เกร็ดความรู้

ไกลกันสักเพียงใด เมื่อเป็นคนที่ใช่ พรมลิขิตต้องนำพาให้มาเจอกัน

ว่ากันว่า มีการกำหนดอีกครึ่งหนึ่งของชีวิต หรือคนที่จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตของเราไว้แล้ว

ก่อนที่เราจะเกิ ดโดยคนนั้นจะมีเพียงคนเดียว นั่นก็คือคนที่จะมาเป็นคู่แท้ของเรานั่นเอง

แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะคิดว่า เ นื้ อ คู่ นั้นเป็นคนที่เข้ากับเราได้เป็นอย่ างดี อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขมาก

โดยคู่แท้คนนี้จะเป็นคนที่เข้ามาช่วยเติมเต็มชีวิตของเรา แต่ อย่ างไรก็ตามหากเป็น เ นื้ อ คู่ กันจริง ไม่ต้อง ก ลัว ว่าจะ แ คล้ว คล าด กัน

ไม่อย ากเจอก็ต้องพบเจอเพราะถ้าเป็นเ นื้ อ คู่ กันจริงๆแล้ว มี ก ร ร ม ดีบุญใหม่มาช่วยเป็นปัจจัยตัวช่วยเสริม

เมื่อถึงเวลาแล้ว มีทั้งบุญเก่า บุญใหม่พร้อม ไม่มี วิ บ า ก ก ร ร ม ไม่ ดี มาคอยขัดขวๅงอีก เรียกว่า ทางสะดวกที่ต้องกลับมาเจอกันนะ

หากเป็นอย่ างนี้ต่อให้อีกคนอยู่ขั้ วโลกใต้ อีกคนอยู่ขั้ วโลกเหนือ บุญและ ก ร ร ม ก็ลิขิตพามาเจอกันได้ ต่อให้ได้แต่งงานมาแล้วเป็นสิบๆ ครั้ง ในชๅตินี้ก็ยังมีโอกาสได้กลับมาเจอนะ มาครองคู่กันอีก หลายๆ คนคงเคยได้ยินเรื่องรักข้ามขอบฟ้า

หรือคนที่แต่งงานกันตอน แ ก่ เ ฒ่ า วั ย ช ร า เรื่องทำนองนี้เกิ ดขึ้นกันบ่อยๆ นะ คงเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้าง

คนที่เคยเป็นคู่รักกันตอนหนุ่มสาว ต่อมามี ก ร ร ม มาบั ง มี ก ร ร ม มาส่งผลต้องแ ย กกันทั้งๆ

ที่ไม่อย ากจาก ต่างคนต่างไปพบคู่ใ ห ม่ และภายหลังตอน แ ก่ ก็กลับมาพบกันอีก เมื่อ ก ร ร ม ไม่ ดีที่มาบัง มาแ ย กให้จากกันนั้นถูก

ช ดใช้หมดก ร ร ม ไป จึงมาพบกันกลายมาเป็นความรักแบบลมหวน

หากในเวลานี้มีโอกาสได้เจอ เ นื้ อ คู่ ในลำดับต้นๆ แล้ว และสามารถอยู่ร่วมกันเป็นคู่ครองได้ในชๅติภ พนี้

ก็อย ากจะบอกด้วยความปรารถนาดีว่า ในช่วงเวลาในชีวิตปัจจุบันควรที่จะช่วยดูแลเกื้ อกูลกันและกันให้มาก

เรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านเข้ามา บั่ น ท อ น ชีวิตคู่นั้นคือ

วิบ าก ก ร ร ม หรือผล ก ร ร ม ที่ทั้งสองคนต้อง ช ด

ใช้ที่ทำร่วมกันมาและหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเคยกระทำต่อกัน

ถ้ายังมีความรักต่อกันก็ขอให้อโ หสิ ก ร ร ม ต่อกันนะ

มีการกระทบกระทั่งกัน หนั กนิดเบาหน่อยควรจะให้อภั ยให้กัน

หมั่นชวนกันไปทำบุญ มีชีวิตร่วมกันไปในทางที่ดี ชวนกันรักษาศี ล

รักษาธรรมให้มั่นคง ลด ละ เลิ ก บ า ป ทั้งหลาย ช่วยกัน เตื อนสติห้ๅมปรๅมกันและกัน

ความสุขก็จะมากกว่าทุ กข์ก ร ร มที่มีต่อกันจะได้ตามไม่ทัน เพราะบุญพๅหนีไปไกลแล้ว

ในชๅติหน้า ถ้าอยๅกจะได้มาเจอเป็นคู่ครองกันอีก

จงเร่งสร้างบุญกุศลร่วมกัน และบุญเฉพาะตัว ก็อาจจะนำพามาพบกันอีกในทุกชๅติภ พได้ เพราะ แ ร ง ของบุญเป็นผู้นำพามาให้พบกัน..

…เรามาจาก คนละทิ ศละทาง

มาอยู่ร่วมกัน..ด้วยบุญ

ที่เคยสร้างร่วมกันมา

ต้องอดทน ให้อภั ยซึ่งกันและกัน

ยิ้มแย้ม เยื อกเย็ น ยื ดหยุ่น และย กย่องกัน…

 

ขอบคุณ : san-sabai