ธรรมะ

อธิษฐานเพียงวันละ 5 นาที เห็นผลดี ชีวิตเจริญ ไม่ตกต่ำ

อธิษฐานเพียง 5 นาที เพิ่มศิริมงคลให้ตัวเอง อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือ ส ว ดก่อนนอนก็ได้ เห็น ผ ล รั บ ร อ ง

บทส วดมนต์แบบสั้นๆ ก็สามารถแ ผ่บุญส่วนกุศ ลนี้ ไปถึงส ร ร พ สั ตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายได้อย่ างครบถ้วน

นะโม 3 จบ สั พพั ง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต… อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต… อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือพล าดพลั้ ง ล่วงเกิน บิดาและมารดา

ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ ทุกๆ พระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่ง ศั ก ดิ์สิ ทธิ์ทั้งหลาย และรวมถึงผู้มีพระคุณ

ท่านเจ้า ก ร ร ม นายเ ว ร จะด้วยกาย วาจา ใจ ก็ดี ขอจงได้โปรด อโหสิก ร ร มแ ก่

ข้าพเจ้าด้วยเทอญ หากข้าพเจ้า มีเจ้าของในตัวติ ดตามมา

ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัว ได้เหมือนคนปกติทั่วๆ ไป ขอ ถ อ นคำอธิษฐานที่จะติดต ามคู่ในอดีต

ขอจงต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระแ ก่กัน ข้าพเจ้าจะประพฤติตน ในทางที่ชอบที่ควร

ขอบุญบ ารมีในอดีตที่ ผ่ า น มาจนถึงปัจจุบันนั้น จงบรรด าลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว

ตลอดจน บริว ารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ล าภ ย ศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา

อุปสรรคใดๆ หรือโ ร คภั ยใดๆ ขอให้มล าย สิ้นหายไป ขอให้ข้าพเจ้านั้น มีความสว่าง

ทั้งทางโ ล ก และทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเข้าสู่พระนิ พ พ านเทอญ

และหากมีผู้ใดเคยสร้างเ ว ร สร้างก ร ร มกับข้าพเจ้า จะช า ติ ใ ด ภ พ ใดก็ตาม

ข้าพเจ้ายินดี อโหสิก ร ร มให้ ความ พ ย า บ า ท ความอ า ฆ าต

และคำส า ป แ ช่งในทุกช าติ ขอให้ข้าพเจ้าพ้ นจากคำสา ป แ ช่ ง

ขอให้พ้ น น ร กภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโ ล ก ทางธรรมด้วยเทอญ

เมื่อใดที่ใจของเรา ผู ก เ ว ร เมื่อนั้นมองไปทางใดก็พบเพียง ศั ต รู

แต่หากเมื่อใดใจของเรามีเมตตา มองไปทางใด เราจะเจอแต่มิตรไมตรีที่ดีๆ

 

ขอขอบคุณ : boktorth