ข้อคิด

ถ้าคู่ชีวิตคุณดีอยู่แล้ว อย ากได้คิดยื่นมือเปิดรับมือที่ส ามเข้ามาเลย

หลายคู่ชีวิต ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับมือที่สาม ที่เข้ามาสร้างความวุ่นวาย แต่ถ้าคนในไม่ยื่นมือ ไปคว้า มือที่สามเข้ามา

การดำเนินชีวิตของเราทั้งสอง ก็คงมีความสุขดี รักนั้นเป็นเรื่องของคนสองคน

มันก็คงจะแ ย่ หากจะให้ใครก็ไม่รู้ เข้ามาเป็นมือที่สาม ระหว่างเราสองคน เพราะหากว่าคนสองคนรักกันและไม่คิดที่จะ นอ กใจกัน ต่อให้มือที่สามจะพ ย าย ามเข้ามา ก็คงไม่มีอะไรทำล า ยชีวิตคุณได้หรอก

ส่วนใหญ่แล้ว สาเหตุที่มือที่สาม เข้ามาแ ท ร ก ระหว่างความสั มพั นธ์ของเรา นั่นเพราะว่า มีมือใครบางคนเข้าไปดึง มือที่สามเข้ามา

ตอนนี้ได้ ผู้ชายคนรักมา อยู่แนบกาย หลายปี แต่กลับไม่เคยมีความสุขเลย

ชายคนนี้เคยมีลูกมี ภร รย าที่คบหามานาน แต่เขามาเจอกับเรา คบหาเราตอน ภร รย าท้ อ ง หลังแต่ง ภร รย า ค ล อ ด ลูก

แล้วมาบอกว่าอยู่กับ ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ ไม่รักแล้ว จึงห อ บเสื้ อผ้า มาอยู่กับเรา ช่วงแรกๆ เราเห็นใจยอมแม้กระทั้ งที่ว่าทุกคนในบริษั ท ดูถู กว่า

แ ย่งสามีคนอื่น เวลานี้ดิฉันทุ กข์ใจมาก ไม่เคยมีวันใดมีความสุขแม้แต่น้อย

ผู้ชายคนนี้ที่คิดว่าดี เขามีแต่ห นี้สิ น ข าดความรับผิ ดชอบ ไม่เอาไหน พึ่งพาไม่ได้ แล้วตอนนี้ ฉันเจอคนใหม่

ที่ทำงานเดียวกัน จึงคอยหาทาง บอกเลิ กเขา แต่เค้ากลับไม่ยอม ทุ กข์ท ร ม าน มาก จะทำยังไงดีทีนี้ อดี ตที่เกิ ดจากความตั้งใจ ผิ ดเราก็คงห นีไม่พ้ น

แต่ปัจจุบันเราสร้างใหม่ โดยไม่ทำผิ ดซ้ำอีก แต่คงจะย ากหน่อย

ถ้าเรามองหาคนรักดีๆ ที่ซื่อสั ตย์ เพราะตัวคุณเอง ยังเป็นไม่ได้ คงต้องแก้ที่ตัวเองให้ดีก่อน

เดินในทางที่ถูกต้อง ทำสิ่งที่ถูกต้อง อย่าทำผิ ดซ้ำผิ ด ซ้ อน ไม่จบไม่สิ้น เพราะถ้าเรา เป็นคนแบบไหน เราก็จะมีแต่คนแบบเรานั่นแหละ ที่เข้ามาในชีวิต

…อย่ าได้เป็นมือที่ส าม เพื่อทำลายความงดงามของความรัก

อย่ าได้ท อ ดสะพ าน เพื่อทำความรู้จักกับ คู่รักของคนอื่น

เพราะความรัก ต้องเกิ ดขึ้นด้วย ความถูกต้องและบริสุทธิ์ใจ

มิใช่ไปแ ย่ งชิ งใครเขามา เพื่อครอบครอง…

 

ขอบคุณ :