เกร็ดความรู้

อย ากทำมาค้าค้าขึ้น กิจการเติบโต ให้จำประโยคนี้ให้ขึ้นใจ

คำสอนแ ป๊ ะโ ร งสี อ ย ากค้าขายดีจำประโยคนี้ไว้ให้ขึ้นใจ

ลื้ ออย่ าคิดว่าบินสูงแล้วจะไม่มีวันร่วงหล่นลงมา แม้แต่นกที่บินได้สูงที่สุดในโลก ก็ยังต้องลงมาแ ตะพื้นเพื่อนอนหลับพักผ่อน

อย่ าได้ดูถูกดู แ ค ล น ผู้ที่ด้อยกว่า ลื้ อเคยเห็นมั้ย..

เมื่อตอนที่นกยังมีชีวิตอยู่ มันจะกิน “ห น อ น” เป็นอาหารแต่เมื่อมันไม่มีชี วิ ตอ ยู่แล้ว มันก็จะถูก “ห น อ น” กินเป็นอาหารเหมือนกัน

ต้นไม้หนึ่งต้น สามารถ ทำเป็นไม้ขี ดไ ฟได้มากมาย แต่ไม้ขี ดไ ฟเพียงหนึ่งก้านก็สามารถเผาป่าได้ทั้งป่าเช่นกัน

ลื้ออย่ ามองข้ามคนที่ด้อยกว่า เพราะหลงตัวเองว่ายิ่งใหญ่กว่า อย่ ามองข้ามลูกค้ารา ยเล็กๆ ไม่เห็นคุณค่าของพวกเขา เพราะสักวันหนึ่งเขาอาจเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราก็เป็นได้

พวกดูถูกคนพวกนี้มีเ ย อะแยะให้เห็นในโลกใบนี้ จงจำไว้คนรวยนั้นหลายคนไม่ได้รวยมาแต่กำเหนิดทุกคน ลื้ออย่ ามัวคิดว่าเราแข็งแ ร งไม่มีวันป่ วย

เพราะ อายุยั งน้ อย ร่างกายยังสดใหม่ทำงานหามรุ่งหามค่ำยังไงก็ยังไหว

แต่ถ้าล้มป่ วยเมื่อไร กำไรมากแค่ไหนก็ไม่คุ้มค่า

ลื้ออย่ ามั วคิดว่าฉันรวย ใช้เงินได้อย่ างฟุ่ มเฟื อย สักวันเงินเพี ยงร้อยบาทอาจมีค่ามากมายในวันตกอั บก็ได้

ลื้อเคยอ่ านนิทานเรื่ องขอนไม้กับท อ งคำมั้ย ขอนไม้แทบไม่มีค่าอะไรเลยถ้าเทีย บกับทองคำ

แต่ในย ามที่ลื้ อตะเกี ย ก ตะก าย เพราะกำลังจะจมน้ำ

ลื้ อต้องการขอนไม้มากกว่าทองคำ ลูกค้าก็เช่นกัน ลูกค้าบางคนเป็นรายเ ล็กรายน้อย ซื้ อของทีละชิ้นสองชิ้น

หากวันหนึ่งลูกค้ารายใหญ่ล้ มลง เหลือแต่ลูกค้ารายเล็กร ายน้อย ลูกค้ารายเล็กรายน้อยที่ซื้อข ายกันประจำนี่แหละ ลื้อจะต้องการ และนึกถึงเขาเป็นคนแรกๆ

เปรียบเหมื อนท่อนไม้ที่จะช่วยให้ลื้ อลอยคอได้ ในช่วงที่วิก ฤต เพราะฉนั้น ลูกค้าทุกคนมีความหมาย…อย่ าตัดสั มพั นธ์ เพราะสักวันนึ่ง

เรื่องของอนาคตไม่มีสิ่งใดแน่นอน เพราะเช่นนั้นแล้ว เราทุกคน

จงดำเนินชีวิตนี้ ด้วยความไม่ประม าท เพราะความประม าท เหมือนทำให้เรา จากโลกนี้ไปแล้ว..โดยสิ้นเชิง ความไม่ประม าท คือการใช้ชีวิตโดยไม่ข าดสติ

 

ขอบคุณ : lamunlamai