแหละชีวิ ตต้องเจอวิบ าก ก ร ร มที่เคยสร้างไว้แต่ก่อน

เขาเ ล วอย่ าไปสนใจความเ ล วของเขา เราจงเป็นคนดีเพราะให้ผลกับชีวิตเรา

วินาทีนี้ที่คิดได้ คนดีมันมักจะดีต่อตัวเองทั้งนั้น ใครว่าทำดีไม่เห็นดี

ทำชั่ วได้ดีมีถมไป นั่นไม่จริง ธรรมช าติที่เราพบเจอทุกวันๆ มีเช้าก็ต้องมีค่ำ มีเกิ ด ย่อมมี ดั บ ทำชั่ วย่อมได้รับผล ก ร ร มนั้นๆ

ทำดีย่อมได้ดี มันคือกฏแห่งความจริง ที่เป็นธรรมช าติมานานหลายปี

ที่คนเราปฏิเ ส ธไม่ได้ ข้ าพเจ้ามีคนรู้จักอยู่หลายคนเหมือนกัน ที่ไม่นับถือศ าสนาใดๆ เลย

ชีวิ ตพวกเขาเหล่านั้น ตั้งอยู่บนความไม่เบี ยด เบียนผู้ใด

มีความสุขอยู่บนการกระทำของตน รู้ตัวว่าทำอะไรอยู่ ไม่กระทำสิ่งที่ผิ ด

ชีวิตพวกเขาก็สุขได้เหมือนกัน เพียงแค่เขาไม่เชื่อเรื่อง เ ว รก ร ร มเหมือนเราชาวพุทธก็แค่นั้น ถ้าคุณเป็นคนดี ไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหน ก็มีแต่มิตรแท้

…”ถ้าเราเป็นคนดี เวลา    จะคัดเลือกดึงดูดคนดีๆเข้ามาหาเรา

แต่ถ้าเราเป็นคนไม่ดี    เวลาจะพั ดพาสิ่งดีๆ

ออกไปจาก    ชีวิ ตเราไป ดังเช่นเดียวกัน”…

 

ขอบคุณ : junjaonews