เกร็ดความรู้

3 การดำเนินชีวิต ข้อคิดแก้จ น รวยทั้งเงินและสร้างความสุข

การสร้างความมั่นคงในชีวิตถือเป็นเรื่องที่หลายคนนั้นปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสำเร็ จในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ในคร อบครัวที่อบอุ่น ความมั่นคงทางการเงิน สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วถือเป็นสิ่งที่ทุกคนฝัน

แต่หลายคนก็พย าย ามที่จะไปสู่ความสำเร็จและเป้าหมายที่ตนเองได้วางไว้เป้าหมายของผู้คนส่วนใหญ่ก็คือ อย าก จะร ว ย ความ ร ว ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเงิน

แต่หมายถึงร ว ยในความสุขด้วย แม้จะไม่ได้มีเงินเป็นร้อยล้ านหรือพันล้ าน

แต่ทั้งนี้ความปรารถนาของทุกคนก็อย ากจะมั่นคงทางการเงิน และความสุข ดังนั้น เรามี 3 ข้อแก้จ น เพิ่มความรวย ความสุขมาฝากกัน กับการดำเนินชีวิต 3 ข้อ แก้จ นเพิ่มรวยกันเลยจ้า..

1. ต้องรู้จักประหยัดให้มากขึ้น

สิ่งแรกของการที่จะแก้จ นและทำให้คุณ ร ว ยได้ ต้องเริ่มจากการที่คุณประหยัด รู้จักคุณค่าของเงินทุกบาททุกสต างค์

การประห ยัดไม่ได้หมายถึงการใช้จ่ายอย่ าง คนอด อย ากแต่หมายถึงการใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็นสิ่งใดที่ยังไม่จำเป็นควรที่จะรอซื้อในช่วงของสินค้านั้นลดราคา หรือเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาถูกกว่าทดแทนสังเกตุดูว่าสินค้าที่เหมือนกัน

คุณภาพเหมือนกันแต่ทำไมราคาถึงต่างกันทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วแหล่งวั ต ถุดิ บก็มาจากที่เดียวกัน

จะต่างกันก็เพียงยี่ห้ อสินค้า ที่เจ้าของสินค้าเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าจนมีราคาที่สูงขึ้น

นอกจากในเรื่องของสินค้าอุปโภคและบริโภคแล้ว การประหยั ดในด้านอื่นๆ

ก็สามารถที่จะทำได้ เช่น ค่าเดินทาง หรือค่านํ้า ค่าไ ฟ ค่าโทรศั พท์ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คุณสามารถจะทำการประหยั ดได้

2. รู้จักเก็บออมในรายได้

การที่คุณประหยัดค่าใช้จ่ายประจำวัน สิ่งต่อมาก็คือการออม ที่จะช่วยให้เงินที่คุณประหยั ดและเหลือเก็บไว้นั้นออกผลมากขึ้น การออมมีวิธีการอย่ างไรที่จะทำให้เงินออมนั้นออกผล

การออมเป็นการออมจากรายได้ประจำเดือนแบบเท่าๆ กันทุกๆ เดือน เช่นหัก 10-20% จากรายได้ต่อเดือนจากนั้นนำเงินออมบางส่วนไปต่อยอดให้เกิ ด ด อ ก ออกผล โดยการนำเงินออมไปซื้อกองทุนรวม หรือการนำเงินออมไปลงทุนต่อในหุ้น

ซึ่งการลงทุนในการกองทุนรวมจะช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงกว่าการลงทุนในหุ้น

เพราะมีความเสี่ ยงที่ตํ่ ากว่ า การนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถบริห ารการเงินได้ง่าย

เพราะธน าค ารจะนำเงินของเราไปลงทุนในกองทุนหุ้ น ที่มีศั ก ย ภ าพที่ดี

มีความเสี่ย งที่น้อย ทั้งนี้รายได้จากกองทุนรวมจะมากน้ อยก็ขึ้นอยู่กับเงินทุนที่ลงทุน

ลงทุนมากผลตอ บแทนก็จะสูง หลักการเลื อกซื้อก็คือช่วงจังหวะที่ราคาหุ้ นอยู่ในช่วงขาลง เพราะจะทำให้เราซื้อหุ้ นในราคาที่ถูกกว่าราคาตล าด

3. มีช่องทางการหารายได้เสริม

คุณมีงานอดิเรกหรือชื่นชอบทำในสิ่งใดหรือไม่ หากคุณมีนำสิ่งที่คุณถนัดมาต่อยอดให้เป็นรายได้เสริม เช่น

หากคุณชื่นชอบการทำขนม ก้อาจจะหาวิีติดต่อร้านค้าเพื่อวางขายเป็นการสร้างรายได้เล็กๆ น้อยๆ ให้กับคุณ

ดังนั้นคุณต้องถามตัวเองว่าชื่นชอบสิ่งใด และสิ่งนั้นสามารถที่จะนำไปต่อยอดให้เกิ ด รายได้ๆ นั้นเอง

กฎเ ห ล็กแก้จ น 3 ข้อ ที่กล่าวมานี้ อาจจะมีคนเคยกล่าวไว้บ้างแล้ว รวมถึงในหลายๆ บทความที่คุรเคยอ่ านเจอ ก็จะพูดถึงเรื่องของการออมเป็นหลัก

การที่คุณจะแก้จ นได้ ไม่ได้เกิ ดจาก 3 ข้อที่กล่าวมาโดยตรง แต่คุณต้องเริ่มจากความตั้งใจของตัวคุณเองก่อน

เริ่มต้นจากการมีวินั ยและเป้าหมายที่ชั ดเจน จึงจะนำไปสู่ความรํ่าร วยทางการเงินและความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักนั้นเอง

 

ขอบคุณ : lamunlamai