10 แนวคิดเรื่องเงิน เข้าใจให้มากจะได้ไม่ลำบ ากตอนแ ก่

คนหลายคนมักจะเสี ยเวลาไปกับการครุ่นคิด และใช้เวลานึกถึงเรื่องของเมื่อวานและอ ดี ต ที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่วนเวียนกลับไปกลับมาจนทำให้ไม่มีเวลาทำ

อย่ างอื่น หรือควรเอาเวลาที่เราจะใช้ไปกับเรื่องของอ ดี ตนั้น

นำมาหาวิธีเพื่อสร้ างร ายได้และให้เกิ ดประโยชน์แ ก่ตัวเองจะดีกว่าค่ะ โ ล ก ใบนี้ไม่มีอะไรเเน่นอน ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน

อย่ าชะล่าใจกับเรื่องเงินทอง หากไม่อย ากลำบ าก จงใช้แนวคิดเรื่องเงิน 10 ข้อ นี้ เมื่อปัจฉิ มวั ย ที่คิดว่าวางแผนไว้ดีแล้วมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่คิดไว้

ขนาดบางคนวางแผนไว้อย่ างดี แล้วชีวิตยัง พ ลิ กโ ผ ไม่เป็นดังค าดคิดเลย ดังนั้นแล้ว อย่ าประม าทในการใช้ชีวิ ต

1. ชีวิ ตนี้สั้น จะทำอะไรให้รีบทำ

เราควรคิดแบบนี้กับเรื่องการสร้างงาน สร้างฐานะ อย่ าคิดแบบนี้กับแค่เรื่องใช้ชีวิตบางทีบังเอิญชีวิตเกิ ด ย าวขึ้นมา เงินหมดก่อน ละก็เศร้ าเลยนะ

2. ก็จริง ที่ว่าเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด

แต่ก็พูดย ากว่าเงินไม่สำคัญเลย ตราบใดที่ปัจจัย 4 เรายังต้องใช้ โดยเฉพาะชีวิตในเมืองใหญ่ที่เราต้องซื้อทุกอย่ าง กระทั่งน้ำดื่มยังต้องใช้เงิน สมัยเด็ กๆ อยู่ต่างจังหวัด เรายังกินน้ำฝนกันได้ แต่ชีวิ ตเมืองหลวงไม่เป็นอย่ างนั้นน่ะสิ

3. มีบัต รเค รดิ ตเยอะคือมีเค รดิ ตดี

อันนี้ไม่ใช่ เค รดิ ตดีมันแปลว่า ประวัติความประพฤ ติเราดี มี ห นี้แล้วจ่ายตรงไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนบั ตร เ ค รดิ ตอะไรทั้งนั้น

ซื้อทุกอย่ างด้วยงินสดต่างหากที่เ ค รดิ ตดี ไม่ต้องไปยืมใครเขามาใช้

4.  ผ่อน 0 % คือข้อเสนอที่ดีแล้ว

บางครั้งการเลือกซื้อด้วยเงินสด เราขอส่วนลดได้ ทุกการให้ผ่อนมัก จะมีต้นทุนซ่อนอยู่เสมอแหละ

อย่ าวางใจในกลไก ของตลาดที่เขาบอกเราไม่หมด เพราะมีบางอย่ าง ซ่อนอยู่เสมอ

5. ชีวิ ตบั้นปลาย ต้องมีเงินหลายล้าน จึงจะสุขสบายได้

อันนี้ก็จริงนะ แต่ชีวิ ตเราก็ไม่มีทางเลือกนักหรอก มีเงินเก็บน่ะส่วนหนึ่ง

แล้วสร้างธุรกิจ สร้างทรั พย์สินที่ก่อให้เกิ ด ร ายได้ไปเรื่อยๆ มันก็ช่วยเราได้

การเ ก ษี ย ณไม่ได้หมายถึง ทุกอย่ างจะต้องหยุด ณ ตอนนั้น

เราหยุด แต่เงินของเราต้องไม่หยุดนะ เพราะเราเองก็ต้องใช้จ่ายอยู่ทุกวันเหมือนเดิม

6. เ ก ษี ย ณให้เร็ว

เมื่ออย ากเ ก ษี ย ณไวๆ ก็คือว่าไม่ต้องทำงาน เพราะห่วงเรื่องเงินก็เข้าใจ

แต่เคยคิดมั้ยว่า จริงๆ เราเลือกทำงานที่ชอบ ส่วนเรื่องเงินห่วงมันน้อยลง

ตั้งแต่ตอนนี้ได้ ถ้าเราไม่มี L i f e s t y l e ที่ต้องใช้เงินเยอะๆ

หรือไม่เ จ็ บป่ วยตอนสูงวัย เ ก ษี ย ณไวต้องให้เงินทำงานแบบไข่ทองคำ

ร ายได้มีสม่ำเสมอ แม้เราจะไม่ทำงานประจำแล้วก็เถอะนะ

7. ยังไม่ ต ๅ ยก็หาใหม่ได้

มันก็จริง แต่ไม่ทั้งหมดหรอกนะ เพราะหากบังเอิญไม่มีแร ง ไม่มีใครจ้าง แล้วก็บังเอิญยังไม่ต ๅ ยและถ้าไม่มีเงินใช้ สุดท้ายลำบ ากแน่นอน คิดให้ดีนะ

8. คนที่คิดแต่เรื่องเงิน คือคนเห็นเเ ก่เงิน

มันก็ไม่เสมอไปนะ เราเห็นแ ก่ตัว คือเราต้องรอดก่อน ไม่เป็นภาระให้ใครไง

เพราะหากคนไม่คิดเรื่องเงิน เลยคือคนไม่วางแผนชีวิ ต

ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นแบบไหน แล้วต้องพึ่งคนอื่น ในภายภาคหน้ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูก นักหรอก

9. พูดไปสองไ พเบี้ ย นิ่งเสี ยตำลึ งทอง

แต่หากเงียบผิ ดจังหวะ ก็อาจจะพล าดโอกาสดีๆได้ ไม่มีใครรู้ว่ามีเราอยู่ในโ ล กนี้ด้วย ไม่มีใครรู้ว่าเราข ายอะไรพูดบ้างก็ดีนะ เข้าใจมั้ย!

10. ทำอะไร ก็จงทุ่มหมดหน้าตัก

ก็จริงอยู่ ที่มีทุกอย่ างที่ว่ามา และมีความเสี่ ยงที่จะผิ ดหวัง

โปรดอย่ าลืมเตรียมแผนสำรองไว้ซะบ้าง

อย่ าไปคิดแต่ทางได้ เผื่อใจไว้บ้างกับทางเสี ย เราจะได้ไม่ประม าทไงล่ะ

 

ขอบคุณ : stand-smiling