สุขภาพ

อายุก็เริ่มเยอะ แ คร์คนอื่นให้น้อยลง ดูแลตัวเองไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นภาระลูกหลาน

อายุมากขึ้นเลิ กแ คร์คนอื่น แล้วใส่ใจตัวเองให้มากขึ้น เลิ กแ คร์ว่าคนอื่น

ในสังคมจะคิดถึงคุณอย่ างไรหน้าก ากและหั วโ ข นจะอยู่กับคุณอีกไม่ถึงสิบปี หัดที่จะปล่อยวาง และลดตัวตนของคุณลงบ้าง

กลับไปหาเพื่อนที่ดี และจริงใจกับคุณจริง ๆ ออกห่างจากคนที่ไม่จริงใจกับคุณหรือคนที่มาเพียงเพื่อจะเอาประโยชน์จากตัวคุณหรือเอาเปรียบคุณ

ลดการทำงานหนักได้แล้ว ถ้าคุณเป็นมนุษย์เงิน เดือนภาคเอกชนอายุ 50 ถ้ายังไม่ขึ้นเป็นระดับผู้บริหาร แสดงว่าคุณคงไม่อยู่สายตา เจ้านายเท่าไรอย่ าเสี ยพลังชีวิตไป

กับการทำงานหนักเลย ใช้เวลาดูแลสุขภาพตัวเอง ให้มากขึ้นจะดีกว่าถ้าคุณขึ้น เป็นระดับผู้บริหาร ที่ต้องทำงาน หนักเพื่อบริษั ทก็จัดสรรเวลาให้กับครอบครัวและสุขภาพตัวคุณเองบ้าง

ถ้าคุณเป็นข้ าร าชการ คุณมีความมั่นคง และมีเวลาว่าง

พอสมควรแล้วใช้เวลาดูแลสุขภาพ และเตรียมงานอดิเรก หลังเ ก ษี ย ณได้เลยเช่นกันถ้าคุณทำงานอิสระ f r e e la n c e คุณสามารถทดลอง

เ ก ษี ย ณล่วงหน้าได้เลย

ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจ การคุณคงต้องเริ่ม หาผู้ช่วยมือขวาที่ไว้ใจได้มาช่วยคุณบริหารงาน

ได้โดยคุณสามารถ ออกมาดูแลห่างๆได้แต่อย่ าหวังว่า ลูกของคุณจะรับภาระนี้

ปล่อยให้เขาเลือก ทางเดินชีวิตเองเถิดหยุดการใช้จ่ายเงินอย่ างฟุ่มเฟือย ถ้าคุณเริ่มคิดเก็บเงิน ไว้ใช้หลังเ ก ษี ย ณ

ดูเหมือนว่าค่อนข้างจะสายไปแล้วนะ อายุเกิน 50 เท่าไรคุณควรมีเงินสะสมที่ใช้หลังเ ก ษี ย ณต่อปี

บวกไปอีก 10 ปีเช่นอายุ 51 ควรมีเงิน สะสม10+1=11 ปีอายุ 52 ควรมีสะสม 12 ปี อายุ 60 ควรมีเงินสะสม 2 0 ปี

นั่นเป็นตัวเลขโดย ประมาณว่า คุณจะ ต า ย ที่อายุ 8 0 ปีหยุดลังเลเกี่ยวกับการทำงาน

และการหางานใหม่เมื่ออายุ ย่ างเข้าวัย 5 0 คุณควรจ ะมีงานที่มั่นคงและเป็นงาน ที่คุณรักจริง ๆ ได้แล้วเพราะ ถ้างานนั่น ไม่ใช่ตัวตนของคุณ

มันก็คงจะสายเกินไป ที่จะไปเริ่มใหม่ จงอดทนทำต่อไปเพราะคุณคุ้นชินกับมันแล้วถ้าจะหางานใหม่

น่าจะเป็นงานที่คุณอย ากทำ หลังเ ก ษี ย ณมากกว่าหยุดทำร้ า ยร่างกาย ของคุณ

เช่นการเ ม าค้ า ง สู บ บุ ห รี่ อดนอนอาหารขยะกิน

โดยไม่ประมาณขับรถเร็ว และหันกลับมาดูแล ร่างกายด้วยการออกกำลังกายหลาย ๆ

คนคงจะผลัดวัน และเลี่ ยงการออกกำลังกายมา ตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มสาวแล้วแต่เมื่ออายุเลขขึ้นห้า หมายความว่าร่างกาย คุณกำลังจะร่ ว งโ ร ยแล้ว

ดังนั้นควรหันมาใส่ใจ กับการออกกำลัง กายจริงๆ เสี ยทีเลิ กกังวลถึงการเปลี่ยนแปลง

ของร่างกาย คุณควรเริ่มทำอะไร ที่เป็นชิ้นเป็นอัน

และมีคุณค่าดีกว่าเสี ยเวลากับ S o c i a N e t w o r k ยกเว้นว่าคุณใช้ ในการติดต่อเพื่อนฝูงเก่า ๆ หรือหาข้อ

มูลข่ าวส าร ที่เป็นประโยชน์การเล่ นF B เล่น L i n e เล่นได้แต่ต้องมีการจำกัดเวลา

เพราะสิ่งเหล่านี้ ล้วนทำให้คุณเสี ยเวลา และได้ประโยชน์น้อยสำหรับคนที่มีครอบครัว

กลับมาดูแลคู่ชีวิต และลูกของคุณให้มากขึ้นเขาเหล่านั้น เป็นคนที่หวังดี กับคุณเต็มร้อย

อายุเลขห้าไม่ได้เป็นอุปสรรค ต่อการเรียนรู้ เรื่องใหม่ๆ คบกับเด็กรุ่นใหม่บ้างจะได้เข้าใจสังคมปัจจุบันมากขึ้น และลดปัญหาช่องว่างระหว่างวัย