ข้อคิด

15 สัญญาณที่ดี บ่งบอกว่าคุณเป็นคนแ ข็งแ ก ร่งเข็มแ ข็งมากในย ามลำบ าก

1. คุณสร้างสมดุลให้อารมณ์ด้วยเหตุและผล

ผู้ที่มีจิตใจที่เข้มแ ข็งจะรู้ว่า อารมณ์ส่งผลต่อความคิดและการกระทำ

พวกเขาจึงจะใช้เหตุผลเข้ามาช่วยควบคุมอารมณ์ เพื่อให้เกิ ดกระบวนการคิดที่ดีที่สุด

2. คุณพอใจในสิ่งที่เป็น

พวกเขาไม่เคยรู้สึกกดดันเมื่อเวลาตัดสินใจทำอะไร เพราะพวกเขารู้ว่าสิ่งใดสำคัญต่อตัวเอง และรู้ว่าได้ใช้ชีวิ ตโดยคำนึงถึงสิ่งเหล่านั้นแล้ว

3. คุณเผชิญหน้ากับความกลั ว

แม้ว่าภ าพลั กษณ์ของคนที่มีจิตใจแข็งแ ก ร่ งจะทำให้พวกเขาดูเหมือนพวกที่ไม่กลั วอะไร

แต่ อย่ าง ไรก็ตามพวกเขาก็ต้องกล้าจะเผชิ ญกับความกลั วมากมาย ที่เป็นอุ ป สร รค ต่อพวกเขาด้วยเช่นกัน

4. คุณอดทนเพื่อเฝ้ารอชื่นชมกับความสำเร็จที่แท้จริง

สำหรับพวกเขาแล้ว ความสำเร็จเปรียบเสมือนการแข่งขันวิ่งมาร าธอน ไม่ใช่การวิ่งเร็วในระยะสั้นๆ ดังนั้นพวกเขาจะอดทนกับความลำบ ากระยะสั้นหากมันให้ผลประโยชน์ระยะย าว

5. คุณชื่นชมกับความสำเร็จของผู้อื่นอย่ างจริงใจ

คนที่จิตใจเข้มแ ข็งจะเลือกทำงานร่วมกับผู้อื่นแทนที่จะแ ข่ งขั น พวกเขาไม่เคยรู้สึกว่าความสำเร็จของผู้อื่นคืออุ ป สร รค ของเป้าหมายของพวกเขาเอง

6. คุณโ ฟกั สในสิ่งที่คุณถนัด

โดยปกติพวกเขามักทำงานได้อย่ างมีประสิทธิภาพในชีวิต เพราะว่าพวกเขาทุ่ มเ ทชีวิตให้กับสิ่งที่ตนถนัด

7. คุณคอยมองหาหนทางออกเสมอ

พวกเขาจะไม่เสี ยเวลาจมปลั กกับปัญหา แต่พวกเขาจะคอยมองหาหนทางแก้แทน

8. คุณซุ่ มพัฒนาความสามารถตนเอง มากกว่าเอาแต่โ อ้อวดให้คนอื่นเห็น

ในขณะที่คนอื่นมั วแต่มองหาการยอมรับจากคนอื่น คนที่จิตใจแข็งแกร่งจะเลือกฝึกฝนตนเองให้ดีขึ้น
9. คุณซื่อสั ตย์กับตัวเอง

คนที่จิตใจแข็งแ ก ร่ งจะซื่อสั ตย์กับตนเอง คำพูดก็จะมาจากนิสั ยของพวกเขา

10. คุณค่าของคุณอยู่ที่ตัวตน ไม่ใช่ความสำเร็จ

ไม่ว่าจะชนะหรือแ พ้ พวกเขาก็ไม่เคยรู้สึกแ ย่กับตนเอง

11. คุณไม่ทำตัวไ ร้ส าระ

ในขณะที่คนอื่นพ ย าย าม หาข้ออ้างนู่นนี่ บ่ นคนอื่น และไม่กล้าเผชิ ญปัญหา ผู้ที่มีจิตใจแข็งแกร่งจะไม่มีทางเสี ยเวลาทำเรื่องไ ร้ส าระเหล่านี้

12. คุณมั่นใจว่าจะปรับตัวไปกับความเปลี่ยนแปลงได้

แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องอาศัยความอดทน แต่คนที่มีจิตใจเข้มแข็งก็ไม่กลั วการเปลี่ยนแปลง และพร้อมปรับตัวเอง อ ย่ า ง เต็มที่

13. คุณคิดเสมอว่า ‘ความ ย ากลำบ ากคือโอกาสในการพัฒนา’

ความ ย ากลำบ ากอาจสร้างปัญหาให้ใครต่อใคร แต่สำหรับพวกเขา มันคือครูที่คอยสั่งสอนให้พัฒนาตนเองยิ่งๆ ขึ้นไป

14. คุณสร้างสมดุลระหว่างการยอมรับในตัวเอง และการพัฒนาตัวเอง

ผู้ที่มีจิตใจแข็งเเกร่งจะยอมรับในสิ่งที่พวกเขาเป็น ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะพัฒนาตนเอง

15. คุณชอบ “แก้ไขปัญหา” มากกว่าจะ “เก็บซ่อนปัญหา”

ผู้คนส่วนใหญ่จะง่วนอยู่กับการซ่อนความอ่อนแอไว้ข้างใน ไม่ให้ใครเห็น สำหรับพวกเขาแล้ว พวกเขาจะทุ่มเ ท พลั งแ ร งกายแ ร งใจทั้งหมดในการแก้ไขจุดด้อยของตัวเอง

 

ขอบคุณ : sumrej.com