ข้อคิด

คนเห็นแ ก่ตัว พวกเขามักรู้สึกว่าตนเอง “ข าด” และจะทำทุกอย่ างเพื่อได้มา

คนเห็นแ ก่ตัวไม่ใช่คนรักตัวเอง ลึกๆ ในใจของพวกเขามักรู้สึกว่าตนเอง ข าด อยู่ตลอกเวลาและคิดว่าตนเองไม่มีความสามารถมาพอ ที่จะได้มาแบบ บ ริสุ ทธิ์ยุติ ธ ร ร ม จึงต้องใช้วิธีการเอาเปรียบผู้อื่น

เธอทำทุกสิ่งทุกอย่ าง เพื่อให้ได้มานั้นไม่ว่าถูกหรือผิ ดก็ไม่สน เธอภูมิใจไหม เธอได้ครอบครองทุกๆ อย่ าง เธอสุขใจหรือ

เธอรักแต่ตนเอง ไม่สนใจว่าคนอื่นจะเป็นอย่ างไร เธอยังได้ชื่อว่ารักเป็นอยู่หรือ..

ความละอ ายต่อบ าป ก ร ร ม ควรมีติดตัว แม้ไม่มีใครรู้เห็นความผิ ดชอบชั่ วดี ควรสำนึกอยู่ทุกลมหายใจ ทุกขณะจิตคนชั่ วที่ได้ชื่อว่า “ชั่ ว” เพราะทำบ าปได้โดยไร้การละอ าย

เมื่อรู้ว่าทำชั่ ว แต่ยังไม่สำนึกไม่เกรงกลั วต่อบ าป ก ร ร ม นั้นจึงเป็นที่มาของ “คนชั่ ว” ก็คือ ทำดีไม่ได้ คิดไม่ได้

หลงในการทำผิ ดซ้ำๆ จนกลายเป็นนิสั ยและเมื่อทำทุกๆ วันเข้า จิตก็ มื ด บ อ ด

ไ ร้การระอ ายใจและกลายเป็น “สัน ด า น ”

ที่แก้ไขอะไร ไม่ได้แล้วเพราะตัวเอง ไม่อย ากปรับ ไม่อย ากแก้

คนที่คุ้นชินกับการทำไม่ดีบ่อยครั้งจะรู้ว่า “ความดี” ทำย ากมาก ให้ผลเป็นเต่าล้านปี ช้ามากแตกต่างจากการ “ทำตามใจ ตามกิเ ล สในใจตน”

ให้ผลทันที สน อ ง ความอย ากได้ทันใด

สะใจในทันที อย่ าได้ทำความไม่ดีเลย ท่านทั้งหลายเพราะการสร้าง เ ว ร ก ร ร ม ให้กับตน

นั้นก็บ าปไม่น้อยเลยใยท่านถึงสะสม เ ว ร ก ร ร ม เ ว ร ภั ยไม่จบ

ชีวิตนี้ ชีวิตเดียว มันยังทุ กข์ท ร ม า น ไม่พอหรืออย่ างไร

ทำไมจึงผูก พ ย าบ าทเจ้า ก ร ร ม ไม่ยอมอภัยปล่อยวางให้ใจเป็นอิสระเถิด ใจท่านทุ กข์ไม่มีใครรู้หรอก ข้าพเจ้าก็ไม้รู้ นอกจากตัวท่านเองเท่านั้น

 

ขอบคุณ : thatlikegood