เกร็ดความรู้

ฝึก 9 ข้อทุกวัน คุณจะเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตนเอง สดใส มองโลกในแ ง่ดีเสมอ

1. อยู่กับปัจจุบัน

ปล่อยให้อดีตไหลผ่านไปตามเวลา ทิ้งข้อผิ ดพล าดและความสำเร็จครั้งก่อน เพื่อจะเปิดรับสิ่งใหม่ และสร้างสรรค์ปัจจุบันให้ดีกว่าเดิม

2. ยิ้มง่าย

เมื่อคุณมีพลั งด้านบวก รอยยิ้มของคุณจะถูกส่งให้กับคนรอบข้าง แม้กระทั่งยิ้มผ่านสายตาหรือบุ ค ลิ กท่าทางเหล่านี้จะทำให้คุณดูมีเสน่ห์ตั้งแต่แรกพบ

3. ซื่อสั ตย์กับตัวเองและผู้อื่น

รู้ตัวเองเสมอว่าเราเป็นใคร และพร้อมจะแสดงตัวตนอย่ างตรงไปตรงมากับผู้อื่น

รวมถึงจะไม่แสดงอารมณ์ ความเชื่อ หรือทัศนคติของตัวเอง ที่ขัดต่อความรู้สึกของตนด้วย

4. คิดบวกอยู่เสมอ

มองโลกในแ ง่ดี เชื่ อในสิ่งที่ได้ลงมือทำ และผลลัพธ์ที่ได้มักจะออกมาดีด้วย

ฃทัศนคติที่ดีเหล่านี้จะส่งผลให้ระดับความเ ค รี ย ด ลดลงด้วยนะ และจะมีผลกับคนที่อยู่ใกล้กับคุณด้วย

5. มีพลั งขับเคลื่อน และกระตือรือร้น

มีเป้าหมายอย่ างชัดเจน พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาในทุกๆ วัน และเชื่อมั่นในศั ก ย ภ าพของตน ไม่ว่าจะเจออะไร เราต้องผ่านไปได้อยู๋แล้ว

6. ใช้ภาษาสื่ อส ารเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ

การใช้คำพูดเชิงบวก อาจพลิกให้สถานการณ์ที่เล ว ร้ า ย

ให้กลับมาดีขึ้นได้ การใช้คำพูดเชิงลบ ก็อาจ ทำ ล า ย บรรย ากาศที่ดีได้เหมือนกัน ฉะนั้น คำพูดเป็นสิ่งสำคัญมากต่อผลลัพธ์ที่จะเกิ ดขึ้น

7. ไม่ ดู ถู ก ตัวเอง

การ ดู ถู ก ตัวเองบ่อยๆ คิดว่าตัวเองทำไม่ได้ ทั้งที่ยังไม่ได้ลงมือทำอะไร

จะก่อให้เกิ ดทัศนคติเชิ ง ลบ ทำให้เกิ ดความไม่เชื่ อมั่นในตัวเอง เปลี่ยนจากการ ดู ถู ก ตัวเอง เป็นการหันมาให้กำลังใจตัวเองจะดีกว่า

8. จงยอมรับ ในความไม่แน่นอนของชีวิต

ทุกสิ่งทุกอย่ างอาจไม่เป็นไปตามที่เราคิดเสมอไป ชีวิตของเรามักจะมีเรื่องไม่คาดฝันอยู่ตลอด

แต่ถึงอย่ างนั้นเราก็ควรใช้ชีวิตอย่ างมีแบบแผนและรอบคอบ อยู่กับความเป็นจริงให้มาก

9. ปล่อยวางให้เป็น

ไม่มีอะไรที่เราสามารถ ครอบครองได้ไปตลอดหรอก

แม้ชีวิตเราเอง หากเรายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปโดยเฉพาะความทุ กข์หรือปัญหา จะทำให้เราเป็นคนมองโลกในแ ง่ร้ าย

จงเปลี่ยนความคิดและปล่อยวางกับบางเรื่อง หันมามองหาสิ่งที่ทำให้ตนเองมีความสุขมากขึ้นดีกว่านะ

 

ขอบคุณ : goodlifeupdate