เกร็ดความรู้

คนเขาจะรักยืนเฉย ๆ เขาก็รักอยู่ดี ไม่ต้องทั กเข าก็ทั กเข้ามาหา

ความรักเป็นความรู้สึกสภาพ และเจตคติต่าง ๆ ซึ่งมีตั้งแต่ความชอบระหว่างบุคคล หมายถึงอารมณ์การดึ ง ดูด

และความผูกพันส่วนบุคคลอย่ างแร ง กล้า ในบริบททางปรัชญา ความรักเป็นคุณธร รมแสดงออกซึ่งความเมตตา

ความเห็นอกเห็นใจและความเสน่หาซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความเห็นอกเห็นใจหรือความเสน่หา

คนเขาจะรักยืนเฉย ๆ เขาก็รักอยู่ดีไม่ต้องพ ย าย าม

คนจะรักยืนโ ง่ๆ เขาก็รัก ไม่ต้องทั กเข าก็ทั กเข้ามาหา

หากคนไม่รักทำยังไงก็หมดปัญญา เพราะไม่ใช่เขาหม ายตาแต่แรกเอย

เลยมั วแต่รอว่าเขาจะมาสน คิดวกวนจะทำอย่ างไรหนอ

มิหนำซ้ำความเจ็ บยังไม่พอ ทั กหาเขาได้แต่รอเขาตอบมาเจ็ บมากมาย

หัวใจแ ส นบ าดเจ็ บ ถ้ามีเข็ มเย็ บได้ คงหลายแ ผ ลเพียงรักเขาแต่ใจ

เราไม่ดูแลเจ็ บจริงแท้ใจดวงนี้มีแต่คุณ

เราเคยอยู่ในสถานะที่ทำยังไงก็เป็น “คนที่ใช่”ไม่ได้สักที บางครั้งอีกฝ่าย พ ย าย ามทำเหมือนจะแ คร์

แต่แล้วก็ไปทำอะไรที่เขาอย ากทำ รู้สึกว่าไม่ต้อง พ ย าย าม สนใจจะดีกว่า

มันเหมือนเป็นอะไรที่หล่ อเลี้ ยงเราไว้ให้เรายังคิดว่าเขารู้สึกดีกับเรา

แต่จริง ๆ เขาไม่ได้ชอบหรือมีใจ จนเราได้ย้ ายไปอยู่ต่างประเท ศ ห่างกันไปมาก

ไม่ได้คิดถึงอีกเลยมาดูความรู้สึกใน ย ามที่เราเป็นคนที่ใช่

เราไม่ต้อง พ ย าย าม ทำอะไรเลยเราเป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องคอยคิดว่า

วันนี้เขาจะดีกับเราไหมนะเขาจะกินข้าวด้วยไหม

เขาจะพูดกับเรา นานๆ ไหมนะ ไม่ต้องมาคอยคิดสถานการณ์ที่จะทำให้เราได้อยู่ด้วยกันได้คุยกัน

เพราะสำหรับคนที่เขาคิดว่า เราเป็นคนที่ใช่เขาจะให้เรามาเป็นอันดับ 1 เสมอค่ะ เขาจะมีการติดต่อสม่ำเสมอ

ไปกินข้าวแล้วนะกลับบ้านแล้วนะวันนี้ มีแ ผ นที่จะทำอะไรบ้าง

สรุปคือทุกความเคลื่ อนไหวหรือกิจ ก ร ร ม ของเราเขาจะบอกเราเอง

โดยเราไม่ต้องถามนั่นเพราะเขาคิดว่าเขาอย ากบอกเรา

เขาอย ากให้เรารู้ เขาให้ความสำคัญกับเรา

เราจะไม่เรียกร้องความสนใจจากเขา

เพราะเขาทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นที่รักเป็นที่ 1 ลองนึกดูว่า ถ้าเราไม่เป็นที่สนใจ

เรามักจะเรียกร้องขอเวลาความสนใจจากอีกฝ่าย

เพราะรักมันไม่ถูกเติมเต็มจริงไหม

คนที่ใช่ทั้งสองฝ่ายจะแสดงออกต่อกั นและกันแบบเป็นธรรมช าติค่ะ

ถ้าต่างคนต่างมอบความรักให้กัน การครองคู่ก็จะยั่งยืน แต่ที่มีปัญหากันเพราะต่างคนต่างเรี ยกร้ อง ความรักจากกันโดยลืมว่าความรักคือการให้..

 

ขอบคุณ : lamunlamai