สุขภาพ

บัญญัติ10ประการสำหรับผู้สูงอายุ

โลกของเราเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ างมาก ในหลายๆ ประเทศเริ่มเข้าสู่การเป็นสังคมของผู้สูงอายุ เมื่อเราแ ก่ตัวลงทุกคนต้องเผชิญกับความแ ก่ช ร า ดังนั้นเราควรเตรียมตัวอย่ างไรเมื่อวัย ช ร ามาถึง

บัญญัติ 10 ประการสำหรับผู้สูงอายุ เตรียมแ ก่อย่ างเป็นสุข

1. อยู่กับปัจจุบัน อดี ตมันผ่านไปแล้วอน าค ตก็ยังมาไม่ถึง จะเป็นอย่ างไร อย่ าไปสนใจ

2. รู้จักอภั ยและอโ หสิทั้งต่อตนเองและผู้อื่น จิตใจที่สง บก่อให้เกิ ดความสุข

3. ใช้เงินที่เก็บออมไว้ควรใช้มันในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ ถ้ามีเงินพอก็หาที่ เที่ยว อย่ าทิ้งสมบัติไว้ให้ลูกหลาน ทะเล าะ กัน

4. เพลิดเพลินกับผู้คน ไม่ยึ ดติด หรือ สะสมวัต ถุ

5. มีความสุขกับการอยู่กับคนรักลูกหลานและมิ ต ร สห ายคนที่รักจริง รักที่เราเป็นเราใครก็ตามที่รักเพราะสมบัติมีแต่จะนำความทุ กข์มาให้

6. พอใจกับสิ่งที่มีที่เป็นหยุด ต ะ เ กี ย ก ต ะ ก าย ไ ข ว่คว้ าอะไรอีกถ้าป่านนี้ยังไม่มีมันก็สายเกินที่จะมีมันแล้ว ช่ างมันเถอะ

7. มีเมตตาต่อกัน แล้วชีวิต ที่ช ร า จะผ่องใสเป็นสุขขึ้น

8. มีความสุขกับลูกหลาน แต่อย่ าทำตัวเป็นคนเลี้ยงเด็กเต็มเวลาไม่ต้องรับภ าระขนาดนั้น อย่ ารู้สึกผิ ดที่จะปฎิเส ธการรับเลี้ยงลูกของใครแม้แต่หลานของตัวเอง ภ าระเรามันจบตั้งแต่เลี้ยงลูกจนโตเป็นฝั่งเป็นฝ าแล้ว

9. ยอมรับความเสื่ อ มของสังข า ร ความ เ จ็ บ ไ ข้ ได้ ป่ ว ย ต่างๆ มันก็แค่ความเปลี่ยนแปลงธรรมดามีความสุขสนุกสนานตามที่สุขภาพอำนวย

10. หมั่นเจริญ ม ร ณ ส ติ การจาก โลกไปเป็นสั จ ธ ร ร ม ของขีวิต อย่ ากลั วมันการจาก

โลกไปเป็นเพียงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญกับมันแต่ไม่ใช่นั่งรอวัน สิ้ น ใ จ

 

ขอบคุณ : lamunlamai