สุขภาพ

8 เคล็ดลั บแสนง่าย ที่เพิ่มเสน่ห์ให้กับผู้หญิง วางตัวแบบนี้แลดูมีคุณค่า

แม้ในยุคสมัยนี้ การพูดเล่น เฟรนด์ลี่ เข้าถึงง่ายจะได้ใจคนมากกว่า แต่ก็ปฏิเ ส ธไม่ได้ว่า ถ้าวางตัวไม่เป็น ไม่รู้ระยะห่าง เล่นไปเรื่อย

ก็จะดึงดูดคนมาทุกประเภท ซึ่งบางประเภทก็ไม่ใช่คนดี ไม่ให้เกี ยรติเรา แ ย่หน่อยก็โดนล ากเข้าวงอบ ายมุ ข ตัวสาวๆ เองก็จะเสี ยอิ มเ ม จ หรือตัดโอกาสในชีวิตไปหลายอย่ างได้เลย

ดังนั้นการวางตัวให้ฉลาด ทำตัวให้เป็นผู้หญิงที่ ดูแ พ ง จึงยังเป็นเรื่องสำคัญค่ะ แค่ปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร ม ทัศนคติ การกระทำบางอย่ าง ก็ช่วยอั พเสน่ห์ให้ดูเลอค่า ดูสง่า ผู้ชายให้เกี ยรติได้

แค่ทำตาม 8 ข้อในบทความนี้เท่านั้นค่ะคุณ ถ้าพร้อมแล้วก็เลื่ อนลงมาดูกันค่า

1. อย่ าเห็นแ ก่ตัว

ทุกวันนี้อยู่เพื่อใครบ้าง รักใครบ้าง นึกถึงใครบ้างนอกจากตัวเอง คนเห็นแ ก่ตัวถือว่ามีชีวิ ตอยู่ก็ไ ร้ค่า

ถ้าไม่รู้จักใจกว้าง มีน้ำใจ หรือทำเพื่อใครเลยไม่ช้าโ ล กจะเอาทุกอย่ างที่มีไปหมด ชีวิตจะจบแบบย ากจนข้ นแ ค้ น

2. อย่ าคิดล บ

ถ้าคิดล บ ชีวิตจะแ ย่ไปหมดทุกเรื่องไม่มีทางได้ดี สมองจะเ สื่ อ มโ ท ร ม จิตใจจะขุ่ นมั ว

ชีวิ ตจะห่ วยแ ต ก โ ล กจะโ ห ดร้ าย เลิ กเป็นพวกคิดล บไม่เคยคิดเชิงสร้างสรรค์เอะอะก็คิดเชิ งทำล าย เพราะสุดท้ายจะทำลายตัวเอง

3. อย่ าvี้ขล าด

คนvี้ขล าดจะไม่ได้ทำอะไรในช าตินี้ อย ากทำอะไรไม่ใช่ต้องไม่กลั ว

แต่ต้องทำทั้งๆ ที่กลั ว อย่ ามั วแต่ฟังคนvี้ขล าดบอกไม่ให้ทำ เพราะสุดท้ายจะเป็นvี้แ พ้เหมือนไอ้คนบอกดูคนกล้าคิด กล้าทำ กล้าล้ มเ ห ล วเป็นตัวอย่ าง อย่ างมากแค่ ต ๅ ຢ ลุยเลย

4. อย่ าทำตัวไ ร้ค่า

วันๆ ไม่ทำอะไรนั่งvี้เ กี ยจ เฉื่อยชา ต้องขยันกระตื อรื อร้ นทำงาน สร้างสร รค์ยุ่งตลอดเวลาอย่ าเกิ ดมา อยู่เป็นสิ่งมีชีวิ ต ร กโ ล กแล้ว ต ๅ ຢ ชีวิ ตสั้น เดี๋ยวก็ ต ๅ ຢ จะทำตัวมีค่า หรือไม่มีค่าเลย

5. อย่ าอวดเก่งไปวันๆ

ทำตัวเท่เดินไปเดินมา vี้โ ม้ ไม่ได้ช่วยให้เจริญขึ้น

คนเก่งจริงต้องพูดน้อย ทำมากอวดรู้น้อเรียนรู้มาก เพ้อเจ้อน้อย ผลงานมาก ถ้าเจ๋งไม่จริงลดความหลงตัวเองลงมาเพิ่มการพัฒนาเข้าไป อย่ าทำให้คนหมั่นไ ส้

6. อย่ าหมกมุ่ นกับความรัก

ไม่มีความรักไม่ ต ๅ ຢ แต่ไม่มีดี ไม่มีค่าไม่มีอะไรเลยนี่ ต ๅ ຢ แน่ๆ อย ากได้ความรักดีๆ

ทำชีวิ ตให้ดีซะก่อน อย ากได้คนรักดีๆ ทำตัวเองให้คู่ควรซะก่อนหยุดดิ้ นรนแสวงหา เมื่อรู้ว่าตัวเองยังไม่มีค่าในสายตาใคร เพราะจะไม่ถูกมองข้ามก็ถูกทิ้งขว้าง

7. อย่ าดีน้อยไปและเล วมากไป

เกิ ดมาบนโ ล กนี้ไม่ต้องถึงกับเป็นคนเ พ อร์เ ฟ ค เอาแค่อย่ าดีน้อยไปมีข้อดีอยู่บ้างก็พอและอย่ าเล วมากไป มีข้อเสี ยนิดหน่อยก็พอแล้วชีวิ ตที่เหลืออยู่ ก็เพิ่มความดีลดความเล ว ค่อยเป็นค่อยไป แค่ได้

เห็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่า ของตัวเองก่อน ต ๅ ຢ ก็ไม่เสี ยช าติเกิ ดแล้ว

8. อย่ ารักคนอื่นมากกว่ารักตัวเอง

คนไม่รัก ไม่สนใจ ไม่เห็นค่า ช่างมัน จะแ คร์ จะง้อจะฟูมฟายทำไม ตัดทิ้งเลย ลืมเลย ไม่สนใจเลย คนดีๆ บนโ ล กมีอีกตั้งเยอะ รอเพชรเจียระไนเลอค่า ปล่อยเ ศ ษvี้ฝุ่ นไ ร้ค่าไปจำไว้ อย ากให้คนอื่นเห็นค่า ต้องเริ่มที่เห็นค่าตัวเองก่อน

สุดท้าย จำไว้ มนุษย์จะไม่มีค่า จนกว่าจะสร้างค่า ให้ตัวเอง ถ้าไม่ทำอะไร อย่ าเข้าใจผิ ดคิดว่าตัวเองมี

 

ขอบคุณ : gangbeauty