เกร็ดความรู้

ฝากถึงคู่รักทุกคู่ควรรู้ไว้ คู่ชีวิตไปกันไม่รอด เพราะสาเหตุเหล่านี้

จุดมุ่งหมายของคู่ชีวิต ไม่ใช่เพียงทำยังไงให้อยู่กันจน ต ๅ ย จากกัน แต่คือ อยู่ยังไงให้เกื้ อ กู ลต่อกันมาก ที่สุด

และเ บี ย ดเ บี ยน กันน้อยที่สุด สาเห ตุที่ชีวิตคู่ นั้นไปกันไม่ ค่อยรอด ข าดการเคาร พขั้นพื้นฐานซึ่งกันและกัน คือ

การข าดความเคาร พในการอยู่ร่วมกัน อยู่ด้วยกันการเป็นครอบครัวร่วมกัน ข าดความสม่ำเสมอ คือ ข าดความสม่ำเสมอ

ไม่เหมือนอดีตที่ “โ ห ย ห า” อย ากได้ อย ากครอบครองกันไม่มีความใส่ใจ คือ เพราะคิดว่าอยู่กันมานานแล้ว

ไม่พูดกัน“คิดไปเอง” ว่าไม่เป็นไร ข าดความยั บ ยั้ ง

คือ เมื่ออะไรที่ไม่เหมือนเดิม สันด าน ของความเป็นคน ของแต่ละคน

ก็โ ผ ล่โ ห ย หาความตื่ นเ ต้ น ไม่เติมเต็มร ส ช าตอันเคยมีหลายคู่เอา กิ เ ล ส นำชีวิต

ถึงจะรู้ว่าผิ ดก็จะทำเพื่อส น อ ง อ ารมณ์ตนเอง ข าดสติ

ก็คือไม่มีสติเมื่อมีการ ก ร ะ ทบ ก ร ะ ทั่ง ไม่ ประนี ประนอม ซึ่งกัน

ผมถูก ฉันถูก ไม่มีใครยอมใคร เธอชนะ ฉันชนะ ความ ซ ว ย ต กไปอยู่ที่ลูก

ที่ต้องมาเจอพ่อแม่ ดีแต่ “หลง” กัน แต่ไม่ได้ “รัก” กันเลย“ชีวิตคู่” หากเริ่มต้นด้วยการอย าก อวด ว่าตนมีเหมือน ๆ ชาวบ้านได้มีแต่งงาน ได้มีลูก เหมือน ๆ คนอื่นเขานั้น

แต่ไม่เคยพิจารณา ให้รอบคอบจริงๆ หรือพิจารณากันในระยะเวลาไม่มากพอ ที่จะให้อีกฝ่ายเ ผ ย นิสั ยจริงๆ ออกมา

เมื่ออยู่ไปแล้ว เกิ ดกรณี อะไรขึ้นมา ต้องมานั่งทน นั่งบ่ นว่า

มี ก ร ร ม มีทุ กข์ เป็น ก ร ร ม เก่า เคยก่อไว้ กับเขา ฯลฯ

ซึ่งเราเลือกได้ จะว่าไม่ทุ กข์แต่แรก มีสองทางคือ ก่อนมีคู่ชีวิต จงให้เวลา

อย่ าเ ร่ งรี บ พิจารณาให้ดีๆ ว่า “ควรมี” กับ “ไม่ต้องมี” อันไหนจะสุข และเติบเต็มความต้องการของเราได้จริงๆ

“ความรัก” คือองค์ประกอบหนึ่ง ที่ทำให้ชีวิตเรา มีชีวิตชีวาขึ้นแต่ไม่ได้หมายถึงทั้งทั้งหมดของชีวิตของเราหร อกนะเพราะเมื่อไหร่ ที่เราไม่เตรียมใจ ชีวิตคู่ก็พร้อม ล่ ม ส ล า ยได้เช่นกัน

ความรักเพียงอย่ างเดียว มิใช่ดครื่องตัดสินว่า

บุคคลนั้นๆ จะเป็นคู่ชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับเรา

เพราะคำว่าคู่ชีวิต..หมายถึงคนสองคน

ที่ใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกัน

จึงได้เรียกว่า “คู่ชีวิต”

ขอบคุณ : rowwadee