ฝึกตอนเช้าๆ ทุกวัน ด้วย 10 ขั้นตอน แล้วจะรู้สึกดีกับชีวิต

เราสามารถสร้างนิสั ยคิดบวกได้พอๆ กับนิสั ยคิดลบ แต่นิสั ยคิดลบเกิ ดได้ง่ายกว่า เพราะต่างทำกันเป็นประจำอยู่แล้ว

ฉะนั้น ลองทำตามวิธีต่อไปนี้ดูนะคะ เพื่อสร้างนิสั ยคิดในด้านดี และขจั ดความคิดด้านร้ ายให้หมดไป

วิธีการฝึกคิดบวกนั้นไม่ย าก ลองดู 10 ขั้นตอนง่ายๆ ต่อไปนี้ค่ะ

1. การฝึกจิตและพัฒนาตัวเอง

อาจไม่ทำให้เรา พ้ นทุ กข์ตลอดกาล แต่มันทำให้เรา เป็นทุ กข์นานน้อยลง

2. ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้

จงเป็นคนธรรมดาอย่ าเป็นคนสำคัญ เวลามีอะไรเกิ ดขึ้น อย่ าไปให้ความสำคัญกับตัวเองมากไป

3. ฝึกไม่สะสม

การสะสมอะไรสักอย่ างนั้นเป็นภ าระ ไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภ าระ

ยกเว้นความดี นอกนั้นล้วนเป็นภาระทั้งหมดไม่มากก็น้อย

4. ฝึกเป็นคนสบายๆ

อย่ าไปบ้ ากับความสมบูรณ์แบบ เพราะความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริง

มีแต่คนโ ง่เท่านั้นที่มองว่าความสมบูรณ์แบบมีจริง

5. ฝึกเป็นคนนิ่งๆ

พูดแต่สิ่งที่ดีๆ ถ้าอะไรไม่ดี ก็อย่ าไปพูดมาก ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิ ดแต่ถ้ามันไม่ดี เป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูด

เพราะการพูดหรือวิจ ารณ์ในทางเสี ยหายนั้น มีแต่ทำให้จิตใจตนเองตกต่ำและขุ่ นมั ว

6. ฝึกเข้าใจเรื่องของการนินทา

เราเกิ ดมา ก็ต้องรู้ตัวว่าเราต้องถูกนิ น ท าแน่นอน ดังนั้น เมื่อถูกนิ น ท า

ขอให้รู้ว่าเรามาถูกทางแล้ว แปลว่าเรายังมีตัวตนอยู่บนโลก

คนที่ชอบเ ต้ นแ ร้ งเ ต้ น ก ากับคำนิ น ท า ก็คือคนไม่รู้เท่าทันโลก

7. ฝึกเข้าใจธรรมช าติ

ว่าอะไรๆ ก็ผ่านไปเสมอ เวลามีความสุข ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความสุขมันก็ผ่านไป เวลามีความทุ กข์ ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความทุ กข์ก็ผ่านไป

เวลามีสถานการณ์แ ย่ๆ เกิ ดขึ้น ก็ให้รู้ทันว่าเรื่องราวเหล่านี้ มันไม่ได้อยู่กับเราไปจนวันต ๅ ย

8. ฝึกให้ตัวเองพ้ นจากการเป็น ท าสของเงิน

เราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ รถยนต์ใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจกับมัน น าฬิก าใช้อะไร

อยู่ก็หัดพอใจกับมัน เสื้ อผ้าใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจกับมัน

การที่คนเราจะเลิ กเป็น ท าสของเงินได้ ต้องเริ่มจากการรู้จักเพียงพอก่อน

เมื่อรู้จักพอแล้วก็ไม่ต้องหาเงินมาก เมื่อไม่ต้องหาเงินมาก ชีวิตก็มีโอกาสทำอะไรที่มากกว่าการหาเงิน

9. ฝึกให้ตัวเองเสี ยสละ และยอมเสี ยเปรียบ

การที่คนๆ หนึ่งยอมเสี ยเปรียบผู้อื่นบ้าง เป็นเรื่องจำเป็น

ใครก็ตามที่บ้ าความถูกต้อง บ้ าเหตุผล ไม่ยอมเสี ยเปรียบอะไรเลย ไม่ช้าคนๆ นั้นก็จะเป็นบ้ าสติแ ต ก

กลายเป็นคนที่ถูกทุกอย่ างแต่ไม่มีความสุข

เพราะต้องสู้รบกับคนรอบข้างเต็มไปหมด เพื่อความถูกต้องที่ตนเองยึ ดมั่นถือมั่น

10. ฝึกอยู่กับปัจจุบัน

หากเรากำลังรู้สึกห ดหู่ใจ นั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับอดีตหากเรากำลังรู้สึกกั ง ว ลใจ

นั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับอนาคต หากเรากำลังรู้สึกดีและมีความสุข นั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับปัจจุบัน พระพุทธเจ้า

ทรงแนะนำว่าให้ทำทีละอย่ าง โ ฟกั สทีละงาน ความทุ กข์จะเข้าไม่ถึงใจเราแน่นอน

 

ขอบคุณ : รักยิ้ม