สุขภาพ

เมื่อคิดว่าจะยอมเป็นโสดก็จงโสด อย่ างผู้มีบุญ

คนโสด ที่ปรารถนาการพ้ นทุ กข์ ความโสดนี้ น่าจะมาจากผล ก ร ร ม ดี อันเป็นบุญเดิมของเขา

ส่วนคนโสด ที่ไม่ได้สนใจเรื่องศีล สมาธิ ภาวนาความโสดนี้ น่าจะมาจาก ก ร ร ม ไม่ดี

ที่แสดงผลต่อเบ้ า หน้า ฐ านะ ผิ ว พรรณ อุปนิสั ยต่างๆ

จึงทำให้โสด คนโสด หลายคน ก็ไม่อย ากเป็นโสดบางคนถึงกับพูดว่า

ฉันยอมเปลี่ยนแปลงทุกอย่ างเพื่อให้เข้ากับคนที่ฉันรักได้

บางคนก็บอกว่า ฉันดูแลตัวเองได้ ดูแลครอบครัวได้ มีรายได้พอเลี้ยงตนเอง

เลี้ยงลูกตามลำพั งได้ ขอเพียงรักฉันก็พอ ฉันไม่ขออะไรอีก

บางคน คิดว่า ปัญหาอยู่ที่ โอกาสพบคนน้อย ไม่ว่าจะเพราะที่อยู่ ที่ทำงาน ที่เรียน

หรือ ที่ดำเนินชีวิต ไม่มีโอกาพบคนมาก ๆ บางคน คิดว่า เป็น ก ร ร ม เก่า พรหมไม่ลิขิ ต

หรือ เกิ ดจากสิ่งนอกเหนือการควบคุม แต่จริง ๆ แล้ว เรามีโอกาสพบรัก และแต่งงานมีชีวิตคู่

ตลอดทุกช่วงอายุของเรา ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงไม่กี่วันก่อนสิ้ น ล ม ด้วยความ ช ร า ขึ้นกับว่า เราจริงจังกับความต้องการชีวิตคู่หรือเปล่า สมัยก่อน เป็นสิ่งน่าอายถ้าบอกว่าผู้หญิงต้องการชีวิตคู่ ต้องการสามี แต่ที่จริงแล้ว เป็นความต้องการปรกติของคน

ที่จะต้องการความรัก ต้องการคนรักถ้าจะจำกัดให้แ ค บ ๆ ว่า มีอะไรที่ต้องปรับปรุง หรือมีอะไรที่คนมีคู่กับคนไม่มีคู่ต่า่งกัน

สิ่งนั้นคือ ทัศนคติ คนที่กลั ว ส ารพัด กลั วคน ห ล อ ก

กลั วผิ ดหวัง กลั ว ไม่ได้ดังใจ กลั ว ขายหน้า มักจะ กลั ว ทุกอย่ าง ยกเว้น กลั ว อยู่คนเดียว

ในสห รั ฐ อเ ม ริก า คน กลั ว มาก ไม่ใช่กลั ว อยู่คนเดียว แต่ กลั ว สิ้นใจคนเดียว พอคนอายุมากขึ้น

ความสามารถในการพึ่งตนเอง ก็ลดลงด้วย เพราะร่างกายไม่แข็งแ ร ง ฟื้นตัวช้าหากเราเป็นคนหนึ่งที่คิดว่า ฉันมีพี่น้อง มีลูกหลานมีเงิน มีสมบัติ มีคนใกล้ชิด มีคนดูแล

เราแต่ละคน เติบโตมา ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน 20 ปีบ้าง 30 ปีบ้าง การจะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นที่ เติบโตมา

ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน 20 ปีบ้าง 30 ปีเช่นกัน ย่อมไม่ง่าย ถ้าเรายืนยันว่า ฉันต้องเป็นอย่ างนี้ เธอต้องปรับเข้าหาฉัน

หรือฉันแ ก่เกินกว่าจะปรับตัวแล้วเราก็เหมือนถูกลิขิ ตมาให้สิ้ นใจเพียงคนเดียว

 

ขอบคุณ : lamunlamai