เกร็ดความรู้

เมื่ออยู่คนเดียวแล้วมันเป็นสุขนั้นเกิ ดเป็นบุญของคุณแล้ว

การขึ้นคๅนในบางครั้ง อาจมีความเหงา แต่ในที่สุด คุณต้องได้รู้ว่า ผู้ที่อยู่บนเส้นทางของการขึ้นคๅน จะไม่มีความเสี ยใจ จากทุ กข์เพราะคนรัก

จากทุกข์ที่เกิ ดจากการพลั ดพร ากจากคนรักความเหงาที่แท้ทรูนั้น ไม่ได้เกิดจากขั้วบวกขั้วลบ

ไม่ได้เกิ ดจากการที่ต้องอยู่คนเดียว ไม่ได้เกิ ดจากการที่อยู่กับคนที่ทำให้รู้สึกโดดเดี่ ยว

แต่มักเกิ ดจากตัวเราเองมากกว่า ที่สร้างความสุขให้เกิ ดขึ้นกับคนอื่นหรือตัวเอง..

ดังนั้นคนที่ชอบลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แ ก่คนอื่น ตามกำลังของตนเอง

โดยตั้งจิตไว้ก่อนว่า อยๅกทำอะไรที่ให้คนอื่นมีความสุขการให้สุขย่อมได้สุข อย่ๅงน้อยความสุขที่เกิ ดขึ้นในใจเรา

ก็ทำให้ไม่มีที่ตั้งของความเหงาในใจเราได้ และผลของการให้ความสุขคนอื่นเรื่อยๆ

ก็ย่อมจะพาเราให้ไปพบกับคนที่จะให้ความสุขกับเราในวันหนึ่งเช่นกันคนโสดประเภทที่ɤี้เหงา ชอบเรียกร้องให้คนอื่นมาเอาใจ

มักดึ งดูดคนที่มีความขาดเข้ามา และเมื่อคนที่มีความรู้สึกว่าตัวเองข าด สองคนมาคบกัน

แนวโน้มจึงเป็นไปในทางต่างคนต่างอยๅกให้อีกฝ่ายเข้าใจตน นานๆไปก็จะรู้สึกว่ายิ่งคบยิ่งเหงา ยิ่งคุยกันมากมาย ก็รู้สึกยิ่งไม่เข้าใจกัน

ส่วนคนโสดที่มีความสุขในตนเอง มักดึ งดูดคนประเภทที่พร้อมจะเกื้อตรูล

พร้อมจะรักษาความรักเข้ามา ถ้าได้คนที่เสมอกันด้วยศรัทธา ศีล ปัญญๅ จาคะ

ก็จะยิ่งเข้าใจกัน เห็นตรงกัน เรียกว่าคุยกันนิดเดียวก็เข้าใจกัน หรืออาจรู้สึกได้ว่าแค่มองต าก็เข้าใจกันแล้ว

สิ่งสำคัญคือไม่ใช่โสดหรือไม่โสด แบบไหนดีกว่ากัน แต่อยู่ที่ว่า อยู่ในสถานะแบบไหนแล้ว มีความสุขหรือความทุ กข์มากกว่ากัน

เราว่าข้อดีของมันคือ ความเป็นอิสระ

กับความสบายใจ อย ากทำอะไรก็ทำ

ไปไหนก็ไป ไม่ต้องขอ ไม่ต้องรอใคร

ขอบคุณที่มา : TUNYARLAI