5 เรื่องสำคัญๆ ที่เป็นส่วนตัว ที่คนส่วนใหญ่ชอบนำมากโ พ สต์ เลิ กเถอะ..หากใครทำอยู่

เดี๋ยวนี้ ใคร ๆ ก็ใช้โ ซเชี ยล ในการติดต่อสื่ อ ส าร และอัพเดทข่ าว

ส ารของเหล่าเพื่อนฝูงซึ่งเป็นการติดต่อ ที่สะดวกสบาย มากสำหรับชีวิตในยุคปัจจุบันแต่เพราะความง่ายนี้เองอาจทำให้หลาย ๆ

คนไม่ได้ฉุกคิดว่า สิ่งที่โ พ สต์ออกไปให้ส าธ ารณะได้รับรู้ อาจเป็นผลเสี ย ภายหลังก็เป็นได้

1. โ พ สต์รูปโ ชว์ ทรั พย์สินมีค่าต่างๆ

การโ พ สต์รูปของมีค่าเช่นทรั พย์สินเงินทองต่า ง ๆไม่ใช่เรื่องผิ ดแต่อาจนำภั ยอั น ต ร ๅ ย

มาสู่ตัวได้เพราะสมัยนี้มิ จ ฉาชี พที่คอยหาเหยื่ อตามโ ล ก อ อ นไ ลน์มีไม่น้อยอย่ างที่ปร าก ฏเป็นข่าวมาหลายๆ คดี

2. โ พ สต์รูปว าบ หวิ ว

การโ พ สต์รูปว าบห วิ ว เกินพอดี ของตัวเองลงในโ ซเชี ยลไม่ใช่เรื่องดีอย่ างแน่นอนค่ะเพราะนอกจากจะทำให้ภาพลักษณ์ ของคุณดูแ ย่ในสายตาคนอื่นเสี่ ยงที่เจ้านายจะมาเห็นแล้วยังเป็น อัน ต ร ๅ ย

ต่อตัว ของคุณเองถ้าเกิ ดมี โ ร ค จิต ที่จ้องจะติดตาม คุณอย่ างจริง ๆ จัง ๆ

และพ ย าย ามหาข้อมูลส่วนตัว ของคุณภั ย อั น ต ร ๅ ย ต่าง ๆ ย่อมตามมาอย่ างแน่นอน

ทั้งนี้รูปที่คุณโ พ สต์ในวันนี้ มันอาจจะถูกเเช ร์ ออกไปในวงกว้างและคุณอาจจะรู้สึกเสี ยใจ ในภายหลัง แต่ไม่สามารถล บ มันได้หมดนั่นเอง

3. โ พ สต์ด่ าคนอื่น

การโ พ สต์ด่ า หรือพ าดพิงใคร ในแ ง่ลบ ลงในโ ล กโ ซเชี ยลไม่ใช่

เรื่องที่ควรทำอย่ างยิ่งเพราะหากคนที่ถูกพ าดพิงมาเห็นเข้าย่อมเกิ ดปัญหา ผิ ดใจกันไม่จบ ไม่สิ้นทั้งนี้

ยังทำให้คนอื่นๆที่อยู่ในโ ล ก อ อ นไล น์ มองเราในแ ง่ลบซ้ำยังเป็นประวั ติการโ พ สต์ที่ไม่ดีซึ่งเจ้านายหรือ

เพื่อนร่วมงานอาจมาเห็นในภายหลังถึงแม้คุณจะลบทิ้งไปก็อาจมีคนอื่นๆ แ คปไว้ได้ทันและนำมาเล่นงาน คุณภายหลังได้ อย่ าเสี่ ยงจะดีกว่าค่ะ

4. บอกเลิ กแฟนให้คนอื่นรับรู้

การโ พ สต์ประโยค“เลิ กกันเถอะ” หน้าไ ทม์ไ ลน์ของคนที่กำลังจะเป็นอดีตคนรักหรือการโ พ ส ต์ด่ าเสี ยๆ หายๆ ก่อนบอกเลิ กเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่ างยิ่ง

เพราะเป็นการไม่ให้เกี ยรติอีกฝ่ายอย่ างรุ นแ รงเลยค่ะ

เพราะเหมือนเป็นการประจานเรื่องส่วนตัวให้คนอื่นๆในโ ล กโ ซเชี ยลได้รับรู้ด้วย

5. ข้อความสนทนาส่วนตัว

การแ คปข้อความที่คุยกันในกล่องข้อความส่วนตัวมาโ พ สต์ให้ที่ส าธ ารณะรับรู้เป็นการไม่ให้เกี ยรติ

คนที่กำลังคุยด้วยเป็นอย่ างยิ่งเหมือนเป็นการเอาความลั บมาเปิดเผยในที่ส าธ ารณะเพราะบางทีคนที่คุย ด้วยอาจไม่ได้อย ากเปิดเผยเรื่องราวที่คุยกันให้คนอื่นรู้..เว้นแต่เขาจะอนุญ าตให้โ พ สต์ได้

เรื่องบางเรื่องที่เราไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องใหญ่กลับสร้างผลเสี ยได้อย่ าง

ไม่น่าเชื่ อเลยใช่ไหมคะดังนั้นต่อให้เป็นโ ล กจำลองแบบโ ล กโ ซเชี ยลเราก็ควรให้เกี ยรติกันเหมือนโ ล กความเป็นจริงค่ะตั้งสติก่อนพิ มพ์นะคะ

 

ขอบคุณ : verrysmilejung