เกร็ดความรู้

ทริคดีๆ 5 อย่ างเพิ่มเสน่ห์ เซ็ กซี่ลงตัวสุดๆ ผู้ชายชอบมอง

เส น่ห์อย่ างหนึ่งของผู้หญิงก็คือ ความเ ซ็ กซิ่ที่จะมาช่ วยเพิ่มแร งดึ งดูดทางเพ ศทำให้ผู้ช ายตกห ลุมรักคุณได้ไม่ย าก แต่ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าเซ็ กซิ่ไม่ได้แปลว่าต้องโ ป๊การแต่ง กายโ ชว์เนื้ อ หนังมากเกินไป

วันนี้เราจะมาบอกทริ คเซ็ กซิ่อย่ างไรให้ดูแพ งไม่ต้องเป ลืองตัว ไปดูพร้อ มกันได้เลยค่ะ

1. หน้าผมต้ องไม่โป๊ะ

เกิ ดเป็นผู้หญิงต้องรู้จักดูแลตัวเอง หน้าผมเป็นสิ่งที่สำคัญ

เพราะคนเราเจอกันสิ่งแรกที่ต้องมองคือใบหน้า รักษาเรื่องความสะอาด อย่ าปล่อยให้หน้ามั นเยิ้ มมีสิ ว

ฝึกแต่งหน้าบางๆให้ดูเป็นธร รมช าติ เลือกแบบท รงผมที่เข้ากับบุค ค ลิ กและไลฟ์สไ ตล์ของคุณ จะทำให้คุณดูมีเอกลั กษณ์มากขึ้น

2. เสื้อผ้าต้องเ ป๊ ะ

เลือกใส่เสื้ อผ้าที่ทำให้รู้สึกมั่นใจ ไม่รั ดรูปหรือใหญ่เกินไป

ควรเลือกให้พอดีกับรูปร่าง อาจใช้ล ายหรือสีสั นเพื่อ พร างรูปร่าง หรือเส ริมจุ ดเด่ นได้

ทริ คคือชุดสีแ ดง เพราะมีผลการวิจั ยที่บอกว่าสีแดงช่วยเพิ่มแ ร งดึงดูดท างเพ ศได้

อย่ าลืมฉิดน้ำห อมเล็กน้อย เพื่อเพิ่มดีก รี คว ามเซ็ กซิ่นะคะ

3. สร้ างกล้ ามเนื้อ

อย่ าเพิ่งคิดลบกับตัวเอง จำไว้ว่าผู้หญิงทุกคนมีความเ ซ็ ก ซิ่ในแบบของตัวเอง

เริ่มที่ภายนอกคือเรื่องรูปร่าง มองหาจุ ดเ ด่นและจุดด้ อยของตัวเองให้เจอ

และเสริ มจุดเด่ นเพื่อก ลบจุดด้ อย การออกกำลังก ายเฉพ าะส่วน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หน้าสนใจ

เช่น เน้น ช่ วงก้ น เน้ นกล้ ามท้อ ง ทำให้ ทร ว ด ทรงดูกระชั บได้รูป เพิ่มค วามมั่ นใจ แถมยังช่วยให้ร่างกายเเข็งแ รงด้วยค่ะ

4. รองเท้ าส้นสูง

อย่ ามองข้ามพลั งของรองเท้าส้นสูง เพราะมันจะช่วยเสริมบุค ค ลิ กให้คุณดูสง่าขึ้นได้ แต่ถ้าหัดเท่าไห ร่ก็ไม่ร อด เลือกคู่ที่ใส่แล้วมั่นใจที่สุดดีกว่าค่ะ

5. ผ้ าลูกไม้เผ ยผิว

มีของดีก็ต้องโ ช ว์กันหน่อย แต่อย่ าให้ดูตั้งใจโ ช ว์จนเกินงาม ผ่าหน้าเว้าหลังอาจไม่ใช่คำตอบของคุณลองเลือ กเป็นผ้าลูกไม้ดีไ ซ น์เก๋ๆ ไม่ดูแ ก่ดูป้าเกินไป

ช่วยเพิ่มควมเ ซ็ กซิ่แต่ยังแ ฝ งความน่ารักเอาไว้ด้วย ใส่ได้ในทุกโอกาส

 

ขอบคุณ : lamunlamai