ข้อคิด

บุญ 12 ประการ ของคนกตัญญู ที่จะได้รับได้ช าตินี้

พ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณ คอยเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กๆ เป็นพระอรหันต์ที่ยิ่งใหญ่ของบ้าน

ความเชื่ อของทุกศ าสนาจะมีการสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดี กตัญญูต่อพ่อแม่ ปฏิบัติต่อคนที่รักเราในครอบครัวเป็นอย่ างดี

การที่เราได้ดูแลพ่อแม่ทดแทนบุญคุณท่าน ก็นับว่าเป็นความกตัญญูและเป็นบุญอันยิ่งใหญ่

เป็นการสร้างสิริมงคลให้กับเราทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ซึ่งจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง

1. เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ เราก็ดูแลเลี้ยงดูท่าน คอยช่วย เหลือกิจการงานท่านเป็นอย่ างดี ให้ความสะดวกสบาย ใส่ใจและมีเวลาให้ท่าน สร้างความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับท่าน เมื่อท่านยิ้มความสุขเหล่านั้นก็จะย้อนมาหาเราเอง

2 เมื่อท่านล่ ว ง ลั บแล้ว จัดพิธีให้ท่าน คอยทำบุญ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่านอยู่เรื่อยๆ เพราะเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่ลูกต้องทำ

อานิสงส์จากการดูแลพ่อแม่ มี 12 ประการ

1. ทำให้มีความสุขในการใช้ชีวิต

2. ทำให้เป็นคนมีเหตุผล ไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม

3. เมื่อมีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

4. ทำให้พ้นทุ กข์พ้ นภั ยได้

5. ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

6. ทำให้มีความอดทน จากการทำสิ่งต่างๆ ได้ดี

7. ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ในหน้าที่การงาน

8. ทำให้แคล้ ว ค ล า ด ภั ยในย ามคับขัน

9. ทำให้เป็นตัวอย่ างอันดีแ ก่อนุชนรุ่นหลัง

10. ทำให้ได้ล าภโดยง่าย

11. ทำให้เทวดาลงมาพิทั กษ์รักษาผู้ที่ทำ

12. ทำให้เป็นคน รอบคอบ มีสติ ในการที่จะคิดทำการใดๆ

พ่อและแม่ของเรา คือพระอรหั นต์ของลูกๆ ดูแลท่านให้ดี ให้ท่านอยู่กับเรานานๆ

 

ขอขอบคุณ : postsara