ข้อคิด

ข้อคิดดีๆ กับ 7 สิ่งที่ไม่ควรประม าทในการใช้ชีวิต

1. ไม่ประม าทในวัย

มีสติเตือนตนอยู่เสมอว่า อย่ าคิดว่าตัวยังเป็น

เด็กอยู่ จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆ

หนึ่ง เพราะถ้านับอายุตั้งแต่ช าติแรกๆ

จนถึงบัดนี้ แต่ละคนต่างมีอายุคนละหลายกั ปป์แล้ว

2. ไม่ประม าทในเวลา

มีสติเตือนตนอยู่เสมอว่า “วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่”

อย่ ามั วเมาทำในสิ่งไร้สาระ เช่น เ ล่ น ไ พ่

คุยโ ม้ ดูแฟชั่น ให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แ ข่ งกับเวลา

เพราะเวลามีน้อย เมื่อกลืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนไม่ได้

3. ไม่ประม าทในความไม่มีโ ร ค

มีสติเตือนตนอยู่เสมอว่า อย่ าคิดว่าเราจะแ ข็งแ ร งอยู่อย่ างนี้ตลอดไป

ถ้าก ร ร มชั่วในอดีตตามมาทันอาจป่วยเป็นโ ร ค

ไม่สบายเมื่อไรก็ได้ เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้

ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่

4. ไม่ประม าทในการงาน

มีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าจะทำงานทุกอย่ างที่มาถึงมือให้ดีที่สุด

ทำอย่ างทุ่มเทไม่ออมมือทำงานไม่ให้คั่งค้าง

ไม่ท้อถอย ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง

5. ไม่ประม าทในการศึกษา

มีสติเตือนตนอยู่เสมอว่า จะขวนขวายหาความรู้อย่ างเต็มที่

อะไรที่ควรอ่ า นควรท่องก็จะรีบอ่ า นรีบท่องโดยไม่แ ชเชื อน

ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญ

ของการศึกษาหาความรู้ ซึ่งจะเป็นกุ ญแ จไขปัญหาชีวิ ต

6. ไม่ประม าทในชีวิต

มีสติเตือนตนอยู่เสมอว่า อย่ าคิดว่าเรายังมีชีวิตอยู่สุขสบายดี

เราจะยังมีชีวิตอยู่อีกนาน เพราะจริงๆ

แล้วเราอาจจะต า ย เมื่อไรก็ได้ มั จ จุ ร าชไม่มีเครื่องหมายนำหน้า

จึงเร่งรีบขวนขวายในการละความชั่ ว

สร้างความดีและทำจิตใจให้ผ่องใสอย่ างเต็มที่ ทุกรูปแบบ ทุกโอกาส

7. ไม่ประม าทในการปฏิบัติธรรม

มีสติเตือนตนอยู่เสมอว่า จะป ฏิ บั ติ ธ ร รม อย่ างสม่ำเสมอไม่ย่อท้ อ

โดยเริ่มตั้งแต่บัดนี้ ไม่ใช่รอจนแ ก่ค่อยเข้าวั ด

จะฟังเทศน์ก็หูตึงฟังไม่ถนัด จะนั่งสมาธิก็ป วดเมื่ อยขั ด ยอกไปหมด

ลุกก็โอย นั่งก็โอยเมื่อระลึกได้เช่นนี้จึงมีความเพียรใส่ใจในการป ฏิ บั ติธร รม

เพราะทราบดีว่าการป ฏิบั ติ ธ ร ร มนั้นทำให้เกิ ดความสุขแ ก่ตนทั้งโ ล กนี้และโ ล กหน้า

และเป็นวิธีการเดียวเท่านั้นที่ทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายอันสูงสุดแห่งชีวิ ต คือนิ พ พ าน

เหมือนดังคำกล่าวที่ว่า…

“ดูก่อนภิ กษุทั้งหลาย บั ดนี้เราจะเตือนเธอทั้งหลาย

สังข ารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง

มีความเสื่ อมไปเป็นธรรมดา

เธอทั้งหลายจงยังความไม่ประม าทให้ถึงพร้อมเถิ ด”

 

ขอบคุณ : thekiller994.work