ข้อคิด

อย่ าพูดจาดูถูกคนอื่น เพราะมันไม่ทำให้ตัวเองดูสูงขึ้นหรอก

การพูดจาดูถูกหรือเหยี ยดหย ามคนอื่นนั้น ถือเป็นสิ่งที่ไม่ดี และไม่ควรปฏิบัติเอาเสี ยเลย เพราะเป็นนิสั ยที่ผู้ที่มีการศึกษาหรือปัญญาชนเค้าไม่นิยมทำกันแต่ก็ปฏิเส ธไม่ได้ในสังคมปัจจุบัน

ที่ยังคงมีการดูถูกเ ห ยียด หย ามกันให้เห็นอยู่บ่อยๆ ในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการล้ อเลี ยน

การพูดจาถ าก ถ างดูถูกดูแ ค ล น คนที่ด้อยกว่า เพียงเพราะความสนุก สะใจ

ได้สนองกิเล สตั ณหาที่ตัวเองกั กเก็บมานาน จนล้ นออกมาให้ใครๆ ได้เห็นทางการกระทำภายนอกรู้ไหมว่า

“การดูถูก”เ ห ยี ย ด หย ามคนอื่นบ่อยๆ มันจะกล ายเป็นนิสั ยที่เราย ากจะสลัดออก หรือบางคนทำไปด้วยความเคยชินก็มี

เช่น บางคนมีรูปร่ างเตี้ ยก็เรียกเขาว่า ไอ้เตี้ ย บางคนแ ค ระ แ ก ร นก็เรียกไอ้แ ค ระ ไปส ารพัด

สิ่งเหล่านี้แม้ว่าผู้พูดเองจะคิดว่าเป็นเพียงแค่การห ย อก ล้อ หรือแค่พูดเล่นๆ พอสนุกปาก

แต่เชื่ อซิ ร้อยทั้งร้อยไม่มีใครชอบห รอก เพราะเขาล้วนเป็นผู้ถูกกระทำ และถูกข่ มเ ห งทางจิตใจอย่ างย ากที่กล่ำกลืนฝืนทน

และบ่อยครั้งที่คนเหล่านี้มีความรู้สึกท้อแท้ทั้งชีวิตและจิตใจในความต่ำต้อย และความไม่เท่าเที ยมกันของความเป็นคนในสังคมการล้ อเลี ยนเหล่านี้

แต่นี่ไม่ใช่การล้ อเ ลียนหรือล้อเล่น แต่เป็นการด่ าเพื่อความสะใจของผู้ที่มีร่างกา ยสมบูรณ์แข็งแ ร ง

และมีอวัยวะครบ 32 เชื่อไหมว่าสิ่งนี้ ยังมีอยู่ในสังคมไทยถือเป็นเรื่องที่น่าอน าถใจอย่ างยิ่ง

ที่ไม่น่าเกิ ดขึ้นเลย นอกจากการดู ถูกทางด้านร่ างกายแล้วในสังคมยังมีการดูถูก ทั้งในเรื่องของฐานะการศึกษาการเ ห ยี ย ดสีผิ วการเที ยบชนชั้นต่างๆ นานา

มาถึงตรงนี้ อย ากให้รู้ว่าการดู ถูกคนอื่นนั้น มันไม่ได้เป็นการทำให้ตัวผู้พูดดูสูงส่งขึ้น

หรือได้รับการยอมรับจากสังคมหรอกในทางกลับกัน คนที่พูดนั่นแหละจะยิ่งดูต กต่ำลงอย่ างมาก

และถูกสังคมประณ ามถึงพ ฤ ติ ก ร ร มที่แสดงออกมา คนเราทุกคนที่เกิ ดมาก็ล้วนมีค่าด้วยกันทั้งนั้น

อาจไม่มีค่ากับคนพูดแต่ก็มีค่ากับพ่อ แม่ ญ าติพี่น้อง เพื่อนสนิทมิ ต ร สห ายของเขาเอง

หรือเขาอาจมีความสามารถที่แ ต กต่างกัน นั่นไม่ใช่เรื่องแ ป ล ก เพราะทุกคนล้วนมีความความสามารถที่ต่างกัน นั่นคือเรื่องจริงและมีอีกหนึ่งเรื่องจริง

ที่คนที่ชอบดู ถูกคนอื่นคงอาจจะยังไม่รู้สินะว่า คนเราทุกคนที่เกิ ดมาในโลกนี้ล้วนต้อง เจ็ บ ต้องแ ก่ ต้องสิ้นใจ ด้วยกันทั้งนั้น แทนที่จะพูดจาดู ถูกเ หยี ยด

หย ามให้เจ็ บช้ำน้ำใจกัน แต่หันมาพูดจากันดีๆ พูดในสิ่งที่เป็นมงคล ให้เกิ ดความรักความเมตตาต่อกันจะดีกว่าไหม

เพื่อที่จะได้ไม่ต้องสร้างความจงเ ก ลี ย ดจงชั งและการโ ก รธแ ค้ นกันไปตลอดชีวิต

ดังนั้น ขอให้ทุกท่านที่ได้เข้ามาอ่านระลึกไว้เสมอว่าการดูถูกเ ห ยีย ด หย ามคนอื่นนั้น

มันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทำเป็นอย่ างยิ่งและเป็นสิ่งที่คนดีๆ เขาไม่ทำกันค่ะ เพราะฉะนั้น อย่ าทำนะค่ะ..