ข้อคิด

9 วิธี คนฉลาดเขาทำกันจนเป็นนิสั ยติดตัว

สังคมทุกวันนี้…ดูย าก ว่าใครรู้จริง หรือแกล้งทำเป็นรู้ ว่าใครเก่งจริง หรือแค่สร้างภาพ หรือแม้กระทั่งว่า ใครฉลาด หรือใครโง่ มันมีปรัชญาที่คลาสสิคมาก

คือ “คนโ ง่มั กอวดฉลาด คนฉลาดมักแ ก ล้ งโ ง่” คนอวดเก่ง อวดฉลาด มักไม่ฉลาดจริง

คนฉลาดไม่ใช่เป็นแต่พูดเท่านั้น ต้องนิ่งเป็นด้วย คนที่พูดเป็นนั้น ต้องรู้ในสิ่งที่ไม่ควรพูด ให้ยิ่งกว่าสิ่งที่ควรพูด

แต่คนเก่งจริงและฉลาดจริง มักมีคุณสมบัติ 9 ประการ

1. เป็นคนพูดเก่ง แต่ไม่พูดมาก

เพราะรู้ว่าเค้าจะฉลาดขึ้นได้ด้วยการฟังคนเก่ง จะฟังเยอะ เพราะการฟังมักจะได้สิ่งใหม่ ๆ

เข้าตัวอยู่เสมอ และจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูดนั้นมีประโยชน์และสร้างสรรค์ มากกว่าพูดในเชิ ง ล บและไม่สร้างสรรค์

2. ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึ กโ ง่เมื่อเค้าทำผิ ด พล าด

แต่ให้โอกาส คำแนะนำ และให้กำลังใจเสมอคนเก่งและฉลาดมักเป็นผู้ให้โอกาส

คนอยู่เสมอเมื่อเขาเหล่านั้นกระทำความผิ ดและพร้อมจะแนะนำชิ้ช่ อ ง ทางให้

เขาเหล่านั้นสะท้อนความผิ ด ของตนเองให้เกิ ดการยอมรับและพัฒนาตนเอง

3. รู้ว่าตัวเองมีความสามารถ

แต่ไม่เคยเสี ยเวลาภูมิใจกับความสามารถของตนเองคนเก่ง และฉลาด

มักจะเป็นคนมีความมั่นใจ เขาจะเปิดรับฟังคนรอบข้าง

ไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมองของตนเอง และทุกครั้งที่เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำเขาจะมีเวลาดีใจไม่นาน เพราะความสำเร็จนั้นเป็นอดี ต

ไปแล้วสิ่งที่เขาจะทำต่อ นั่นคือ หาทางพัฒนาตนเองและสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นต่อไป

4. ไม่อวดความสามารถที่แ ท้จริง 

แต่จะพิสู จน์ได้เสมอเมื่อถึงเวลาต้องใช้มันคนเก่ง และฉลาด มักเป็นคนถ่อมตน

ไม่โ อ้ อวดในความสามารถเกินงาม แต่จะใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสู จน์ตนเองอยู่เสมอ และเมื่อถึงเวลาที่เกิ ดปัญหา เขาเหล่านั้น มักจะแสดงวิสั ยทัศน์จนเราต้องตะลึงและทึ่งในความสามารถ

5. จัดสรรเวลาอย่ างมีประสิทธิภาพ

มีสมดุลในชีวิตระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว และเต็มที่กับทุกเรื่องที่ทำคนเก่งและฉลาด

มักจะเลือกบริห ารเวลาได้อย่ างสมดุล ในช่วงเวลางานก็จะเต็มที่กับสิ่งที่ทำตรงหน้าเช่นกัน

เมื่อหมดเวลางานก็สามารถให้เวลาสร้างความสุข การผ่อนคลายให้กับตนเองอยู่เสมอ

6. ไม่ต้องเป็นผู้นำ

แต่สามารถดึ งความสามารถของคนในทีมมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุดได้เสมอคนเก่ง

และฉลาด มักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อยตามในแนวทางและความคิดของเขา ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โต แต่มีคนให้เกี ยรติและนับถือ จากความรู้

ความสามารถ วิธีคิด และการกระทำที่เป็นเสมือนกระบอกเสี ยงให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้า

7. ไม่ใช้ S o c i a l M e d i a ตลอดเวลา

ใช้รับข้อมูลที่สนใจ และส่งต่อความคิดดีๆ ให้กับคนอื่นเสมอ ยุคนี้เป็นยุคของข้อมู ล ข่ า ว ส า ร ตลอด 24 ชั่วโมงคนเก่งมักจะเลือก

เ ส w แต่ข้อมูลดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเองเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือการบริห ารชีวิ ต

8. กลับมายิ้มได้อย่ างรวดเร็ว

แม้จะมีสิ่งเ ล ว ร้ า ยเข้ามาในชีวิ ตก็ตามคนเก่งและฉลาด

จะสามารถลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้ง ย าม เมื่อล้ ม ลง ไม่มีใครไม่เคยผิ ด พล าด

หรือผิ ดหวัง เพียงแต่เขาจะไม่จมกับความทุ กข์ตลอดเวลา

9. มีความรู้หลายด้านมากกว่าอาชีพที่ทำ

และมักจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอคนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเอง

และจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่าเพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้าอย่ างมั่นคงแข็งแรง

จะไม่ปล่อยให้สูญเสี ยโอกาส โดยเฉพาะ เวลาที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้าและไม่ย้อนถอยหลัง

 

ขอบคุณ : theviewpoints