เมื่อผ่านความลำบ ากของชีวิตมาได้ ก็จะไม่มีสิ่งใดให้เรา ต้องลำบ ากได้อีก

ถ้าหากตัวเราได้ผ่านความย าก ลำบ ากของชีวิตมาได้

ก็จะไม่มีสิ่งไหนที่ทำให้เรา ต้องลำบ ากได้อีก

ถึงที่สุดของความทุ กข์ พอเจอปัญหาอะไร

ที่เข้ามากระทบก็ทำให้ เรานิ่งเป็นสบายเป็น…

1. ความสู ญเสี ย

เชื่ อว่าไม่มีใครเกิ ดมาไม่เคยไม่พบกับความสู ญเสี ยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่ต่างก็สามารถส่งผลกระทบอย่ างรุ น แ ร ง

ต่อจิตใจได้มากมายด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งข้อดีของการปล่อยให้ชีวิตได้ลองเผชิญหน้ากับความสู ญเสี ยดูบ้าง

อาจช่วยทำให้เราได้เข้าใจถึงความเป็นไปของโลกใบนี้ ว่าทุกสิ่งไม่เคยมีอะไรแน่นอน

แม้กระทั่งความคิดและความรู้สึกของตัวเราเองก็ด้วยเช่นกัน สิ่งที่ทำให้เจ็บได้มากยิ่งกว่าอาการอกหั ก ก็คือการถูกหักหลัง

โดยเฉพาะการถูกหักหลังจากคนที่ไว้ใจ ซึ่งไม่คิดว่าจะทำร้ ายกันได้อย่ างลงคอ จนมันอาจส่งผลให้เราไม่กล้าที่จะไว้วางใจ

หรือให้ใจกับใครได้ง่ายๆ อีกและเผลอๆ อาจส่งผลให้คนใจดีบางคนเปลี่ยนไปจนกลายเป็นคนใจร้ ายขึ้นมาอย่ าง

ห ลี กเลี่ ยงไม่ได้เพราะความจำเป็นในการที่จะต้อง

ปกป้องตัวเองจากความเ จ็ บ ป ว ด และการถูกแ ท งข้างหลังอีกซ้ำสอง

2. ความผิ ดหวัง

อดยอมรับไม่ได้ว่าเราทุกคนต่างก็กำลังสร้างความหวังให้กับตัวเอง และเชื่อเถอะว่าไม่มีใครสามารถปฏิเ ส ธความคาดหวังในสิ่งที่ตัวเอง

ต้องการได้หรอกซึ่งมันก็อยู่ที่ว่าความหวังที่ได้ตั้งเอาไว้นั้นยืนอยู่ในระดับใด หวังมากหรือหวังน้อย

เพราะถ้าหากสร้างความคาดหวังเอาไว้มาก บ าดแ ผ ล จากความผิ ดหวังก็ย่อม ก รี ดลึ กลงไปในใจมากด้วยเหมือนกัน

3. การถูกหักหลัง

สิ่งที่ทำให้เจ็บได้มากยิ่งกว่าอาการอกหัก ก็คือการถูกหักหลัง โดยเฉพาะการถูกหักหลังจากคนที่ไว้ใจ

ซึ่งไม่คิดว่าจะทำร้ า ยกันได้อย่ างลงคอ จนมันอาจส่งผลให้เราไม่กล้าที่จะไว้วางใจ หรือให้ใจกับใครได้ง่ายๆ อีกและเผลอๆ อาจส่งผล

ให้คนใจดีบางคนเปลี่ยนไปจนกลายเป็นคนใจร้ า ยขึ้นมาอย่ างห ลี กเลี่ ยงไม่ได้

เพราะความจำเป็นในการที่จะต้องปกป้องตัวเองจากความเ จ็ บ ป ว ด และการถูกแ ท งข้างหลังอีกซ้ำสอง

4. อาการอกหั ก

ว่ากันว่าอาการอกหัก แม้จะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อร่างกายอย่ างรุ น แ ร งนักหนา

แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่า บ าดแ ผ ลในใจนั้นกลับแผ่ขย ายวงกว้างอย่ างไม่มีทางจะควบคุมความเ จ็ บ ป ว ดเหล่านั้นเอาไว้ได้ซึ่งในอีก

มุมมองหนึ่ง อาการอกหั กก็ถือเป็นคุณครูที่สามารถช่วยสอนบทเรียนแห่งความรักได้เป็นอย่ างดีเพราะสุดท้ายแล้ว

มันจะทำให้ตัวเรานั้นเข้าใจได้เองว่า คนที่ซื่อสั ตย์ต่อตัวเราเองและรักตัวเราเองได้มากที่สุด ก็คงหนีไม่พ้ นตัวเราเองอยู่ดี…

ต่อไป เรามีคำคมดีๆ ที่จะช่วยให้เพื่อนๆ มีกำลังใจ สติ และพลั งในการดำเนินชีวิตมากขึ้นเลยแหล่ะ

1. ถ้าเชื่ อว่าไม่แ พ้เราก็จะไม่แ พ้

2. กุ ห ล าบไ ร้หน ามมีเพียงมิ ตรภาพเท่านั้น

3. คนเข้มแข็งเท่านั้นที่จะอยู่บนโลกใบนี้ได้

4. เพื่ออะไรกับการรอคอยที่ไม่มีความหมาย

5. อย่ ากั ง ว ลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง แต่ให้คำนึงถึงสิ่งที่กำลังทำ

6. ถ้าอย ากจะประสบความสำเร็จต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง

7. ขอบคุณความทุ กข์ที่ทำให้ความสุขในคราวต่อมาเป็นความสุขที่แท้จริง

8. ยิ่งบทเรียนย ากขึ้นเท่าไหร่ ถ้าเราผ่านมันไปได้เราก็จะยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้น

9. คาดหวังให้สูงเข้าไว้และแน่นอนว่าต้องเตรียมใจที่จะพบกับความผิ ดหวังด้วย

10. อุ ป ส ร รค ล้วนเป็น ย ๅข ม ไม่มีใครอย าก ลิ้ ม ลอง แต่ขึ้นชื่อว่าย ๅข ม ส่วนใหญ่มักเป็นย ๅดีเสมอ

 

ขอบคุณ : goodlifeupdate,scholarship