เกร็ดความรู้

4 วิธีปฏิบัติ หากใครเก็บเงินไม่ได้เก็บเงินไม่อยู่ ให้ปฏิบัติตามนี้

เก็บเงินไว้ ที่ตัวเองไม่ค่อยอยู่ มีเท่าไหร่ก็ใช้หมด หรือมีเหตุที่ต้องให้ใช้จ่ายออกไปตลอด ทำอะไรก็ไม่ค่อยร าบรื่น

มีเรื่องทำให้ต้องติดขั ดอยู่เรื่อยๆ คนโบราณว่ากันว่า กำลังมีก ร ร ม จากการกระทำ

ที่ทำมาจากอดีตและในปัจจุบัน ซึ่งทำให้เกิ ดผลในปัจจุบันนี้ และวิธีการแก้ก ร ร มเป็นทางออกที่จะช่วยลดปัญหา คุณที่มีอยู่เบาลงได้

1. การเงินที่เป็นอยู่นั้น ไม่ค่อยคล่อง

มีเข้ามาก็มีใช้จ่ายตลอด คนโบราณว่า เมื่อช าติที่แล้วคุณได้ติดเงินคนอื่นเขา ยืมแล้วก็ไม่คืน ต้องแก้ก ร ร มด้วยการถวายข้ าวส า ร

เท่าปริมาณน้ำหนักของตัวเราและบวกเข้าไป 1 โล เชื่ อว่าเมื่อคุณทำจะช่วยแก้ เรื่องการ ติดขั ดที่มีอยู่ให้พ้ นไปได้

2 วิธีการแก้ที่จะช่วยได้

ก็คือ การทำป้ายบอกทางไปวัดให้กับผู้อื่น หรือการทำซุ้ มประตูวัด เป็นเหมือนการบอ ก บุญ

ให้กับผู้อื่นได้รู้ ให้ตัวเราได้บุญรวมถึงผู้อื่นก็ได้บุญจากที่เราทำเช่นกัน เรียกว่าบุญต่อบุญนั้นเอง

3 ความเชื่ อคนโบร าณ

ให้ใส่บ าต รพระด้วยข้ าวส า ร ให้เราเลือกชนิดที่ดีที่สุด ที่พอจะหาได้ ให้นำข้าวมาห่อด้วยถุง พล าสติ กสะอาด

แล้วทำการถวาย อานิสงส์ที่ตัวเราจะได้รับ จะทำให้เรามีกิน การค้ าข าย เก็บเงินได้

4 ทำบุญ ที่หนุนขึ้นสูง

เพื่อพ้ นจากก ร ร มเก่าที่มีมาจากเมื่อในอดีต เช่น แท่นประทับพระพุทธรูป เสื่ อ ส าด รองเท้า

อาสนิสงฆ์เครื่อง ล าดปู ถนน ทำแล้วจะเป็นผลที่ดีมาก

ที่ได้กล่าวมาใน 4 ข้อข้างต้นนี้ จะสามารถช่วยแก้ปัญหาช่วยแก้ก ร ร มของคุณ จากอดีตที่มีมาได้ ช่วยให้คุณพบเจอแต่ความสุข ไม่มีปัญหาหรืออุ ป ส ร ร ค ใดๆ เข้ามา หากมีมาคุณก็จงผ่ า นมันไปได้

ขอขอบคุณ : postsod