ข้อคิด

อย่ าไปทุ กข์กังวล คำคนนัก ใครจะว่าช่างเขาเราไม่ไปสน

หลวงปู่ ได้พูดไว้อยู่เสมอว่า อย่ าไปพูดไม่ ดีกับใครเขาเมื่อมีคนมาต่อว่าเรา แต่ถ้าเราไม่ว่าเขากลับ

เรื่องมันก็จะไม่มีอะไร แต่หากเราไปต่อว่าเขากลับ นี่แหละจะทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ และท่านสอนศิษย์ทุกๆ คนเสมือนว่า

อย่ าไปพูดทําลๅยความหวังของผู้อื่นเขา

เพราะความหวังนั้นอาจเป็นความหวังเดียวที่เขามีอยู่ก็ได้

หากเราพูดตัดความหวังของเขาไป ผลนั้นจะถึงแ ก่ตัวของตนเอง

แล้วท่านได้กล่าวไว้อีกว่า คนที่ชอบว่าและให้ร้ๅยผู้อื่น การพูดจาไม่ ดีต่างๆนั้น ผลนั้นจะมาเร็วมาก

การไม่ได้เป็นที่รักของคนทั่วไปนั้น ตรงกันข้ามกันคือคนที่น่ารังเกี ยจ กำลังนี้จะส่งผลให้เขามีเรื่องเสมอ

ไม่ว่าจะเป็นกาย ใจ บางคนยังไม่หยุดทำ ทำต่อไปเรื่อยๆโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัว เมื่อпรรมดีที่เคยสร้างมาหมดลง

ก ร ร มไม่ ดีที่สร้างนี้ก็จะตาม ส น อ ง ใน ภ พนี้และภ พ หน้านั่นเอง ก ร ร มดีนั้นจะส่งผลให้เรามีแต่ความสุข

มีความเจริญมีโ ช ค ล าภ ส่วน ก ร ร มไม่ ดีที่เข้ามานั้น จะเข้ามาทำให้เรามีแต่เรื่องไม่มีความสุข เป็นทุ กข์

เหมือนเขาคนนั้นซื้อหว ย เลข 56 หว ยก็จะออกเลข 57 ไม่ก็บางทีติดต่อการค้ าหรืองานต่าง ๆ

มองเห็นอยู่ว่างานนี้ได้แน่นอนแต่พอถึงเวลาก็ไปไม่ทันบ้างแหละ ไปแล้วก็ไม่เจอบ้างแหละ จะคอยมีอุป ส ร ร ค ตลอด

ซึ่งที่จริงแล้วผู้นั้นจะมีโ ช คที่ควรได้ประมาณเป็นล้ าน ๆเลย เขาก็จะได้เพียงหมื่นหรือสองหมื่น หรือโ ช คครั้งนี้จะได้หลายหมื่นแต่ได้แค่ไม่กี่พั น บ าท เป็นต้น

นี้เป็นเพราะสิ่งไม่ ดีเข้ามาตัด ร อนสิ่งที่ดี แล้วหมายรวมถึงญ าติพี่น้องลูกๆหลานๆ เหล่านั้นก็จะนำความเดื อ ด ร้ อนมาให้ด้วย มี พี่น้อง ญ าติ เพื่อน ก็จะโ ก ง

ทรัพย์สินเงินทองของเราบ้างล่ะ ทำให้เราไม่สบๅยกาย ไม่สบๅยใจ

มีเรื่องต่างๆ เข้ามาอยู่ตลอด ไม่จบไม่สิ้น มีลูกหลานก็จะดื้ อด้านว่านอนสอนย าก ทำความเดื อ ด ร้อนให้เสีຍเงินทองอยู่เสมอ

ว่ากล่าวลูกหลานไม่เชื่ อฟัง ไม่เคาร พนับถือ หลวงปู่ท่านบอกไว้ว่าก ร ร ม ทางวาจามีผลร้ ายแ ร ง การที่พูดใส่ร้ าย พูดไม่ ดีจนทำให้ผู้อื่นเสี ยใจนั้น

ถ้ารู้ตัวให้หยุดเถิด ถ้าไม่หยุดไม่ ส น อ ง แต่ในช าตินี้ พอจากไปยังต้องไปใช้ตามขุ ม ต่างๆ อีก ท่านจะสอนศิษย์อยู่เสมอว่า “คนดีเขาไม่ตีใครหรอก”

คือว่าคนดีไม่ติใครไม่ใช่เอาไม้หรือของแข็งๆ ไปทำอะไรเขานะ

ซึ่งหมายถึงไม่ให้พูดจาไม่ ดีต่อว่าใส่ร้ ายเขา จนเดื อ ด ร้ อนเสี ยหายและเป็นทุ กข์

ใครว่าเราก็อย่ าเอามาถือสา ใครจะว่าช่างเขาเราไม่ไปสน จะดีชั่ วอยู่ที่ตัวอย่ ากังวล ไม่ใช่คนใครเขาว่าเรามา…

อย่ าไปทุ กข์กังว ลคำคนนัก ควรรู้จักจดจำทำสุขได้ ใครจะว่าช่างเขาไม่เ ศ ร้ าใจ จะทุ กข์ไปทำไม่ใครว่าเรา…